Stödmaterial för idrottsföreningar

Sidan uppdaterades: 6 februari 2024

En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en idrottsförening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet.

Samtidigt är det viktigt att ha beredskap för hur man ska agera om det oacceptabla inträffar. Stödmaterialet som Riksidrottsförbundet har tagit fram i samarbete med SISU Idrottsutbildarna hjälper idrottsföreningar att jobba med de här frågorna. Ladda ner stödmaterialet Skapa trygga idrottsmiljöer.

Boka föreläsningen - Skapa trygga idrottsmiljöer

Hör av er till er idrottskonsulent för råd och stöd i arbetet. RF-SISU Dalarna erbjuder även föreläsningen Skapa trygga idrottsmiljöer.

Kunskapswebben - Skapa trygga och inkluderande miljöer

Idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga. Det förutsätter ett aktivt arbete med tränar- och ledarkulturer samt med att översätta värdegrunden i konkreta beteenden. Det kräver också ett kontinuerligt arbete med strukturer och rutiner i syfte att förebygga och åtgärda otrygghet. På webbplatsen Skapa trygga och inkluderande miljöer (sisuforlag.se) finns vägledning för idrottsförening och förbund gällande det förebyggande trygghetsarbetet. Vill ni ha stöd i arbetet, kontakta er idrottskonsulent.

Barnens spelregler

Riksidrottsförbundet har i samarbete med Bris tagit fram materialet Barnens spelregler som tar upp barns rättigheter inom idrottsrörelsen. I Barnens spelregler delar Johanna Ojala, Stefan Holm och flera andra idrottsprofiler med sig av sig av sina upplevelser. Barnens spelregler är en bra start till diskussion om rättigheter och värderingar i idrotten. RF-SISU Dalarna erbjuder även en föreläsning riktad mot tränare/ledare kring materialet Barnens spelregler.

Riksidrottsförbundet har även ett samverkansavtal med Bris. Det omfattar såväl kunskapshöjande som rådgivande insatser, bland annat telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare:

  • Bris – telefonlinje för barn 116 111
  • Bris – vuxentelefon 0771-50 50 50, öppen vardagar mellan klockan 09.00-12.00
  • Bris – Stödlinje för idrottsledare 077-44 000 42

Våga prata om sexuella övergrepp

Trots idrottsrörelsens nolltolerans mot mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp så är idrotten inte alltid en trygg plats. I forskningsrapporten Från policy till praktik – mot sexuella övergrepp inom idrotten görs en genomlysning av de tio största barn- och ungdomsidrotternas åtgärder mot sexuella övergrepp mot barn och ungdomar.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022