Styrelserapporter

Rapporter från RF-SISU Västmanlands styrelsemöten

2021

Rapport från styrelsens möte den 26 augusti

Styrelsen fördjupade sig och följde upp besluten från Riksidrottsmötet i maj, diskuterade arbetet kring revideringen av SDF-bidraget samt konstaterade att distriktet har nått samtliga mål i halvårsredovisningen för folkbildningen.

Rapport från styrelsens möte den 9 juni

Styrelsen diskuterade utfallet av Riksidrottsmötet 2021 och konstaterade att flera besluten påverkar vårt uppdrag framåt.

Styrelsen diskuterade igenom det förslag om nya principer för SDF-bidraget samt fick en rapport från SDF-träffen den 2 juni. Kristin och Margareta har i fortsatt uppdrag att arbeta fram en ny fördelningsmodell för SDF-bidraget.

Styrelsen har läst och diskuterade rapporten Ett år med corona som RF skrivit.
Styrelsen kommer fortsatt diskutera detta på kommande möten.

Rapport från styrelsens möte den 4 maj

Styrelsen diskuterade handlingarna inför Riksidrottsmötet.

RF-SISU distriktens nya basuppdrag, stärkt ekonomiskt stöd till SF samt medlemsansökningarna.

Nu finns ett förslag till regional idrottsplan som kommer att skickas för yttrande till länets kommuner och idrottsrörelsen. För att presentera planen och dess innehåll, bjuder Region Västmanland i samarbete med RF-SISU Västmanland in till remisskonferens den 11 maj. Konferensen sker digitalt. Styrelsen diskuterade innehållet i den regionala idrottsplanen och följer det fortsatta arbetet.

Den 2 juni bjuder RF-SISU Västmanland in till digital SDF-träff. SDF-bidraget och den regionala idrottsplanen kommer diskuteras. Information om besluten från RIM kommer också ges.

Rapport från styrelsens möte den 17 mars

RF-SISU Västmanlands fadder från förbundsstyrelsen, Tomas Eriksson, gästade mötet för att informera om de pågående processerna inför RIM 2021.

Styrelsen fattade följande beslut; Verksamhets- och förvaltningsberättelse 2020, SDF-bidrag 2021 samt beslut om Arbetsordning och styrande dokument för styrelsen.

En mötesplan för kommunbesöken ”En timme med idrotten” presenterades.

Rapport från styrelsens möte den 17 februari

Vid styrelsens möte den 17 februari gjordes en genomgång av måluppfyllelse kopplat till verksamhetsplanen och ett första utkast till verksamhetsberättelse för 2020.

Styrelsen fattade beslut om förvaltningsberättelsen för 2020 samt om reviderad budget och verksamhetsplan för 2021.

Vidare beslutade styrelsen att göra ett yttrande kopplat till den slutrapport som har presenterats gällande RF-SISU-distriktens uppdrag och arbetssätt.

Rapport från styrelsens möte den 20 januari

Folkbildningsresultatet – vi har gjort ett väldigt starkt folkbildningsår trots coronapandemin. Med en dag kvar till slutredovisning har vi 55 000 studietimmar slutrapporterade vilket motsvarar 5% av Sveriges verksamhet.

Dialogen med Västerås stad – Jan och Kristin har uppvaktat Staffan Jansson (KSO, Västerås stad)  för att informera om coronas påverkan på idrotten. Mötet resulterade i att RF-SISU Västmanland fick i uppdrag tillsammans med KIFF (Kultur, idrott, fritid och folkhälsoförvaltningen) att skriva fram en analys. Den 3 februari ska analysen presenteras för stadens politiker i samband med ett rådsmöte.

En timme med idrotten  - under våren kommer RF-SISU Västmanland genomföra en kommunturné för att utvärdera år 2020 samt diskutera utvecklingsområden med respektive kommun.

2020 

Rapport från styrelsens möte den 22 september

Styrelsen informerades och diskuterade det uppdrag vi fått i att processleda och skriva fram ett regionalt idrottspolitiskt program. Samtliga kommuner kommer involveras i processen och olika dialogmöten kommer genomföras under hösten kring detta.

Den 18 november kommer det genomföras en SDF-träff.

Vår ansökan för SM-veckan år 2024 går in i sitt slutskede. RF och SVT kommer till Västerås stad för att gå igenom de sista delarna i vår ansökan och därefter kommer beslut.

Den 15 oktober öppnas ansökan för nytt kompensationsstöd med anlending av corona. Idrottsföreningar kommer bjudas in till informationsträffar kring detta.

Rapport från styrelsens möte den 28 augusti

Vid styrelsens möte den 28 augusti beslutades om att genomföra ett helag tillsammans den 11 oktober. Även ledningsgruppen kommer att delta.

Distriktsidrottschef Kristin Stenman gav en lägesbild gällande idrottsrörelsen kopplat till coronakrisen. Glädjande att regeringen har presenterat ett förslag om ett förlängt stöd till idrottsrörelsen och arbetar för en lösning av undantag i ordningslagen för idrott och kultur. Riksidrottsförbundet har nu lämnat sitt remissvar. 

En SDF-konferens planeras att genomföras i november.

Nästa styrelsemöte genomförs den 22 september.

 

Rapport från styrelsens möte den 23 juni

Vid styrelsens möte den 23 juni föredrog ledningsgruppen en halvårsavstämning gällande verksamhet och ekonomi.

Förslag till modifierad fördelningsmodell gällande folkbildning diskuterades. Remissvar ska ha inkommit till RF/SISU:s gemensamma kansli senast den 10 augusti 2020.

Ansökningar för Riksidrottsforum 2022 och Riksidrottsmötet 2023 är inlämnade.

 

Idrottskonuslenterna Edwin och Xie lämnade en rapport om Inkluderingstrappan.

Rapport från styrelsens möte den 3 juni

Konstituerande möte med den nya styrelsen och nyvalda ordföranden Jan Andersson. Lars Svensson (innebandy) och Richard Fallqvist (karate) välkomnades som nya ledamöter och Marie Johansson valdes till vice ordförande.

Styrelsen ser därmed ut som följande:
Jan Andersson, ordförande
Marie Johansson, vice ordförande
Tommy Levinsson, ledamot
Marika Hämeenniemi, ledamot
Muhannad Al-Nuaimi, ledamot
Annika Enberg, ledamot
Mari Högkvist, ledamot
Richard Fallqvist, ledamot
Lars Svensson, ledamot 

Styrelsen för RF-SISU Västmanland beslutade att ansöka om RIF (2022) och RIM (2023) i Västerås. Handlingarna ska vara inne senast den 19 juni. 

Rapport från styrelsens möte den 27 april

Styrelsemötet genomfördes digitalt.

Styrelsen fick en dragning om läget för idrotten i dessa Corona-tider. Många föreningar har ställt om men vi kan bara konstatera att många påverkas negativt. 

Styrelsen beslutade att genomföra årsstämman digitalt onsdagen den 27 maj kl 18:00. Kristin fick i uppgift att fixa det praktiska och även skicka ut kallelse senast tre veckor innan stämman.

Styrelsen beslutade också om utbetalning av årets SDF-bidrag enligt förslag som följer den fördelningsmodell som gäller. Bidraget kommer att betalas ut i sin helhet under maj månad. Vi kommer under hösten att starta en utredning hur framtidens SDF-bidrag ska fördelas, information om utredningen kommer att ges på årsstämman.

Information om ansökan att få arrangera RIF och RIM har kommit och vi beslutade att ge Kristin uppdrag att kontakta Västerås Convention Bureau som en sammarbets part vid ansökan om RIF 2022 och RIM 2023.


Rapport från styrelsens möte den 4 mars 2020.

Riksidrottsförbundet lanserar, tillsammans med distrikten, ett antal kommunikationskampanjer per år. Den första för 2020 pågår nu och är kopplad till utvecklingsresan, ”Jämställdhet för en framgångsrik idrott”. I Västmanland har Sveriges Radio P4 Västmanland och Västerås Tidning rapporterat om våra lokala exempel. Nästa kanmpanj är kopplad till utvecklingsresan ”Den moderna föreningen engagerar” och startar i april. Ett nytt utbildningsmaterial kommer att presenteras och en föreläsning med Kristina Ljungros är inplanerad den 27 april i Västerås.

Folksam ledarcamp kommer att gå av stapeln 29-31 maj, Kungsörstorp. Deltagarna har nominerats från distrikten Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län och vänder sig till unga ledare, 18-25 år. 

Mötet ägnades också åt att sammanställa de sista handlingarna till årsstämman så att allt blir klart till den 1 april.

 

Rapport från styrelsens möte den 12 februari 2020.

Styrelsen förberedde inför årsmötet den 1 april genom att fatta beslut om verksamhetsberättelserna. Ett nytt imponerande och händelserikt år kommer läggas till handlingarna.

Den 6 april kommer RF-SISU Västmanland genomföra utbildningen ”En hållbar idrottsrörelse – Västerås stad” tillsammans med nämnden för Fritid och förebyggande (NIFF) och idrottsenheten på Västerås Stad. Styrelsen och samtliga medarbetare från RF-SISU Västmanland är inbjudna.

Rekryteringen av verksamhetschef går enligt plan. Målet är att rekryteringen är klar under vecka 10.Från och med maj månad har vi en ny idrottskonsulent på Idrott och Folkbildning. Markus Jansson kommer bla ersätta Xies i hennes idrottsansvar under tiden hon arbetar med Etablering och Idrottssvaga områden. Markus är visstidsanställd fram till 31/12-2021. RF-SISU Västmanland är också på väg in i en anställning av en aktivitetsledare på 50% som ska vara ute på skolorna och fritidsgårdar och inspirera till rörelse, lek och idrott. Aktivitetsledaren är kopplad till Rörelsesatsningen och Idrottssvaga områden.

Rapport från styrelsens möte den 22 januari 2020.

Det var ett historiskt styrelsemöte, dels var det första som RF-SISU Västmanland och dels så lade vi de sista protokollen från VIF respektive SISU Västmanland till handlingarna.

Styrelsen behandlade förslag på Verksamhetsinriktning och verksamhetsplan 2020-2021 samt tillhörande preliminär budget.

Vi beslutade att ge kansliet i uppdrag att se över fördelningen av SDF-bidragen under hösten. Eventuella ändringar börjar gälla med start 2021. Arbetsgången kommer att presenteras på årsstämman och avsikten är att involvera SDF under utredningen.

Vi hade besök av Tomas Eriksson, ledamot i RS/FS som informerade om det uppdrag som han och Anita Edlund ansvarar för, Uppdrag och ansvar.

2019

Rapport från styrelsens möte den 19 december 2019.

Rekryteringen av en ny verksamhetschef till verksamhetsområdet Idrott och samhälle har påbörjats och en annons kommer att vara klar inom kort.

Vi summerade Musikhjälpen som visade ett stort engagemang. De aktiviteter som vi bidrog med blev mycket lyckade och inbringade ett bidrag  på drygt 12 000 kronor.

Mötet ägnade tid till arbetet med verksamhetsplaneringen och budget för kommande tvåårsperiod.