Grupparbete i idrottshall

Lärgrupp och lärgruppsledare

Sidan uppdaterades: 15 augusti 2023

Lärgruppen är en verksamhetsform inom folkbildningen som används när din förening eller ditt lag vill lära något nytt och utvecklas tillsammans. En lärgrupp är en mindre grupp med människor som regelbundet träffas för att tillsammans samtala kring ett visst ämne.

Lärgruppen bygger på det goda samtalet mellan deltagarna och ska möjliggöra utbyte av erfarenheter, olika perspektiv och olika upplevelser.

Som utgångspunkt kan man ha ett lärgruppsmaterial från SISU Idrottsutbildarna i det valda ämnet. Det kan vara böcker, filmer, poddar, dialogdukar, arbetsböcker eller tidningsartiklar.

Lära av varandra

I lärgruppen finns ingen uttalad expert, kunskapen finns i gruppen genom den erfarenhet som finns där. För att alla ska få ta del av den erfarenheten krävs att deltagarna känner sig hörda, sedda och respekterade. En lämplig gruppstorlek är 6–9 personer. Då är förutsättningarna mycket goda för meningsutbyte, gemenskap och delaktighet.

En lärgrupp riktar sig till ledare, tränare, föräldrar eller utövare och kan i stort sett utgå ifrån vilket tema som helst. Det kan handla om att arbeta med vision och mål eller att utvecklas och må bra som tränare och ledare. Eller värdegrundsfrågor, mat och träning, mental träning med mera. Det viktiga är att temat är meningsfullt för er grupp och skapar ett engagemang.

En lärgrupp kan genomföras när och var som helst, antingen i anslutning till något av era planerade möten eller under flera helt separata träffar.

Lärgruppsledaren

Som aktiv, ledare och tränare kan du ha fler olika roller i din förening. En på planen, isen eller i träningslokalen, en annan när ni pratar om andra värden inom idrotten som till exempel bra mat och träning, mental träning, ditt lags värdeord eller liknande. RF-SISU kallar denna roll för lärgruppsledare.

Det viktigaste är att du/någon tycker att det känns okej att ta på ledartröjan när ni bestämt er för att genomföra planerade samtal tillsammans i lärgruppen. Även om alla i lärgruppen förväntas delta aktivt i samtalen behöver någon ta på sig att leda. Den personen behöver inte vara expert på ämnet som ni ska samtala kring och behöver inte kunna ha svar på alla frågorna. Det är gruppen tillsammans som ska skaffa den nya kunskapen och hitta svaren ni söker.

Lärgruppsledare har uppgiften att vara en form av samordnare och inspiratör. Att se till att deltagarna i gruppen mår bra, fungerar på ett bra sätt och kommer framåt i sitt arbete.
Som lärgruppsledare bidrar du till att andra personer i föreningen utvecklas och utmanas samtidigt som du själv utvecklas både som ledare och som människa.

Stöd av idrottskonsulenten

RF-SISU finns nära dig och din förening. Våra idrottskonsulenter kan ge er stöd innan, under och efter en lärgrupp genomförs. Det kan till exempel ske genom att ge förslag på pedagogiskt upplägg, tips om bra lärande material och stöd på hur ni bygger bra lärande miljöer. Under tiden lärgruppen genomförs kan konsulenten finnas till hjälp om ni känner er osäkra i en fråga. Efter lärgruppen har genomförts kan idrottskonsulenten stämma av med er hur det gått, hur ni vill gå vidare och ge förslag på vad ni kan göra för att ytterligare ta ett steg mot den utveckling ni vill nå.

Vi på RF-SISU kan även bidra med visst stöd genom folkbildningsanslaget. Det kan handla om att ta kostnader för material, hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan med mera. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur ett samarbete kan se ut.

För lärgruppsledaren

Även om alla i en lärgrupp förväntas delta aktivt i samtalen behöver någon ta på sig ledartröjan, vilket vi har valt att kalla lärgruppsledare. Utsedd lärgruppsledare har i uppgift att leda samtalen framåt och samtidigt se till att alla i gruppen får utrymme i samtalen.

Alla deltagare i gruppen har värdefulla erfarenheter och perspektiv som bör tas till vara. Lärgruppsledare är en viktig roll för att se till att skapa bra förutsättningar för samtal, en tillit och öppenhet i gruppen.

Lärgruppsledaren ska vara godkänd av oss på RF-SISU och ha den kompetens som krävs för att fullfölja uppdraget.

Så går lärgruppen till

Viljan att lära och nyfikenheten att upptäcka tillsammans är det som kännetecknar en lärgrupp. Deltagarnas olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser är det centrala i samtalet. Att lära av och med varandra leder till utveckling. En lärgrupp är ett sätt att skapa ett lärande i en avgränsad grupp i din förening. Det viktiga är att utgå ifrån ett framtaget underlag, en så kallad lärgruppsplan.

En lärgrupp kan genomföras när och var som helst, antingen i anslutning till något av era planerade möten eller under flera helt separata träffar. En lärgrupp bygger på viljan att mötas, lyssna, ta del och dela med sig av varandras erfarenheter och perspektiv. Ett medskapande i lärandet!

Ålder

Deltagare i lärgruppsverksamhet ska vara 13 år eller äldre under verksamhetsåret. Avsteg kan dock göras från denna regel och låta deltagare från 7 år delta i lärgruppsverksamhet under förutsättning att verksamheten är pedagogisk och tidsmässigt är anpassat för målgruppen.

Lärgruppsplan

Till en lärgrupp finns en lärgruppsplan som ger dig och din förening möjlighet att skapa strukturerade, värdefulla och utvecklande samtal. Det är antingen en lärgruppsplan som finns framtagen av SISU Idrottsutbildarna och RF-SISU eller en plan som ni tagit fram i föreningen i samverkan med er idrottskonsulent hos oss på RF-SISU.

Lärgruppsplanen är en ”guide” som stimulerar till samtal kring ett specifikt tema och hjälper er att sortera era idéer och tankar och samtidigt skapa en plan för ert fortsatta arbete.

Tid och omfattning

En lärgrupp pågår under minst tre utbildningstimmar och består av minst tre deltagare inklusive lärgruppsledaren. Gruppmedlemmarna i den specifika lärgruppen avgör själva hur många gånger som ni vill träffas och hur länge ni ses varje gång.

Lärgruppen brukar fungera som bäst med 6–9 deltagare, där varje träff är 1–3 timmar lång. Ni lägger själva upp er plan för hur och när ni ska träffas och vad ni vill fokusera mer på och samtala om.

Registrering och rapportering

För att en lärgrupp ska kunna vara rapporteringsbar inom SISU Idrottsutbildarnas verksamhet krävs att din förening har haft kontakt med ert närmaste RF-SISU distrikt. Tillsammans lägger din förening och idrottskonsulenten en plan för era gemensamma aktiviteter för en period framåt i tiden.

Dessutom kan SISU Idrottsutbildarna genom folkbildningsanslaget bidra med visst stöd. Det kan handla om att ta kostnader för material, hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan med mera. Kontakta ditt RF-SISU distrikt så berättar de mer om hur ett samarbete kan se ut.

Leda en lärgrupp

Som lärgruppsledare har du rollen som samordnare, pådrivare och inspiratör. Tips till dig som är lärgruppsledare:

Lyssna

Visa engagemang, uppmärksamhet och intresse när en av deltagarna har ordet även om inte åsikterna och synpunkterna delas. Alla ska mötas med respekt men olika uppfattningar kan och ska diskuteras.

Fråga

Det bästa sättet att få igång ett samtal är att ställa frågor. Stor hjälp har man av författaren Kiplings lilla ordlek: ”Sex trogna tjänare jag har, jag allting lär av dem. De heta varför, när och var, och vad och hur och vem.”

Frågor kan ställas på olika sätt:

  • Allmän fråga – riktad till hela gruppen: Vad tycker ni om det här?
  • Direkt fråga – riktas till en speciell person: Anna, vad tycker du om det här?
  • Låt frågan gå vidare: Den fråga som nu kom upp kanske du kan svara på?
  • Returfråga: Intressant fråga du tar upp, vad tycker du själv?
  • Laget runt-fråga – går runt till alla i gruppen: Var och en får ge sin åsikt under en minut.

En fråga ska ha ett svar – var tydlig med att sammanfatta och dra slutsatser, men bli inte osäker om du inte kan svara. Bestäm i stället att ni tar reda på fakta till nästa träff.

Styr

Styr så att alla kommer till tals. Det skapar aktivitet och engagemang.

Strukturera

Led genom att strukturera arbets- och diskussionsuppgifter, både de i materialet och deltagarnas egna, så att ni kommer framåt och inte fastnar för länge i en fråga.

Dämpa

Dämpa genom att ”bromsa” den eller de som ständigt yttrar sig eller svarar först på frågor.

Sidan publicerades: 27 oktober 2022