× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer

Inkluderande idrott

Syftet är att ge en kunskaps- och inspirationsbank för att skapa medvetenhet om rådande normer, privilegier och begränsningar på idrottens olika arenor såsom omklädningsrummet, styrelserummet, åskådarplatsen m fl.

Utbildningen utgår från webbportalen inkluderandeidrott.se och behandlar samtliga diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Tidsåtgång: ca 3 timmar.

Målgrupp: Styrelse, ledare, utövare - de som vill utveckla sig själva och sin förening till att bli mer inkluderande. 

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.