Om Region in movement

Region in movement är en tvärsektoriell satsning tillsammans med andra aktörer i Västra Götaland med syfte att främja rörelseförståelse och öka fysisk aktivitet hos barn och unga. Arbetet drivs med stöd av Västra Götalandsregionen.

Varför gör vi satsningen?

Våra barn och unga rör sig för lite och pandemin har ökat stillasittandet ytterligare. Endast drygt 40 % av pojkarna och 20% av flickorna kommer upp i rekommendationen en timmes fysisk aktivitet per dag.

Fysisk aktivitet är avgörande för vår fysiska och psykiska hälsa. Forskning visar att regelbunden fysisk aktivitet förbättrar livskvalitet, humör, kondition och självkänsla samtidigt som det minskar risken för många sjukdomar. Det har bevisat positiv effekt på minne, koncentration och skolprestation. Mod, vilja och förmåga att röra på sig skapar också möjligheter för ökad inkludering och ett mer aktivt deltagande i samhället i stort.

Vi gör mycket för att främja fysisk aktivitet redan idag. Precis som många andra samhällsaktörer. Om vi arbetar tillsammans på ett ännu smartare sätt, och arbetar med rörelseförståelse som kompass, så kommer vi åstadkomma ännu större effekt.

Utgångspunkter

Region in movement vilar på följande utgångspunkter:

  1. Hög grad av samverkan mellan olika samhällsaktörer – på både strategisk och operativ nivå
  2. Insatser på många olika arenor (skolan, idrotten, fritiden, stadsplanering, fysiska miljöer,  hälso- och sjukvård, mm.)
  3. Med rörelseförståelse som kompass

Samverkan
Region in movement bygger på samverkan mellan många olika samhällssektorer. Följande sektorer är en del av satsningen:

  • Kommunal sektor
  • Hälso- och sjukvård
  • Akademi och forskning
  • Regional utveckling
  • Skola
  • Ideell sektor
  • Näringsliv

Vägen till rörelseförståelse går via ökad lust och förmåga, men kräver också att vi ger våra barn och unga möjlighet och trygghet att röra på sig samt nycklar till att låsa upp kreativiteten. För att uppnå allt detta måste vi samverka brett. Vi vill att vi blir fler aktörer, som med rörelseförståelse som förhållningssätt vid beslutsfattande och agerande, bidrar till ett samhälle där rörelse och fysisk aktivitet blir en naturlig del av vår vardag. Läs här om vilka aktörer som medverkar i satsningen 

Arenor
Den samlade forskningen visar att främjande av fysisk aktivitet kräver mångfacetterade insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå och att arbetet behöver ske på många arenor samtidigt.

ISPAHs modell för främjande av fysisk aktivitet bildar ramverk för arbetet. Arenorna (även kallade investeringarna) är vetenskapligt förankrade. Det finns alltså belägg för att det är effektivt att vidta åtgärder inom respektive av dessa arenor. Bäst effekt får man om många åtgärder kombineras och implementeras på ett systematiskt sätt.

image5s4k6.png
Modell för främjande av fysisk aktivitet, omarbetning av ISPAH Eight Investments that work for physical activity, 2020.

Rörelseförståelse
Rörelseförståelse (på engelska physical literacy) är ett brett begrepp som handlar om att skapa förmågan, förutsättningarna och viljan att vara fysiskt aktiv – hela livet. Det kan ses som nyckeln för livslång fysisk aktivitet. Region in movement är en satsning som bygger på rörelseförståelse. Vi vill att vi blir fler aktörer, som med rörelseförståelse med utgångspunkt, bidrar till ett rörelserikt samhälle.
Läs mer här om vad rörelseförståelse är 

Tillvägagångssätt och tidplan

Region in movement startade upp i augusti 2021. Vi befinner oss just nu i det som vi kallar etapp 1. Övergripande tidplan för arbetet sikt visas nedan.

imagecjizw.png


Vad gör vi just nu?

Förstudie: Under hösten genomfördes en förstudie, som påvisade att det finns mycket goda förutsättningar för en tvärsektoriell satsning i Västra Götaland.  Förstudien omfattade också en omvärldsanalys för att inhämta lärdomar från liknande projekt. 

Kunskapshöjande insatser: Förstudien påvisade behovet av att höja kunskapen kring rörelseförståelse. Både inom idrottsrörelsen, men också hos andra samhällsaktörer. Vi har därför påbörjat ett långsiktigt kompetenshöjande arbete.

Rörelseråd: Vi har startat upp ett Rörelseråd, med representation från 12 olika organisationer från olika samhällssektorer. Rörelserådet ska fungera som en referensgrupp där vi samlar och delar kunskap och inspiration kring rörelseförståelse och främjande av fysisk aktivitet. Rörelserådet ger vägledning och skapar förutsättningar för utveckling och förändring inom olika arenor och organisationer.

Pilotkommuner: Tre pilotkommuner har identifierats, som vi kommer att arbeta i nära samverkan med under de kommande tre åren. Dessa är Mölndal stad, Lidköpings kommun samt Trollhättan stad. För varje kommun så pågår utformning av en handlingsplan som innefattar insatser som ska bedrivas på för att på olika sätt främja fysisk aktivitet och deltagande med rörelseförståelse som kompass.