Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 29 juni 2023

RF-stämman 2015 fattade beslut om gemensamma mål för idrottsrörelsen 2025. Målen 2025 ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans prioritera verksamheten i riktning mot visionen; Svensk idrott världens bästa.

Strategi 2025 identifierar två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten vilket kan sammanfattas i ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”. För att möta dessa utmaningar finns det två områden som prioriteras under 2022-2023 för att styra idrottsföreningars utveckling i riktning mot målen 2025. SF och RF-SISU distrikt kan därför bevilja stöd inom följande två huvudområden:

 1. Inkludering av underrepresenterade grupper
 2. Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Förutsättningar

 • Idrottsföreningen ska bedriva eller ha för avsikt att börja bedriva barn- och ungdomsidrott
 • Satsning ska avse verksamhet inom perioden 2022 – 2023 och avse insatser framåt i tiden inom perioden
 • Ansökning sker via idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline
 • Idrottsföreningen ska ha ett tydligt syfte och mål med projektet
 • Idrottsföreningen ska ha en beskrivning av genomförande, tidsplan och budget
 • Idrottsföreningen ska beskriva målgruppen för projektet

Redovisning av erhållet stöd

 • Idrottsföreningen måste göra en återrapport efter genomfört projekt
 • Återrapporten görs via idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline

Avgränsningar

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i idrottsföreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Följande avgränsningar gäller för samtliga områden:

 • Läger
  Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
 • Material
  Material för anpassning av idrottsytan ska leda till förändring av den idrottsliga verksamheten eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
 • Individuella kostnader
  Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.


1. Inkludering av underrepresenterade grupper

Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. Idag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för delaktighet och insatser för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del eller avviker mot idrottens normer. Projektstödet kan med fördel riktas till områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga områden”).

Insatserna behöver inte nödvändigtvis riktas mot en specifik underrepresenterad grupp av utövare. I stället kan de exempelvis handla om att höja ledares kunskap om hur idrottens normer påverkar individer och grupper eller säkerställa att idrottsföreningen har inkluderande träning- och tävlingsformer. Inom de inriktningar som anges nedan finns det även möjlighet att ge stöd till nya idrottsföreningar eller ny föreningsverksamhet.

RF-SISU Dalarna får bevilja stöd för:

 • att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar
 • att i områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga områden”) ge stöd till verksamhet och material efter idrottsföreningars behov.

Till toppen på sidan


2. Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Vägen dit går genom att varje SF såväl breddar som behåller sin medlemsgrupp.

Utgångspunkten för det sökbara området är idrottsrörelsens gemensamma utmaning med att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern. Projektstödet ska således bidra till att säkerställa att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7-25 år ska vara trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

RF-SISU Dalarna får bevilja stöd för:

 • att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
 • att möjliggöra för idrottsföreningar att bedriva eller delta i idrottsövergripande samarbeten som involverar flera idrotter
 • dessutom erbjuder vi nedanstående paketlösningar.

Två paketlösningar för trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

1 - Trygghetscoach i föreningen

En trygg idrottsmiljö är fri från kränkande behandling, mobbing, trakasserier, sexuella övergrepp och våld. Att skapa trygga idrottsmiljöer handlar om ett reaktivt och proaktivt arbete där ni kan börja med att fundera över följande:

 • Hur ser er rutin ut för hanteringen av begränsat registerutdrag?
 • Hur vill ni att kontakten mellan ledare/tränare-aktiva ska se ut på nätet och sociala medier?
 • Hur jobbar ni med de aktiva kring frågor som gör att alla känner sig välkomna och respekterade?
 • Hur hanterar ni resor och övernattningar för att ingen skall bli utsatt?

Tillsätt rollen trygghetscoach

Ett sätt för er förening att arbeta aktivt med dessa frågor är att tillsätta en trygghetscoach som ansvarar för att:

 • Vara föreningen behjälplig med att arbeta fram styrdokument och strukturer som stöd i det proaktiva och reaktiva arbetet med att skapa trygga idrottsmiljöer.
 • Stötta aktiva, ledare och föräldrar i frågor som berör trygga idrottsmiljöer inom föreningen.
 • Delta på nätverksträffar och utbildningar som arrangeras av RF-SISU Dalarna i syfte att stärka rollen efter behov.

Mål efter genomförd satsning

 1. Föreningen har rutiner för det proaktiva arbetet med att skapa trygga idrottsmiljöer.
 2. Föreningen har framtagna styrdokument som stöd i det reaktiva arbetet om något uppstår.
 3. Föreningsmiljön är trygg och hållbar.

Genomförande

 1. Föreningen tillsätter en person som trygghetscoach.
 2. Trygghetscoachen erbjuds utbildning och nätverksträffar med stöd av RF-SISU Dalarna

Hur stort stöd kan föreningen få?

15 000 kr. Utöver projektmedlen kan satsningen generera ytterligare resurser från RF-SISU Dalarna.

Ansökan

Kontakta er idrottskonsulent för mer information.


2 -Träningsläger för styrelsen

Behöver ni nytänk och energi i er idrottsförening? Då kan RF-SISU Dalarna hjälpa till.

Träningsläger för styrelsen är en satsning där RF-SISU Dalarna erbjuder er möjlighet att utveckla er idrottsförening under en helg eller några kvällar. Idrottsföreningens unika behov styr innehållet.

Målgrupp: Styrelsen och ledare

Förslag på innehåll:

 • Nulägesanalys
 • Hur kan vi skapa en trygg och utvecklande föreningsmiljö?
 • Vilka insatser bör prioriteras i just er idrottsförening - handlingsplan

Kontakta er idrottskonsulent för diskussion om upplägg, tid och plats.

Idrottsövergripande utbildningar

Majoriteten av idrottens ledare är ideella. Det är därför viktigt att ledarna har tillgång till utbildning för att utveckla kompetenser som behövs för att bedriva verksamheten i linje med anvisningar, policyer och riktlinjer som svensk idrottsrörelse har satt upp.

RF-SISU Dalarna får bevilja stöd för:

Idrottsövergripande utbildningar som RF-SISU distrikten är anordnare av – såsom den nationellt idrottsövergripande tränar- eller föreningsledarutbildning eller andra utbildningar som stärker kompetensen hos deltagarna kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling.

Ansökan

Ingen ansökan krävs, stödet hanteras manuellt av RF-SISU Dalarna.

Till toppen på sidan

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Projektstöd IF - Återstart

Projektstöd IF - Återstart puff

Detta projektstöd ska stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter för särskilt utsatta idrottsföreningar.

Projektstöd IF - Idrott 65+

Projektstöd IF - Idrott 65+

Detta projektstöd beviljas idrottsföreningar som vill utveckla eller starta upp verksamhet för målgruppen 65 år och äldre.

Anläggningsstöd

Anläggningsstöd

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av idrottsrörelsens prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer.