En person håller i en ordförandeklubba.

Styrelse och distriktsstämma

Sidan uppdaterades: 22 mars 2024

Distriktsidrottsmötet med årsstämman är RF-SISU Hallands högsta beslutande organ. Stämman hålls årligen och består av de ombud som specialdistriktsförbunden (SDF) själva utser. Föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar beslutsrätt.

Distriktsidrottsstämma 2024

Distriktsstämman 2024 genomfördes Torsdagen den 21 mars klockan 18.00 på Falkenberg Strandbad.

Årsmöteshandlingar

Här nedan hittar du handlingar till årets stämma.

Arkiv årsmöteshandlingar

I arkivet nedan hittar du handlingar från tidigare stämmor.

Viktiga datum inför stämman

  • Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året före stämman.
  • Stämmohandlingar publiceras på hemsidan senast tre veckor före stämman.
  • Senast den 15 januari får medlemsföreningar ge förslag (motion) att behandlas vid distriktsstämman.
  • Rösträtten vid distriktsstämma bestäms genom röstlängd som har upprättats av RF årligen före den 1 februari.

I valberedningens uppdrag ingår att:

  • senast den 1 november året före stämman tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid stämmans slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod,
  • senast den 1 december året före stämman meddela föreningarna samt SF:s och MO:s regionala organ vilka som står i tur att avgå och vilka av dem som avböjt omval, samt
  • senast tre veckor före stämman skriftligen meddela föreningarna samt SF:s och MO:s regionala organ - valberedningens förslag beträffande val enligt 2 kap. 6 § samt meddela namnen på övriga kandidater som föreslagits till valberedningen.
  • Senast tre veckor före stämman ta fram ett förslag på ersättningar för förtroendevalda i styrelsen och lekmannarevisorer, att föreslå distriktsstämman.

Personval

Föreningar, SDF:s och MO:s distriktsförbund får enligt RF-SISU Hallands stadgar inkomma med namn på kandidater inför distriktsstämman senast den 15 januari, året för stämman.

Valbarhet

Valbar vid personvalen är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en idrottsförening som är ansluten till RF-SISU:s distriktsförbund, och som inte är arbetstagare hos SISU Riks, SISU-distrikt, RF eller DF.

Mandatperioder

Ordförande väljs på ett år och styrelseledamöter på två år. Lekmannarevisor med personlig ersättare väljs på ett år. Revisionsbolag utses på ett år.

Vår styrelse

Valberedning

Revisorer

Sidan publicerades: 11 oktober 2022

DISTRIKTSSTÄMMAN 2024

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023