Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd IF anläggning

Anläggningar och idrottsmiljöer

För att bidra till ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer och för att skapa tillgängliga och välkomnande aktivitetsytor för alla i samhället finns Riksidrottsförbundets (RF) stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar anslutna till RF och ansökan handläggs av RF-SISU Uppland.

Observera! RF-SISU Upplands anläggningsstöd för 2022 är nu förbrukat. Vi har gjort en förfrågan till Riksidrottsförbundet om ytterligare anslag för resterande del av året, men ännu inte fått besked. Om du som föreningsrepresentant står inför att ansöka om idrottsmedel, ta kontakt med Björn Hultén på telefonnummer 0702–221149 så kan han förtydliga vad som gäller och hur föreningen kan gå tillväga i den uppkomna situationen.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet och en av RF:s prioriterade frågor. RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer är en del av idrottsrörelsens nya stödsystem vars syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. 

Prioriteringar 2023

I oktober 2022 gjorde RF-SISU Uppland en enkätundersökning om ökade kostnader inom föreningsidrotten. Nästan 50 procent av de föreningar som svarade på enkäten angav att kostnaderna för el och uppvärmning var det som ökat mest, att situationen var ekonomiskt oroande och i vissa fall verksamhetskritisk. 

Under 2023 kommer vi därför att prioritera ansökningar som syftar till att reducera energiförbrukningen och öka den hållbarheten hos föreningar som äger eller har ett driftsansvar för anläggningen som ansökan avser. Det är den inriktning som heter Stöd till energi- och miljöprojekt. För att öka tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning kommer vi även att prioritera den inriktning av stödet som heter Stöd till utrustning för parasport. 

Naturligtvis tar vi även emot ansökningar även inom de andra inriktningarna, men ovan nämnda inriktningar kommer att prioriteras under 2023. 

Ansökan

För att ansöka om Projektstöd IF anläggning ska du alltid börja med att ta kontakt med din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland. Om du inte redan har kontakt med en idrottskonsulent hittar du kontaktuppgifter här. Det går också att mejla till oss på This is a mailto link. Använd gärna vår lärgruppsplan Att söka stöd för anläggningsprojekt som stöd i ditt planeringsarbete innan du tar kontakt med din idrottskonsulent. Om stöd ska kunna beviljas får inga projekt får vara påbörjade innan ansökan har skickats in. Till ansökan ska en jämställdhetsanalys bifogas. Ladda hem checklistan för jämställdhetsanalysen här

Ansök i IdrottOnline

Ansökan gör du i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Manual hittar du på idrottonline.se För att kunna göra ansökan i IdrottOnline måste du ha rollen ordförande, kassör eller idrottsmedel firmatecknare. 

Inriktningar inom anläggningsstödet

Det finns sex olika stöd som går att söka inom anläggningsstödet:

Beslut 

Handläggningstiden är minst åtta veckor. Beslut tas av en RF-SISU Upplands beslutsgrupp, vilken följer RF:s regler och direktiv. Handläggaren ingår inte i beslutsgruppen. Om ansökan behöver kompletteras tar vi kontakt med dig. 

Var ute i god tid

Både hos RF-SISU Uppland och hos andra bidragsgivare variarar handläggningstiden. Det kan finnas aspekter av projektet som är tidskrävande som till exempel att söka och beviljas bygglov. 

Återrapport

Återrapporten finns i föreningens ärende i IdrottOnline och ska skickas in så snart som möjligt efter projektets slut, dock senast tre år efter beslut om beviljat stöd. Utvöer återrapporten ska en uppföljningsrapport göras inom tre år efter beslut om beviljat stöd. Uppföljningsrapporten ska innehålla fakta om föreningsnytta och medlemsutveckling och skickas via mejl till This is a mailto link

Bra att känna till

Inom Projektstöd IF anläggning finns en inriktning som heter Stöd till energi- och miljöprojekt där föreningar kan söka stöd till energibesparande åtgärder. För att beviljas stöd krävs att en energi- och miljökartläggning är gjord av en oberoende part. För att få hjälp med det kan du vända dig till Energi- och klimatrådgivarna 

Enligt lag måste en byggherre (i det här fallet föreningen) meddela Skatteverket när en byggnation startar och slutar. Byggherren måste också föra en elektronisk personalliggare över alla som är verksamma vid byggarbetsplatsen. Mer information om lagen hittar du på Skatteverkets hemsida

Andra möjligheter till stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Utöver RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan föreningar ofta söka stöd från andra organisationer och myndigheter. 

Hos Allmänna Arvsfonden kan föreningar söka lokalstöd för en lokal eller anläggning som inrymmer nyskapande verksamhet på orten. Minst en av Arvsfondens tre målgrupper (barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning) ska vara med i projektet och föreningen ska ha en plan för hur verksamheten ska kunna bedrivas i minst tio år. 

Boverket har flera olika bidrag och stöd för föreningar. 

Jordbruksverket har ett investeringsstöd som föreningar kan söka med syfte att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden.

Det kan också finnas lokala stiftelser som delar ut stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Det mest vanligt förekommande är att det finns lokala sparbanksstiftelser som delar ut stöd till detta ändamål.