2024

Sidan uppdaterades: 5 december 2023

Kallelse till Distriktsstämma 2024
Styrelsen för RF-SISU Stockholm bjuder in till Distriktsstämma onsdagen den 20 mars klockan 18:30. Stämman kommer även i år att genomföras hos RF-SISU Stockholm, Vretenvägen 4 i Solna.

Enligt RF:s röstlängd, som gäller för RF-SISU Stockholm, får ni representeras av erforderligt antal ombud. Röstlängden presenteras på hemsidan och i en ny SDF-dialog senast den 1 februari 2024.

Motioner till Distriktsstämman
Ska vara RF-SISU Stockholm tillhanda senast den 15 januari. Medlemsförening, som har sin hemort inom distriktets gränser, har rätt att motionera. Mejla motioner till stockholm@rfsisu.se

Förslag till ledamöter i Distriktsstyrelsen
RF-SISU Stockholms valberedning önskar nomineringar av ordförande och ledamöter till distriktsstyrelsen. Enligt stadgarna har medlemsföreningar rätt att senast den 15 januari inkomma med förslag på ledamöter till styrelsen.

Här kan du läsa en intervju med nuvarande ledamoten Doris Högne Rydheim om uppdraget som styrelseledamot i ett RF-SISU distrikt.

Kandidater, som måste vara medlemmar i en idrottsförening inom ett specialidrottsförbund anslutet till Riksidrottsförbundet, ska ha accepterat nomineringen. Valberedningen lämnar sitt förslag senast tre veckor före årsmötet.

Nomineringar kan göras via denna länk

Inför Distriktsstämman 2024 utgår mandattiden för Claes Thunblad (ordförande), Doris Högne Rydheim, Stefan Bengtsson, Björn Erkus och Charlotta Åkerhielm.
Samtliga, förutom Charlotta Åkerhielm, står till förfogande för omval.

Lekmannarevisor är för närvarande:
Kjell Sahlström, ordinarie och Annika Engström, ersättare

Förslag till ledamöter i valberedningen
Medlemsföreningar får senast den 15 januari före Distriktsstämman till lekmannarevisorn avge förslag på personer för val av valberedning. Senast tre veckor före stämman ska lekmannarevisorn skriftligen delge ombud och SDF inom distriktet sitt förslag, tillsammans med alla nominerade kandidater. Valberedningen består av ordförande och fyra övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen.

Nomineringar skickas till vår lekmannarevisor Kjell Sahlström: kjell.sahlstrom@svenskfotboll.se

Sidan publicerades: 14 november 2023