Hem / Vi arbetar med / Projekt och satsningar

Våra projekt och satsningar

RF-SISU Västra Götaland arbetar med projekt inom flera verksamheter och nivåer, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

Det handlar om satsningar som bedrivs i projektform under en begränsad tid för att skapa förflyttningar av olika verksamheter. Från ett nuläge till ett önskat nyläge. Det kan exempelvis handla om att skapa nya former för idrott, skapa mer rörelse i skolan eller skapa mer plats för idrott.

Den gemensamma nämnaren för våra satsningar är att de alla syftar till att öppna upp idrotten i Västra Götaland för fler målgrupper. Idrott är för alla, hela livet. 

Street Games

RF-SISU Västra Götaland startade Street Games 2015. Syftet med Street Games är att öka den fysiska aktiviteten bland unga, öka idrotten inom idrottsföreningar och samtidigt stärka föreningarna i områden där föreningsaktiviteten och föreningstätheten är låg. Konceptet bygger på att erbjuda kostnadsfri spontanidrott och prova-på-aktiviteter.

Läs mer om Street Games

Move Beyond

Målet med Move Beyond är att förbättra det sektorsövergripande samarbetet för ökad inkludering av asylsökande och nyanlända i föreningslivet samt möjliggöra ett starkare engagemang för icke idrottsaktörer.

Läs mer om Move Beyond

Sports For You

RF-SISU Västra Götalands har tagit fram en modell som ska kunna användas tillsammans med distriktets kommuner, men som kan se olika ut beroende på lokala förutsättningar. Modellen som vi valt att kalla för Sports for you, är en form av sluss eller prova-på verksamhet och går ut på att lokala idrottsföreningar eller andra intressenter, hjälper till i utförandet av idrottsaktiviteter för nyanlända i närområdet.

Läs mer om Sports For You

Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan är en kraftsamling för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Det är ett projekt som finansieras via det statliga idrottsanslaget, där regeringen pekat ut särskilda områden som idrotten ska arbeta med. 

Läs mer om Rörelsasatsning i skolan

Senior Sport School

Senior Sport School är ett hälsoäventyr där du får möjlighet att prova på olika fysiska aktiviteter hos de lokala idrottsföreningarna i din kommun kombinerat med intressanta föreläsningar. Till för dig som är 60 + och bosatt i kommunen där skolan kommer att genomföras.

Läs mer om Senior Sport School

Arbetsmarknad

RF-SISU Västra Götaland ingår i ett nätverk under Riksidrottsförbundet som kallas Idrott och Arbetsmarknad. Vårt uppdrag är att försöka erbjuda jobb och sysselsättning inom idrotten för personer som idag står utanför arbetsmarknaden. Målgruppen som vi i samarbete med de lokala Arbetsfördelningarna vänder oss till är i huvudsak långtidsarbetslösa och nyanlända, men också personer med någon form av arbetsskada eller funktionsvariation kan passa bra in i projektet.

Läs mer om Arbetsmarknadsprojektet