IF Kville

Friidrottsföreningen från Hisingen i Göteborg samlade en lärgrupp på fem personer plus RF-SISU:s idrottskonsulent som under hösten 2020 och våren 2021 träffades vid tre tillfällen för att arbeta med tryggheten i föreningen. De skickade ut en enkät till sina medlemmar – ledare, aktiva och vårdnadshavare – såg över sin värdegrund och fick en inblick i kopplingen mellan Barnkonventionen och Idrotten vill samt hur en orosanmälan går till och varför det är viktigt att anmäla vid oro för ett barn med mera. 

Enkäten, föreningens värdegrund, Idrotten vill (idrottsrörelsens idédokument) och samtal var utgångspunkterna när gruppen sedan tog fram en handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Handlingsplanen innehåller syfte och de olika målgruppernas mål, definitioner av begrepp samt en trappa av åtgärder om någon inte följer värdegrunden och beter sig olämpligt. Det finns också en kontaktlista och en plan för hur de ska gå till väga när det finns oro för att barn far illa.

Även det förebyggande arbetet har dokumenterats. Bland annat ska föreningen regelbundet informera ledare, föräldrar och aktiva över 14 år om handlingsplanen och dess innehåll, föreningens värdegrund samt vart de kan vända sig om något händer.

Lärgrupper med ledare och aktiva ska samlas (två gånger per år och målgrupp) där handlingsplanen presenteras och deltagarna får samtala kring case med frågeställningar som kan uppstå inom verksamheten. Vårdnadshavare kommer att få information i mötesformen föreläsning.