Rörelserika offentliga miljöer

Sidan uppdaterades: 24 mars 2023

Projektet är avslutat

Här hittar du en text om hur det gick, och här nedanför hittar du projektbeskrivningen.

Syfte och mål

Projektet har tagit sin utgångspunkt i samhällsutmaningen att fa barn och unga att vara mer fysiskt aktiva. Det övergripande syftet med projekt är att bidra till ökad rörelserikedom bland barn och unga och bygger på modeller och teorier kring rörelserikedom (Physical Literacy). Fokus i projektet ligger pa att skapa forutsattningar for rorelserikedom genom innovativ arkitektur i offentliga miljoer, det vill saga hur publika byggnader, dess interior, exterior och utemiljo kan utformas for att stimulera och bidra till att barn och unga utvecklar sin rörelserikedom.

Förväntade effekter och resultat

Den största övergripande effekten av projektet är att bidra till ökad rörelserikedom bland barn och unga. Detta hoppas vi kunna göra genom att i projektet arbeta med innovativa lösningar som ger resultat och effekter inom följande områden:

  • Ökad kunskap om rörelserikedom bland aktörer i samhällsplaneringsprocessen
  • Innovativa exempel på rörelserika lösningar
  • Referensanläggningar med rörelserika lösningar
  • Ökad kunskapsutveckling om rörelserikedom bland arkitekter

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på en bred samverkan mellan många projektparter och leds av en projektledare vid Umeå kommun. Projektet omfattar utöver projektledningen fem olika delprojekt, vilka var och en leds av var sin delprojektledare:

  • Rörelserikedomsfördjupning
  • Prototyping av rörelserika lösningar
  • Kunskaps-/systeminnovationer
  • Affärsutveckling
  • Kunskapsspridning/uppväxling

Sidan publicerades: 15 november 2022

Mer om projektet