SDF-stöd

Sidan uppdaterades: 29 april 2024

SDF-stödet är en del av det stöd som RF-SISU Stockholm årligen erhåller från Region Stockholm och som ska fördelas till Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF)/regionala idrottsförbund i distriktet.

Idrotter som saknar SDF/regionalt förbund kan via sitt SF ansöka om SDF-stöd i form av projektbidrag. Se rubriken ”Rutin för utbetalning av stöd för idrott som saknar SDF/regionalt förbund” nedan.

Ramar och Regelverk

Vid en extrastämma den 2 december 2019 antogs nya ramar och principer vid fördelningen av SDF-stödet. Utifrån dessa ramar beslutar styrelsen för RF-SISU Stockholm, vartannat år, om regelverket samt fördelningen av stödet för kommande två år.

Här kan ni ta del av Pdf, 631 kB. regelverket för fördelningen av SDF-stödet för 2024-25

Slutgiltigt SDF-stöd 2024 (preliminärt 2025)

Här kan ni ta del av Pdf, 423 kB. den slutliga fördelning för 2024 (prel. 2025).

Rutin för utbetalning av stöd (för SDF)

Stödet utbetalas till SDF:s i IdrottOnline angivet bank- eller plusgirokonto vid två tillfällen per år (50% på våren och 50% på hösten).

Utbetalningarna sker i linje med Region Stockholms utbetalning till RF-SISU Stockholm.

För att ta del av SDF-stödet ska varje enskilt SDF/regionalt förbund årligen:

  1. Säkerställa att SDF:ets egna uppgifter i IdrottOnline är uppdaterade och aktuella

  2. Skicka in årsmöteshandlingar till RF-SISU Stockholm. Med årsmöteshandlingar avses:
  • Verksamhetsberättelse
  • Årsbokslut och årsredovisning (om sådan finns)
  • Revisionsberättelse
  • Årsmötesprotokoll där handlingar föregående räkenskapsår fastställs
  • Handlingarna ska vara fastställda och undertecknade. Elektroniska underskrifter godtages i de fall underskrifterna identifieras via till exempel BankId eller annan personligt kopplad identifieringsteknik

Tänk på att i årsbokslutet bör mottaget SDF-stöd gå att utläsa i resultaträkningen eller i not.

För SDF-stödet 2024 är det verksamhetsberättelse, årsbokslut/årsredovisning och revisionsberättelse som avser år 2023 som ska skickas in samt årsmötesprotokoll 2024 som fastställer 2023 års handlingar. Vid brutet räkenskapsår motsvaras detta av handlingar för 2022/2023.

Från 2021 görs en uppföljning av varje SDF:s representation av kvinnor och män i styrelsen.

I första hand bör handlingarna skickas i PDF-format till ekonomi.stockholm@rfsisu.se

I andra hand via post till RF-SISU Stockholm, Att: Eva Hradska, Vretenvägen 4, 171 54 Solna.

Rutin för utbetalning av stöd för idrott som saknar SDF/regionalt förbund

Enligt det gällande regelverket för utbetalning av SDF-stödet kan de idrotter som idag saknar ett SDF/regionalt förbund ansöka om bidraget via sitt SF. Ansökan ska avse projekt som gynnar föreningarna i distriktet. SF:et gör ansökan och är mottagare av SDF-stödet samt ansvarar för att projektet genomförs och redovisas.

Projektet ska ha som syfte att förbättra förutsättningarna för barn- och ungdomsidrott i Stockholmsdistriktet genom att SF:et bjuder in distriktets idrottsföreningar till en eller flera gemensamma aktiviteter. Detta kan vara utbildningar, läger, tävlingar, prova-på-verksamhet mm med fokus på barn och ungdom. Aktiviteten kan arrangeras av en eller flera föreningar, men måste vara öppen för alla distriktets föreningar. Återrapportering ska ske inom särskilt angiven tid som följer med beslutet.

Använd denna länk för att göra ansökan.

Vid frågor, kontakta: ekonomi.stockholm@rfsisu.se

Sidan publicerades: 10 oktober 2022

Alla SDF har en egen kontaktperson - Klicka på er idrott för att hitta kontaktpersonen för ditt SDF.