Motioner och nomineringar

Sidan uppdaterades: 25 oktober 2022

Motioner till Distriktsstämman

Medlemsförening, som har sin hemort inom distriktets gränser, har rätt att motionera. Sista dag att nominera var den 15 januari 2022.

Förslag till ledamöter i Distriktsstyrelsen

RF-SISU Stockholms valberedning önskar nomineringar av ordförande och ledamöter till distriktsstyrelsen. Enligt stadgarna har medlemsföreningar rätt att senast den 15 januari inkomma med förslag på ledamöter till styrelsen. Föreslagna kandidater ska vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen.

Förslag till ledamöter i valberedning

Medlemsföreningar får senast den 15 januari före Distriktsstämman till lekmannarevisorn avge förslag på personer för val av valberedning. Senast tre veckor före stämman ska lekmannarevisorn skriftligen delge ombud och SDF inom distriktet sitt förslag, tillsammans med alla nominerade kandidater. Valberedningen består av ordförande och fyra övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen.

Sidan publicerades: 25 oktober 2022