Roller och tillhörande arbetsuppgifter

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

Här nedan följer några förslag på arbetsuppgifter (och roller) som finns i en styrelse. Kopiera texten och skapa er egen fördelning och lägg till saker som ni gör i er förening.

Ordförande​

 • Leda styrelsens arbete​
 • Lyssna till medlemmarna och värna om demokratin​
 • Kontakt med RF-SISU Västerbotten
 • Hålla föreningens mål levande​
 • Fördela/delegera arbetet​ mellan styrelsemedlemmar
 • Hålla sig informerad om vad som händer i föreningen​
 • Få alla att arbeta åt samma håll i sin roll som ”ledare”​
 • Stimulera till insatser​
 • Svara för föreningens representation och föra föreningens talan​ I kontakt med myndighet/kommun

Sekreterare​

 • Förbereda styrelsens sammanträde tillsammans med ordförande.​
 • Föra protokoll och inom en vecka se till att ordförande får protokollet.​
 • Distribuera protokoll till styrelse, revisorer, valberedning.​
 • Tillsammans med ordförande se till att beslut verkställs och följs upp.​
 • Ansvara för föreningens rapportering till förbund.​
 • Se till att resultat och statistik som behövs för årsberättelse mm utförs.​
 • Delta i arbetet med verksamhetsplan och budget.​
 • Svara för föreningens information internt och externt.


Kassör​

 • Sköta in och utbetalningar​
 • Kontinuerligt sköta bokföringen​
 • Regelbundet informera styrelse och övriga om föreningens ekonomiska status​
 • Se till att bidrag sökes​ tex LOK stöd eller projektstöd för utbildningar
  Upprätta bokslut​
 • Förbereda rapporter inför årsmötet​
 • Tillhandahålla nödvändigt material till revisorerna​
 • Lämna uppgifter till skattemyndigheten i förekommande fall

Ledamot

 • Verka för en positiv anda och att det finns en VI-känsla i hela föreningen
 • Arbeta efter föreningens styrdokument (stadgar, strategi, verksamhetsplan och policydokument).
 • Bidra till utvecklingen av föreningen
 • Utföra särskilda uppdrag som inte omfattas av arbetsbeskrivningen för en ledamot.
 • Omsätta styrelse- och årsmötesbeslut till praktisk handling.
 • Ta stort ansvar för sitt verksamhetsområde gällande såväl planering som genomförande samt hålla givna tidsramar.
 • Ansvara för att arbetsuppgifterna utförs enligt gällande avtal och regler.
  Initiera samt delta i utvecklingsarbete i föreningen.
 • Vara väl insatt i och se helheten utifrån verksamhetens mål och styrelsebeslut.
 • Ge ett gott bemötande till föreningens medlemmar samt bidra till ett gott arbetsklimat i föreningen.
 • Delta vid styrelsemöten samt på överenskomna möten.

Sidan publicerades: 2 november 2022