Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin / Återstartsstöd för föreningar

Återstartsstöd för föreningar

Syftet med "Projektstöd IF Återstart" är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter för särskilt utsatta föreningar. Stödet ska säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Föreningar räknas som utsatta om de har förlorat en väsentlig del av sin tidigare genomförda verksamhet. Det kan handla om en minskning av LOK-stödsaktiviteter, minskning i antal deltagare i barn- och ungdomsidrotten, minskning i antal aktiviteter för vuxna och/eller minskat antal engagerade ledare/funktionärer.

Huvudområden att bevilja stöd till

Det är möjligt för RF-SISU Västra Götaland att bevilja stöd för att:
• Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom barn- och ungdomsidrotten
• Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom idrott för personer med funktionsnedsättning.

Projektstöd

Stödet ska ges till tidsbestämda insatser och återrapporteras efter genomförd insats. Stödet fördelas av RF-SISU Västra Götaland till berörda utsatta föreningar. Dialog sker mellan ansvarig idrottskonsulent och berörd förening. En överenskommelse görs om vilka insatser som föreningen ska genomföra och ett projektstöd betalas ut via IdrottOnline. Föreningen behöver inte ansöka i IdrottOnline om stöd utan RF-SISU Västra Götaland sköter beviljningen i systemet. Föreningen ska dock återrapportera sitt projekt via IdrottOnline.

För mer information kontakta er lokala förenings idrottskonsulent på RF-SISU Västra Götaland 

Återstartsstöd via nationellt idrottsförbund (SF)
Vi vill även informera om att RF beviljat återstartsstöd till de nationella idrottsförbunden (SF) att fördela inom sina organisationsled och till sina medlemsföreningar. Läs mer om RF:s stöd här