Hem / Utbildning/Folkbildning / Om lärgrupper och lärgruppsledare

Om lärgrupper och lärgruppsledare

Lärgruppen är en verksamhetsform inom folkbildningen som används när din förening eller ditt lag vill lära något nytt och utvecklas tillsammans. Det är dessutom ett väldigt enkelt sätt att just utvecklas gemensamt inom föreningen.

Gemensamma samtal sätter idéer i rörelse, skapar kraft i ert arbete och möjligheter till ett gemensamt lärande. Se gärna till att ni i lärgruppen har olika bakgrund och perspektiv för att få mesta möjliga erfarenhetsutbyte. Vi på RF-SISU Västernorrland hjälper er att komma igång och kan bidra med bra verktyg för ert lärande.

Om lärgrupper

Viljan att lära och nyfikenheten att upptäcka tillsammans är det som kännetecknar en lärgrupp. Deltagarnas olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser är det centrala i samtalet. Att lära av och med varandra leder till utveckling. En lärgrupp är ett sätt att skapa ett lärande i en avgränsad grupp i din förening. Samtalet utgår ifrån ett specifikt tema och är strukturerat med reflektions- och samtalsfrågor.

En lärgrupp riktar sig till ledare, tränare, föräldrar eller utövare och kan i stort sett utgå ifrån vilket tema som helst, från visions- och målarbete till att må bra som tränare. Från samtal kring värdegrundsfrågor till ledarrekrytering. Det viktiga är att temat är meningsfullt för er grupp, skapar ett engagemang och utgår ifrån ett strukturerat underlag – en s.k. lärgruppsplan.

En lärgrupp kan genomföras när och var som helst, antingen i anslutning till något av era planerade möten eller under flera helt separata träffar. En lärgrupp bygger på viljan att mötas, lyssna, ta del och dela med sig av varandras erfarenheter och perspektiv. 

Obs! Just nu gör vi undantag i och med coronakrisen. Grundregeln för att kunna rapportera en lärgrupp är i vanliga fall att samtalet mellan deltagarna sker i realtid. Och om lärgruppen genomförs digitalt kopplar deltagarna upp sig samtidigt och kan interagera med varandra, antingen i tal eller i skrift. Men i och med försiktighetsåtgärder kring coronaviruset kommer vi att godkänna lärgrupper även där deltagarna inte kunnat närvara samtidigt. Inläsning av material inför ett samtal eller reflektioner efter samtalet behöver, i vanlig ordning, inte göras samtidigt eller i grupp.

Ålder

Deltagare i lärgruppsverksamhet ska vara 13 år eller äldre under verksamhetsåret. Avsteg kan göras från regeln och låta deltagare från 7 år delta i lärgruppsverksamhet under förutsättning att verksamheten är pedagogiskt och tidsmässigt anpassad för målgruppen.

Vad är en lärgruppsplan?

Innan ni startar en lärgrupp i er förening så enas vi om en lämplig lärgruppsplan. Planen ger dig och din förening stöd i att skapa strukturerade, värdefulla och utvecklande samtal. Planen är en guide som stimulerar till samtal kring det tema ni har valt. Den hjälper er att sortera era idéer och tankar och samtidigt skapa en handlingsplan för ert fortsatta arbete. 

Vad är en lärgruppsledare?

Även om alla i lärgruppen förväntas delta aktivt i samtalen behöver någon ta på sig ledartröjan. Den personen har vi valt att kalla lärgruppsledare. Lärgruppsledaren har i uppgift att leda samtalen framåt och se till att alla i gruppen får utrymme i samtalen. Alla i gruppen har värdefulla erfarenheter och perspektiv som bör tas tillvara. Lärgruppsledarens roll är viktig för att skapa bra förutsättningar för samtal, och bidra till öppenhet och tillit i gruppen.

Lärgruppsledaren ska vara godkänd av RF-SISU Västernorrland och ha den kompetens som krävs för uppdraget.

Tid och omfattning?

En lärgrupp pågår under minst 3 utbildningstimmar (á 45 minuter) och består av minst 3 deltagare inklusive lärgruppsledaren. Erfarenhetsmässigt rekommenderar vi att lärgruppen har 6–9 deltagare och att varje träff är 1–3 timmar lång. Ni planerar själva hur ofta, hur länge och när ni ska träffas och vad ni vill fokusera mer på och samtala om.

Registrering och rapportering

För att en lärgrupp ska vara möjlig att rapportera inom RF-SISU:s verksamhet krävs att din förening har haft en kontakt med er idrottskonsulent. Tillsammans gör din förening och konsulenten en plan för era aktiviteter en period framåt i tiden. Har du ännu inte har någon specifik kontaktperson på RF-SISU Västernorrland? Hör av dig till vår verksamhetsledare Andreas Johansson så sätter han dig i kontakt med rätt person.

Efter genomförd lärgrupp registreras deltagare och antal timmar av föreningen i ett digitalt rapporteringssystem. Hur du gör berättar vi för dig när du kontaktar oss.