Utmärkelser

Sidan uppdaterades: 25 augusti 2023

Många ideella ledare i idrottsföreningarna och i idrottsförbunden i Östergötland gör ett fantastiskt arbete och det vill vi på RF-SISU Östergötland premiera.

Själva syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma förtjänstfulla ideella ledarinsatser på förenings- och förbundsnivå inom distriktsidrotten, samt att uppmuntra till fortsatt ledarskap.

Generella regler

Vid bedömning av ledarinsatserna ska beaktas:

  • Antal år som ledare med kvalificerat uppdrag
  • Resultatet av ledarinsatserna
  • Personens föredöme i ledarrollen
  • Uppgifter i över- och sidordnad idrottsorganisation skall räknas som särskild merit
  • Bestraffning enligt RF:s stadgar lägges till last, dock inte så att det helt omöjliggör för aktuell person att erhålla utmärkelser.

Förtjänstdiplom

Kriterier: Förtjänstdiplomet kan tilldelas person som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete på styrelse och/eller kommitténivå eller motsvarande i distriktsförbundsorganisation under minst 5 år eller i förening under minst 10 år.

Förtjänstdiplomet kan även tilldelas SDF eller förening i samband med 25-årsjubileum. Det kan även, med särskild text, tilldelas person, organisation/företag, som gagnat idrotten.

Ansökan kan göras av styrelseledamot, handläggaren av utmärkelser, SDF, föreningsstyrelse, eller av förbundets chefstjänsteman.

Ansökan skall inlämnas senast 30 dagar före beräknad utdelningsdag.

Beslut om tilldelning fattas av det organ eller den person till vilket Distriktsförbundsstyrelsen delegerat beslutanderätten.

Utdelning: Förtjänstdiplomet kan utdelas utan förbundsrepresentation.

Förtjänsttecken i silver

Kriterier: Förtjänsttecken i silver kan tilldelas person som tidigare erhållit förtjänstdiplom och som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete på styrelse och/eller kommitténivå eller motsvarande i förbundsorganisation under minst 10 år eller i förening under minst 15 år.

Förtjänsttecken i silver kan om den föreslagne har minst 15 respektive 20 års ideellt arbete i förbund eller förening tilldelas utan att förtjänstdiplom erhållits. I sådant fall tilldelas både förtjänstdiplom och förtjänsttecken i silver.

Ansökan, se förtjänstdiplom.

Beslut, se förtjänstdiplom.

Utdelning ska ske av förbundsrepresentant.

Förtjänsttecken i guld

Förtjänsttecknet i Guld är distriktets högsta utmärkelse och ligger till grund för att kunna söka RF:s högsta utmärkelse. Förtjänsttecknet i guld SKA därför innehålla följande kriterier:

Kriterier: Förtjänsttecken i guld kan tilldelas person som tidigare erhållit utmärkelser enligt respektive DF:s bestämmelser och som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete på styrelse och/eller kommitténivå eller motsvarande i förbundsorganisation under minst 20 år eller i förening under minst 25 år.

Ansökan kan göras av styrelseledamot, handläggaren av utmärkelser, SDF, föreningsstyrelse, eller av förbundets chefstjänsteman.

Ansökan skall inlämnas senast 30 dagar före beräknad utdelningsdag.

Beslut om tilldelning fattas av det organ eller den person till vilket Distriktsförbundsstyrelsen delegerat beslutanderätten.

Förtydliganden:
-Om mottagare av förtjänsttecken i guld arbetat på både förenings- och förbundsnivå men inte kommer upp i tillräckligt många år kan åren räknas samman. I sådant fall gäller det antal år som avser föreningsnivå.

(Exempel: Ledaren har arbetat i förening under 15 år. Sedan slutade hen i föreningen, men valdes in i SDF-styrelsen där hen arbetat i 12 år. I det fallet uppnår inte hen kriterierna för förtjänsttecknet i guld vare sig på förenings- eller förbundsnivå. Men får då tillgodoräkna sig även de 12 SDF-åren och kommer följaktligen upp i 27 år, vilket räcker för förtjänsttecken i guld).

Förtjänstmedaljen
(Instiftat 1912)

Innehavaren av förtjänstmedaljen, till vilken följer av förbundet utfärdat legitimationskort, skall äga fritt tillträde till alla av förbundet eller av till förbundet tillhörande föreningar, anordnade tävlingar. (Legitimationskort gäller från 2011)

Kriterier Förtjänstmedaljen kan tilldelas person som tidigare erhållit förtjänsttecknet i guld, samt verkat som ledare i förbundsorganisation under sammanlagt minst 25 år, eller i kvalificerat föreningsarbete under minst 30 år.

Förtjänstmedaljen kan i undantagsfall tilldelas annan peson som genom utomordentligt värdefulla insatser gagnat östgötsk idrott.

Ansökan, se förtjänstdiplom.

Beslut: Beslut om utdelning av förtjänstmedaljen kräver absolut majoritet i förbundsstyrelsen.

Utdelning: Utdelning av förtjänstmedaljen skall ske vid förbundsmöte eller i undantagsfall vid annat tillfälle enligt distriktsstyrelsens beslut.

Fastställt av styrelsen 2019-08-26 för RF-SISU Östergötland.

Sidan publicerades: 19 oktober 2022

Ansökan

Här nedan kan du ladda ner ansökningsblanketten.