Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott / Projektstöd till barn- och ungdomsidrott

Projektstöd till barn- och ungdomsidrott

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i föreningarna i Västra Götaland. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd hos RF-SISU Västra Götaland. Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för distriktets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Detta kan ni söka stöd för

Fyra övergripande områden kan föreningen söka stöd för, dessa är:

  • Idrottssvaga områden
  • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
  • Utbildade barn- och ungdomsledare i idrottsföreningarna
  • Coronastöd för den dagliga verksamheten

Projektstöd barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. 

Idrottssvaga områden

Det önskade läget år 2025 är att alla, oavsett ålder, kön, förutsättningar och bakgrund känner sig välkomna till idrotten. Att möjlighet att träna, tävla och engagera sig i en förening inte är beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor. 

Stöd beviljas till satsningar som syftar till att utveckla och/stärka idrottsföreningar att bedriva verksamhet för målgruppen barn och ungdomar i åldern 7–25 år som bor i områden med låg andel deltagare i idrottsföreningar eller i områden där det finns få idrottsföreningar. RF-SISU Västra Götaland avgör vilka områden som är idrottssvaga.

Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

Idrottsrörelsen är stark vad gäller barn 7–12 år. Cirka 90 procent av alla barn är någon gång med i en idrottsförening och många är medlem i flera förening­ar eller aktiv inom flera idrotter. Samtidigt har många idrotter en nedåtgående medlemskurva vad gäller ungdomar. För varje årskull, efter elva år, minskar antalet medlemmar i ungdomsåren.

Stöd beviljas till satsningar med fokus på att utveckla föreningsmiljön så att den upplevs trygg, välkomnande och inkluderande för målgruppen 13-20 år.

Utbildade barn- och ungdomsledare i idrottsföreningarna

Ungdomsbarometern konstaterar att aktivitetsleda­ren är den vuxne som står ungdomar närmst, näst efter föräldrarna. Det är aktivitetsledaren som möter barn och ungdomar i den idrottsliga verksamheten och som påverkar både individernas utveckling och deras upplevelse av idrott. Ska idrottsrörelsen kunna ge barn och ungdomar en verksamhet där de får må bra, ha roligt och utvecklas så är aktivitetsledaren en nyckelperson i arbetet.

Därför kan RF-SISU Västra Götaland bevilja stöd till idrottsövergripande utbildningar, så som tränarutbildningar och utbildningar som ger ökade kunskaper om barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling.

Föreningar kan även söka stöd för att utbilda sina aktivitetsledare för barn och ungdomar i RF-SISU Västra Götalands idrottsövergripande utbildningar.

Målgruppen för detta stöd är barn och ungdomar upp till 25 år.

Coronastöd för den dagliga verksamheten 

För att ge föreningar möjlighet att ställa om verksamheten och fortsätta träna under coronakrisen går det att söka stöd från RF-SISU Västra Götaland. Läs mer om coronastödet här

Kostnader som vi inte beviljar

Vi beviljar inte kostnader för:

  • läger
  • material
  • medlems- och träningsavgifter
  • SF-utbildningar

Så här ansöker ni

Ta kontakt med er idrottskonsulent hos RF-SISU Västra Götaland för en inledande dialog där ni tillsammans kommer överens om hur er satsning ska utformas. Ansökan görs sedan av er idrottskonsulent. Kontaktuppgifter till våra idrottskonsulenter hittar du här.

Återrapportering

Återrapportering sker via IdrottOnline av föreningen efter avslutad satsning. För att kunna göra återrapporten behöver du ha rollen ordförande, kassör eller idrottsmedel firmatecknare. Läs mer om IdrottOnline här.

Försäkring

När ekonomiskt bidrag tilldelas från RF-SISU Västra Götaland blir alla deltagare i föreningens aktiviteter olycksfallsförsäkrade.