Street Games

Syftet med Street Games är att skapa inkluderande mötesplatser i idrottssvaga områden för att stärka individer och föreningar med utbildning och rekrytering för att få fler aktiva medlemmar, ledare och ideellt engagerade i samverkan med andra aktörer i lokalsamhället.

Mål:
Att fler ska bli fysisk aktiva och inkluderas i föreningsliv.
Att fler ska bli ledare och förebilder samt stärkas i sitt ledarskap.
Att fler föreningar utvecklar sin verksamhet i samverkan med andra.
Att Street Games etablerar sig i fler områden.

Vad syftet betyder för oss:
För oss betyder syftet och målet att vi arbetar på ett inkluderande och jämlikt sätt med normer, beteenden och bemötande. Det betyder att vi arbetar med interkulturalitet om läggning, etnicitet och bakgrund med föreningar, mötesplatser och i samverkan med andra aktörer.
Vi arbetar med event, styrgruppsmöte, utbildningar, stadsdel, kulturliv i rekrytering för att få fler aktiva medlemmar i vad vi bland annat kallar Open Court, kvällsidrott samt Games av olika slag (Girls Games, Winter Games etc).
Syftet och målet betyder för oss även ett stort fokus på ledarskapsutbildning. Vi lägger stor vikt vid vår ledarskapstrappa (t-shirtsystem) med fokus på förebilder, funktionärer där vi har en ledarbank med fantastiskt engagerade ledare.

Konceptet startade 2015 och har under åren utvecklats till flera stadsdelar i Göteborg och även till andra delar av distriktet så som Borås, Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. Under åren som gått har man nått över 17 000 barn- och ungdomar.

Effekter av Street Games som vi sett genom åren är att:
Fler får ljusare framtidsutsikter, fler får anställning eller studerar vidare. Fler får en aktiv och meningsfull fritid. Fler utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt. Fler föreningar behåller aktiva eller ledare över tid. Att det blir tryggare idrottsmiljöer i idrottssvaga områden. Att kriminalitet, ohälsa och utanförskap motverkas. Att positiva förebilder i närområdet skapas.

Läs mer om Street Games på följande sida

Street Games Academy

Street Games Academy är ett regionalt projekt som syftar att använda idrottens dragningskraft på ungdomar för att få dem att öka sin studiemotivation, förbättra sina studieresultat och öka sina kostkunskaper. Målet är att fler ungdomar ska fullfölja sina studier och läsa vidare vid ett universitet eller högskola och hur vi gör detta är att vi bland annat samarbetar med lokala idrottsföreningar och högskolor i Västra Götaland och har läxhjälp men har även ett mentorskapsprogram.

Läs mer om Street Games Academy här

Foto: Hanna Havstam Ghodrati