Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd integration

Sök projektstöd integration

I Västra Götaland har idrottsföreningar under lång tid engagerat sig för att erbjuda träning och sammanhang till nyanlända och asylsökande personer. En ökad inkludering leder till att idrotten i Västra Götaland och samhället utvecklas till det bättre. Din förening kan söka medel hos RF-SISU Västra Götaland för att arbeta med inkludering.

Syftet med stödet

RF-SISU Västra Götaland vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till integrationen i samhället och idrottsrörelsens utveckling. Detta är i linje med idrottsrörelsens strategi 2025 där ett av de prioriterade områdena handlar om ett livslångt idrottande för alla grupper. Idrottsrörelsen ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap.

Idrottsrörelsen är en mötesplats över gränser och därmed en viktig arena för integration. Medan exempelvis pojkar med utländsk bakgrund är med i föreningsidrotten i samma utsträckning som pojkar med svensk bakgrund, har vi en utmaning att nå flickor och ledare med utländsk bakgrund. Det finns också stora skillnader mellan idrotter och mellan föreningar.

RF-SISU Västra Götaland prioriterar

Målsättningen med stödet är att utveckla och stärka föreningens långsiktiga förmåga att inkludera fler. Vi vill gärna se inslag av bildning/utbildning.

 • Vi prioriterar ny verksamhet. Ett stöd för att på olika sätt öppna upp dörrarna för fler. 
 • Utveckla föreningen. Arbeta fram metoder för att så att fler kan delta i verksamheten.

Riktlinjer för projektstödet

 • Föreningen har kontakt med idrottskonsulent gällande folkbildning.
 • Projektet kan antas ge långsiktiga och hållbara effekter.
 • Projektet riktar sig till blandade (heterogena) deltagargrupper.
 • Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. 
 • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut.
 • Projektet bör bygga på samverkan med kommun, ideella organisationer, flyktinganläggning, eller andra aktörer som kommer i kontakt med målgruppen.

Målgrupp och ambitioner

Stödet riktar sig till nyanlända och asylsökande samt personer med migrationsbakgrund.

 • Öka folkbildningen i förening
 • Öka antalet aktiva tonårstjejer med utländsk bakgrund
 • Öka antalet kvinnliga ledare
 • Öka antalet personer med utländsk bakgrund inom idrottsrörelsen som aktiva, ledare, tränare, och förtroendevalda.

Sociala aktiviteter

Det kan t.ex. vara att befintliga föreningsmedlemmar matchas ihop med målgruppen för språkträning, sociala aktiviteter eller idrottsaktiviteter. Syftet är att målgruppen får möjlighet att vara med på sociala aktiviteter som gynnar integrationsprocessen. Sociala aktiviteterna måste vara kopplade till idrottsrörelsen och genomföras ihop med föreningen.

Ansökan och återrapportering

Ta kontakt med er idrottskonsulent hos RF-SISU Västra Götaland för en inledande dialog där ni tillsammans kommer överens om hur er satsning ska utformas. Ansökan görs sedan av er idrottskonsulent. Kontaktuppgifter till våra idrottskonsulenter hittar du här.

Återrapportering sker via IdrottOnline av föreningen efter avslutad satsning. För att kunna göra återrapporten behöver du ha rollen ordförande, kassör eller idrottsmedel firmatecknare. Läs mer om IdrottOnline här.

Kostnader som vi inte beviljar

Vi beviljar inte kostnader för:

 • lägerverksamhet
 • medlems- och träningsavgifter

Försäkring

När ekonomiskt bidrag tilldelas från RF-SISU Västra Götaland blir alla deltagare i föreningens aktiviteter olycksfallsförsäkrade.

Verktyg - inkluderandeidrott.se

På vår webbaserade plattform: www.inkluderandeidrott.se finns alla tänkbara verktyg, material, filmer, diskussionsunderlag etc. Allt för att ni ska kunna inkludera fler in er verksamhet.

Frågor

Har ni frågor eller funderingar kontakta er idrottskonsulent