Hem / Bidrag och stöd / Utmärkelser och jubileumsdiplom

Utmärkelser och jubileumsdiplom

För att uppmärksamma förtjänstfulla ideella ledarinsatser inom RF-SISU Västmanland samt för att uppmuntra till fortsatt ledarskap/deltagande i idrottens föreningsliv finns ett antal utmärkelser att söka för personer, föreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF). 

Ansökan om förtjänstdiplom, förtjänsttecken i silver och förtjänsttecken i guld gör du via den här blanketten

RF-SISU Västmanlands styrelse beslutar om utdelning av högsta valör av förtjänstplakett, i övrigt av handläggare på kansliet.RF-SISU Västmanlands styrelse beslutar om utdelning av förtjänstmedalj i guld.

Förtjänstplakett  

Tilldelas som regel ansluten organisation i brons vid 25-, i silver vid 50-årsjubileum, i guld vid 75-årsjubileum samt monterad guld vid l00-årsjubileum. Förtjänstplakett kan även tilldelas idrottsledare eller idrottsorganisation utom distriktet, eller enskild person eller organisation, som utan att vara knuten till idrottsrörelsen, givit den västmanländska idrotten värdefullt stöd och därför anses böra ihågkommas. 

Förtjänsttecken i silver

Kan tilldelas idrottsledare inom distriktet, vilken under minst 10 år nedlagt ett intresserat och förtjänstfullt arbete för västmanländsk idrott. 

Förtjänsttecken i guld 

Förtjänsttecken i guld får tilldelas person som tidigare erhållit förtjänstdiplom och förtjänsttecken i silver och som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete i förbundsorganisation under minst 20 år eller utfört ideellt föreningsarbete under minst 25 år.

Förtjänstmedalj i silver 

Kan tilldelas idrottsledare inom distriktet, vilken i princip tidigare uppfyllt fordringarna för förtjänsttecknet i guld, samt därefter på ett förtjänstfullt sätt under ytterligare minst 10 år (sammanlagt 25 år) arbetat för den västmanländska idrottens utveckling och förkovran.

Förtjänstmedalj i guld 

Kan tilldelas idrottsledare inom distriktet, vilken i
princip tidigare uppfyllt fordringarna för förtjänsttecknet i guld, samt
därefter på ett förtjänstfullt sätt under ytterligare minst 15 år (sammanlagt
30 år) arbetat för den västmanländska idrottens utveckling och förkovran, varav minst 5 år inom SDF:s ledning. RF-SISU Västmanlands styrelse kan
dessutom i undantagsfall tilldela ledare som under lång tid gjort betydande
insatser för idrotten i Västmanland förtjänstmedalj i guld, utan att alla kriterier
har uppfyllts.  Innehavare av förtjänstmedalj i guld skall erhålla legitimationskort, vilket berättigar till fritt inträde, med de inskränkningar som fastställts i Sveriges Riksidrottsförbunds stadgar, till av RF-SISU Västmanland och till detta anslutna organisationer anordnade tävlingar och uppvisningar i idrott.

Ansökan

Ansökan om utmärkelser görs av respektive förening eller SDF på fastställt formulär och skall vara förbundskansliet tillhanda senast två månader före utdelningsdatum. Formuläret rekvireras från förbundskansliet här på webben.

RF-SISU Västmanlands styrelse beslutar om utmärkelserna.

Ansökan insändes till RF-SISU Västmanland, Pontus Widéns väg 18, 722 23 Västerås.

 

Jubileumsdiplom från RF

Föreningar och SDF som firar 50-, 75- och 100-årsjubileum har möjlighet att söka Jubileumsdiplom från Riksidrottsförbundet. Skicka ett mail med uppgifter om föreningens namn och dess bildande. Skicka detta i god tid senast 1 månad innan jubileet.

Ansökan

Ansökan om utmärkelser görs av respektive förening eller SDF på fastställt formulär och skall vara förbundskansliet tillhanda senast två månader före utdelningsdatum. 

Ansökan om utmärkelser

Ansökan om utmärkelser vid föreningsjubileum

Ansökan insändes till RF-SISU Västmanland, Pontus Widéns väg 18, 722 23 Västerås.