Parasporten i Sörmland

I RF-SISU Sörmlands arbete med Parasport bidrar vi med processledning, expertkompetens samt utbildning för föreningar och Specialdistriktsförbund. Vi arbetar för att vi tillsammans vill skapa bästa möjliga förutsättningar och tillgänglighet för alla att delta inom idrottsrörelsen. Ta kontakt med oss på RF-SISU Sörmland om ditt förbund eller din förening vill starta och utveckla Parasport.

Parasport är idrott för personer med funktionsnedsättning. Till 2025 vill RF-SISU Sörmland ha en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, funktionsnedsättningar eller andra förutsättningar. En inkluderande idrott för alla, där föreningens verksamhet ger människor med olika förmåga möjlighet att vara med. Viktigt är att alltid se människan och utgå från varje individ.

Utgå från varje individ 

RF-SISU Sörmland vill inte göra skillnad på idrott oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte, vi vill också få fler personer med funktionsnedsättning att börja idrotta samt att man ska skapa så bra förutsättningar för alla att kunna delta inom idrotten, gärna så nära hemmet som möjligt.

Om idrotten kan skapa förutsättningar och möjligheter för inkludering av alla så kommer fler personer att börja med idrott och därmed få en högre livskvalitet och en bättre hälsa.

Inom idrotten och i allt ledarskap är det alltid viktigt att inte generalisera, utan att alltid utgå från varje enskild individ. Detta oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte.

Vad gör vi inom parasport i distriktet? 

Sörmlands idrottsföreningar är nyckeln för att vi ska lyckas inkludera fler människor till idrottsrörelsen. Därför fokuserar vårt arbete med parasport på att ge stöd och utbildning till de föreningar som vill etablera parasportverksamhet i Sörmland, eller som redan har en etablerad verksamhet i sin förening. Vi samverkar med Södermanlands Parasportförbund och Svenska Parasportförbundet kring kompetensstöd och  rekryteringsinsatser för att främja parasporten, exempelvis Special Olympic School Days, en idrottsdag anpassad för särskolan där elever erbjuds möjligheten att prova på olika idrotter.

Sakkunnig i Parasport

RF-SISU Sörmland har en anställd sakkunnig tjänsteperson för parasport som heter Sussie Stjernström Olsson. Hennes primära uppgift är att stödja, utbilda och bilda idrottsföreningar som har en etablerad parasportverksamhet eller som vill utveckla sig inom dessa områden. Hon fungerar också som ett bollplank i strategiska frågor kring parasport i kontakt med bland annat föreningar, förbund och kommuner, detta i nära samarbete med Södermlands parasportförbund. 

Har du frågor om exempelvis ledarskap och bemötande, utbildningar, funktionshinderlära, start av parasportverksamhet eller vill komma i kontakt med en förening som redan har en etablerad parasportverksamhet, kontakta Sussie Stjernström Olsson på This is a mailto link.

Utbildning - Inkluderande ledarskap för att möte idrottare med olika funktionsnedsättningar

Vi erbjuder en utbildning som riktar sig till dig som är, eller vill bli ledare inom idrotten och vill stärka dina kunskaper kring idrott för personer med funktionsnedsättningar. Utbildningen utgår från ett utbildningsmaterial som SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet har tagit fram i samarbete med Parasport Sverige. 

Mer info om utbildningen hittar du på vår webbplats.

Stöd till utrustning för Parasport  

Riksidrottsförbundet har beslutat om ett stöd till utrustning för Parasport som syftar till att öka tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning. Stöd får beviljas för viss fast eller större utrustning som är en del av aktivitetsytan. Stöd beviljas även till individuell tävlings- och träningsutrusning under förutsättning att den ägs av föreningen och därmed kan användas av flera utövare. Stödet kan högst uppgå till 400 000 kr per projekt och får maximalt utgöra 75 procent av den totala investeringskostnaden. Läs mer om stöd till Parasport på rf.se eller kontakta Sussie Stjernström Olsson på This is a mailto link. 

Hur organiseras parasporten i distriktet?

Parasportförbundet organiserar idrott för personer med olika funktionsnedsättningar. Dessa är personer med intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning, synnedsättning samt personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Merparten av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har inte behovet av parasporten, men kan ha behov av ett anpassat ledarskap. Dövsportsförbundet organiserar idrott för personer med hörselnedsättning.

Flera specialidrottsförbund (SF) till exempel ridsportsförbundet, golfförbundet samt curlingförbundet har redan idag parasport inom sitt förbund. Flera SF tar nu över ansvaret för parasporten inom sin idrott. Exempelvis simförbundet, vilket också gör att vi tar steg framåt i vår gemensamma strategi 2025.

På parasport.nu hittar du parasport inom idrotten.