Ny lag påverkar idrottsföreningar som genomför byggnationer

Sidan uppdaterades: 30 november 2022

Riksdagen har beslutat om en ny lag som innebär att en byggherre (föreningen) måste meddela skatteverket när en byggnation startar och slutar samt att man måste föra en elektronisk personalliggare över alla som är verksamma vid byggarbetsplatsen. Den nya lagen träder i kraft den 1/1-2016. Detta gäller alltså även föreningar som genomför byggen, men det finns undantag.

De nya reglerna gäller för byggverksamhet såsom ny-, till- eller ombyggnad och reparations-/underhållsarbeten mm med byggstart från och med 1 januari 2016 (i vissa fall även tidigare).

Reglerna säger att byggherren (föreningen), dvs. den som beställer arbeten av en näringsidkare, är skyldig att föra en elektronisk personalliggare över samtliga som är verksamma vid byggarbetsplatsen. Byggherren är också skyldig att anmäla byggarbetsplatsen, när bygget startar och beräknas avslutas, till Skatteverket innan byggverksamheten påbörjas.

Om inte ovanstående uppfylls kan kontrollavgifter utdömas efter att Skatteverket kommit på besök.

Ansvaret för att föra elektronisk personalliggare kan föras över från byggherren (föreningen) till en totalentreprenör genom ett skriftligt avtal. Då blir det totalentreprenörens ansvar att föra den elektroniska personalliggaren för samtliga som är verksamma på byggarbetsplatsen oavsett om det är totalentreprenörens personal eller underentreprenörer.

Om föreningen anlitar flera entreprenörer för bygget så måste den ena entreprenören ta på sig rollen som totalentreprenör för att detta ska vara möjligt. Det går alltså inte att skriva ett avtal med flera entreprenörer på samma byggarbetsplats.

Ett viktigt undantag från reglernas tillämpning är en beloppsgräns på fyra prisbasbelopp. D v s att om totala kostnader för anlitad arbetskraft och materialkostnader för byggverksamheten ifråga inte uppgår till fyra prisbasbelopp plus moms (4 x 44 300 x 125 %) – 221 500 kr (enligt 2016 års prisbasbelopp) föreligger inga skyldigheter enlig lagen.

Byggen som har startat före den 1 januari 2016 och förväntas pågå längre än till den 30 juni 2016 omfattas också av den nya lagen.

Undantag från den nya lagen:

* Om kostnaderna för byggverksamheten inte överstiger 221 500 kr (enligt 2016 års prisbasbelopp). Kostnaderna som ska räknas in är både material- och personalkostnader.

* Om föreningen genomför bygget helt och hållet med egen föreningskraft (ideell eller egen anställd personal), dvs. ingen extern näringsidkare används i byggverksamheten, omfattas inte bygget av lagen.

* Om föreningen överlåter ansvaret att föra elektronisk personalliggare och övriga skyldigheter enligt lagen i ett skriftligt avtal till en totalentreprenör.

I alla andra fall omfattas föreningarna av lagen. Utrustning för att föra elektronisk personalliggare måste införskaffas och föreningen ansvarar för att alla vid byggverksamheten registrerar sig. Föreningen ansvarar också för att byggverksamheten anmäls till Skatteverket.

Du kan läsa mer om den nya lagen på Skatteverkets hemsida: http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/arbetsgivare/personalliggare/personalliggarebyggbranschen.4.7be5268414bea0646949797.html

Exempel:

  • Om föreningen genomför byggverksamheten med egen arbetskraft och med hjälp av företag som utför arbete enbart i utbyte mot t.ex. en skylt, reklam vid ett evenemang eller liknande, (dvs. någon form av motprestation från föreningens sida) och den totala kostnaden för bygget överstiger 221 500 kr (2016) gäller också lagen.
  • Om föreningen endast anlitar en entreprenör och den totala kostnaden för bygget överstiger 221 500 kr (2016) kan föreningen föra över ansvaret för den elektroniska personalliggaren och övriga åligganden enligt lagen, i ett skriftligt avtal, på entreprenören. Avtalet måste skrivas före byggstarten.
  • Om föreningen själv anlitar flera entreprenörer vid byggverksamheten och den totala kostnaden för bygget överstiger 221 500 kr (2016) måste föreningen ansvara för att tillhandahålla en elektroniska personalliggare, i vilken de anlitade entreprenörerna ska föra in sina uppgifter.
  • Om föreningen anlitar en totalentreprenör som i sin tur anlitar underentreprenörer och den totala kostnaden för bygget överstiger 221 500 kr (2016) kan föreningen föra över ansvaret för den elektroniska personalliggaren och övriga åligganden enligt lagen, i ett skriftligt avtal, på totalentreprenören. Avtalet måste skrivas före byggstarten.
  • Om föreningen genomför bygget med egen kraft och den totala kostnaden för bygget överstiger 221 500 kr (2016) men föreningen anlitar t.ex. en elektriker för en mindre del av byggverksamheten måste föreningen ansvara för att föra den elektroniska personalliggaren på alla som är med i byggverksamheten, både egen personal och elektrikern (om inte elektrikern tar på sig ett ansvar som totalentreprenör, se ovan).
    (detta gäller även om det är en annan näringsidkare, alltså även om det bara är en mindre del av byggverksamheten.)

Sidan publicerades: 13 oktober 2022