Styrelserapporter

Rapporter från RF-SISU Västmanlands styrelsemöten

2020

Rapport från styrelsens möte den 12 februari 2020.

Styrelsen förberedde inför årsmötet den 1 april genom att fatta beslut om verksamhetsberättelserna. Ett nytt imponerande och händelserikt år kommer läggas till handlingarna.

Den 6 april kommer RF-SISU Västmanland genomföra utbildningen ”En hållbar idrottsrörelse – Västerås stad” tillsammans med nämnden för Fritid och förebyggande (NIFF) och idrottsenheten på Västerås Stad. Styrelsen och samtliga medarbetare från RF-SISU Västmanland är inbjudna.

Rekryteringen av verksamhetschef går enligt plan. Målet är att rekryteringen är klar under vecka 10.Från och med maj månad har vi en ny idrottskonsulent på Idrott och Folkbildning. Markus Jansson kommer bla ersätta Xies i hennes idrottsansvar under tiden hon arbetar med Etablering och Idrottssvaga områden. Markus är visstidsanställd fram till 31/12-2021. RF-SISU Västmanland är också på väg in i en anställning av en aktivitetsledare på 50% som ska vara ute på skolorna och fritidsgårdar och inspirera till rörelse, lek och idrott. Aktivitetsledaren är kopplad till Rörelsesatsningen och Idrottssvaga områden.

Rapport från styrelsens möte den 22 januari 2020.

Det var ett historiskt styrelsemöte, dels var det första som RF-SISU Västmanland och dels så lade vi de sista protokollen från VIF respektive SISU Västmanland till handlingarna.

Styrelsen behandlade förslag på Verksamhetsinriktning och verksamhetsplan 2020-2021 samt tillhörande preliminär budget.

Vi beslutade att ge kansliet i uppdrag att se över fördelningen av SDF-bidragen under hösten. Eventuella ändringar börjar gälla med start 2021. Arbetsgången kommer att presenteras på årsstämman och avsikten är att involvera SDF under utredningen.

Vi hade besök av Tomas Eriksson, ledamot i RS/FS som informerade om det uppdrag som han och Anita Edlund ansvarar för, Uppdrag och ansvar.

2019

Rapport från styrelsens möte den 19 december 2019.

Rekryteringen av en ny verksamhetschef till verksamhetsområdet Idrott och samhälle har påbörjats och en annons kommer att vara klar inom kort.

Vi summerade Musikhjälpen som visade ett stort engagemang. De aktiviteter som vi bidrog med blev mycket lyckade och inbringade ett bidrag  på drygt 12 000 kronor.

Mötet ägnade tid till arbetet med verksamhetsplaneringen och budget för kommande tvåårsperiod.