Inkluderande idrott för alla

Sidan uppdaterades: 5 februari 2024

Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder, att vi på alla plan och nivåer tar tillvara olika kompetenser, erfarenheter och talanger. Alla ska ha samma möjlighet att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

RF-SISU Dalarna står bakom regeringens och riksdagens övergripande mål om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett bakgrund.

Arbetet med inkludering är ständigt aktuellt och pågående och en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Just nu utgör En inkluderande idrott för alla en av fem utvecklingsresor i idrottsrörelsens pågående arbete inom ramen för Strategi 2025.

För att bli mer inkluderande behöver vi förstå vad normer är.

En normmedveten idrott innebär att:

 • vi är medvetna om vilka normer som påverkar oss och kan förhålla oss till dem
 • vi lyfter upp och synliggör rådande privilegier och begränsningar för utövare och ledare
 • vi arbetar aktivt för ledarskap, resursfördelning och representation som minimerar ojämlikhet och ojämställdhet - ett arbete där ansvaret för förändring framför allt ligger på dem som har makt och är mest självklara i sammanhanget.

Så kan din idrottsförening arbeta med inkludering

Vi stöttar din idrottsförening

RF-SISU Dalarnas idrottskonsulenter eller inkluderingskoordinator Sheyma Sheikhnur stöttar dig och er idrottsförening.

Börja med att ställa dessa frågor:

 • Vilka är med i vår idrottsförening idag?
 • Vem vill vi nå och hur gör vi det?
 • Vad krävs för att fler ska vilja vara med och trivas i vår idrottsförening?
 • Vad behöver vi för att lyckas i vår ambition att inkludera flera?

Tänk på att den satsning ni gör i dag ska leva vidare över tid och möjliggöra att fler kan ta del av er glädje och gemenskap. Ett projekt är en bra början, men vad sker när projektet är slut?

Föreningsutveckling

Insatsen ni gör kommer utveckla er verksamhet. Insatsen stärker idrottsföreningens organisation, bygger långsiktiga samarbetspartners, höjer kompetensen och ökar idrottsföreningens medlemsantal.

Underrepresenterade målgrupper

Vissa målgrupper behöver extra stöd för att kunna komma in i gemenskapen. Lika för alla betyder inte alltid att alla får samma förutsättningar.

Målgruppsanpassning

Utgå alltid ifrån målgruppens behov och förutsättningar. Vet ni inte vad behoven är eller vad målgruppen önskar, fråga. Inkludera gärna målgruppen i planeringsfasen och gör dem delaktiga och medskapande i processen.

Slussning och inkludering

Att starta en separat verksamhet tillfälligt för att nå en specifik målgrupp kan vara en bra början. Men vi ser hellre att ni strävar efter att inkludera målgruppen i ordinarie verksamhet. Eller omvänt, kan den nya separata verksamheten bli en del av ordinarie? Tillfälliga öppna träningar kanske blir mer uppskattat än vad ni tidigare trott.

Några metoder

 • Öppen verksamhet och slussning till lag.
 • Mentorskap mellan medlemmar och nya medlemmar.
 • Turneringar/träffar idrottsföreningar/lag emellan för att skapa möten.
 • Låneutrustning för att fler ska kunna vara med.
 • Konferenser och träffar.

Berätta vad ni gör för att inkludera fler

Berätta för fler i idrottsföreningen, berätta för oss på RF-SISU Dalarna, men också för andra för inspiration.

Samverkan

Det finns många kunniga och erfarna organisationer, företag och föreningar som gärna delar med sig av sin kunskap. Ta hjälp av andra.

Kunskapswebben Trygg och inkluderande idrott är fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du, din förening kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla. Länk till kunskapswebben - Trygg och inkluderande idrott.

Lycka till med ert arbete att inkludera fler i er verksamhet - kontakta någon av våra idrottskonsulenter för hjälp och stöd.Sidan publicerades: 9 november 2022

Projektstöd IF - barn- och ungdomsidrott

Innebandytjejer Jämställdhet

SF och RF-SISU distrikt kan bevilja stöd inom följande två huvudområden:

 • Inkludering av underrepresenterade grupper
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Rätt till idrott

Innebandytjejer Jämställdhet

Idrottsrörelsen ska vara öppen för alla, oavsett social bakgrund och ekonomiska förutsättningar.

Fonden ska bidra till att sänka trösklarna och förbättra förutsättningarna så att barn och ungdomar ska kunna delta i idrottslig verksamhet på lika villkor.

Kunskapsportalen - Trygg och inkluderande idrott

Innebandytjejer Jämställdhet

För att nå trygg och inkluderande idrott behöver vi alla arbeta aktivt.

Riksidrottsförbundet har samlat kunskap, verktyg och metoder för att stötta dig och din förening i arbetet med att skapa en trygg och inkluderande idrott.