Projektstöd IF - Idrott 65+

Sidan uppdaterades: 6 mars 2024

RF-SISU Dalarna har möjlighet att bevilja ett projektstöd till idrottsföreningar som vill utveckla eller starta upp verksamhet för målgruppen 65 år och äldre. Genom satsningen Idrott 65+ vill vi skapa förutsättningar för ett aktivt liv.

Stöd kan beviljas till:

 • Utveckling av idrottsföreningens befintliga verksamhet för målgruppen.
 • Uppstart av ny verksamhet i idrottsföreningen för målgruppen.

Förutsättningar

 • Ansökan sker via Idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline.
 • I ansökan ska start- och slutdatum, projektets målgrupp och syfte, beskrivning av genomförande samt tidplan anges.
 • Projektet avser verksamhet under perioden 2024-2025.
 • Innan ansökan, tänk på att följande fyra kvalitetskriterier användas vid bedömning av projektansökningar och prioritering dem emellan:
  • Projektet kan antas ge långsiktiga och hållbara effekter.
  • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut gällande projektet.
  • Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
  • Projektet bedöms bidra till mer blandade (heterogena) deltagargrupper (alla diskrimineringsgrunder).

Dialogduk

Använd gärna vår dialogduk som ett hjälpmedel innan ni gör er ansökan om medel från Projektstöd IF - Idrott65+. Du hittar dialogduken här Pdf, 322 kB..

Redovisning av erhållet stöd

 • Idrottsföreningen måste göra en återrapport efter genomfört projekt.
 • Återrapporten görs via Idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline.
 • Idrottsföreningen måste ange antalet unika individer som deltog fördelat på kön och om de är medlemmar i idrottsföreningen eller inte.
 • Återrapporten ska vara redovisad i IdrottOnline senast en månad efter avslutat projekt. Försenad återrapport kan innebära återbetalning av projektmedel.

Avgränsningar:

 • Projektmedel får inte beviljas för att bekosta läger.
 • Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems-, tränings, eller tävlingsavgifter.
 • Projektmedel beviljas inte till redan genomförda aktiviteter.

Sidan publicerades: 17 oktober 2022

Projektstöd IF - Barn- och ungdomsidrott

Projektstöd IF - Barn- och ungdomsidrott

SF och RF-SISU distrikt kan bevilja stöd inom följande två huvudområden:

- Inkludering av underrepresenterade grupper
- Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Projektstöd IF - Återstart

Projektstöd IF - Återstart puff

Detta projektstöd ska stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter.

Anläggningsstöd

Anläggningsstöd

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av idrottsrörelsens prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer.