Projektstöd IF - Återstart

Sidan uppdaterades: 5 februari 2024

Idrottsföreningarna i Dalarna har under ett par års tid fått anpassa sin verksamhet efter de restriktioner och föreskrifter coronapandemin medförde. Därför finns det nu möjlighet att ansöka om ett Återstartsstöd.

Syftet med projektstödet är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Det innebär att stödet ska säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara idrottsföreningar och ett starkt ledarskap i enlighet med Strategi 2025.

Målgrupp

Barn och ungdomar i åldern 7-25 år samt personer med funktionsnedsättning.

Inriktningar

Stöd till folkbildning och utbildning

Möjliggöra folkbildnings- och utbildningsverksamhet i idrottsföreningen, med särskilt fokus på ledarskap, inkludering och föreningsdemokrati. Folkbildning och utbildning som bidrar till att öka mångfalden bland ledare premieras.

Stöd till föreningsdemokrati

Insatser som syftar till att stärka de demokratiska processerna i idrottsföreningen. Det kan exempelvis handla om att öka deltagandet vid årsmöten, utveckla interna arbetsprocesser och öka medlemmarnas delaktighet.

Stöd till idrottsföreningar i idrottssvaga områden

Insatser som syftar till att inkludera invånare i områden där föreningsidrotten är svagt etablerad eller har särskilda utmaningar. Ett område kan i detta sammanhang betraktas som idrottssvagt utifrån graden av idrottsföreningsdeltagande och/eller att det finns särskilda utmaningar för idrottsföreningarna i området utifrån ett geografiskt perspektiv. Medel kan beviljas idrottsföreningar som arbetar med angiven målgrupp och antingen är verksamma i idrottssvaga områden eller avser att göra insatser i idrottssvaga områden.

Stöd för att rekrytera, återrekrytera eller behålla medlemmar

Insatser för att rekrytera, återrekrytera eller behålla medlemmar till verksamheter som påverkats av coronapandemins effekter.

Tillvägagångssätt

Kontakta er idrottskonsulent för dialog om vilka insatser ni vill genomföra. Idrottsföreningen fyller därefter i en ansökan via ett formulär som idrottskonsulenten tillhandahåller.

Efter genomförda insatser skickar idrottsföreningen in en återrapport via IdrottOnline.

Projektstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av verksamheten. Insatserna ska vara tidsbestämda och avse aktiviteter framåt i tiden.

Stöd beviljas inte till:

  • Läger
  • Inköp av material för ordinarie verksamhet
  • Medlems- och träningsavgifter

Kontakta er idrottskonsulent för att gå vidare med en projektansökan.

Sidan publicerades: 17 oktober 2022

Projektstöd IF - Barn- och ungdomsidrott

Projektstöd IF - Barn- och ungdomsidrott

SF och RF-SISU distrikt kan bevilja stöd inom följande två huvudområden:

- Inkludering av underrepresenterade grupper
- Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Projektstöd IF - Idrott 65+

Projektstöd IF - Idrott 65+

Detta projektstöd beviljas idrottsföreningar som vill utveckla eller starta upp verksamhet för målgruppen 65 år och äldre.

Anläggningsstöd

Anläggningsstöd

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av idrottsrörelsens prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer.