Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd IF Återstart

Projektstöd IF Återstart

Har er förening drabbats av stort medlemstapp och/eller kraftigt minskad verksamhet under coronapandemin? Nu finns möjlighet att få ekonomiskt stöd för arbetet med att behålla och rekrytera nya medlemmar och starta verksamheten igen. Projektstöd IF Återstart, ska stimulera en uppstart och riktar sig till särskilt utsatta föreningar.

"Projektstöd IF Återstart" är ett helt nytt stöd där syftet är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter för särskilt utsatta föreningar. Stödet ska säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. 

Föreningar räknas som utsatta om de har förlorat en väsentlig del (cirka 30 procent) av sin tidigare genomförda verksamhet. Det kan handla om en minskning av LOK-stödsaktiviteter, minskning i antal deltagare i barn- och ungdomsidrotten eller i idrott för personer med funktionsnedsättning och/eller minskat antal engagerade ledare/funktionärer.

Huvudområden att bevilja stöd till

Det är möjligt för RF-SISU Västernorrland att bevilja stöd för att:
• Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom barn- och ungdomsidrotten
• Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom idrott för personer med funktionsnedsättning

Därutöver kan stöd beviljas för andra målgrupper (Obs, att det ej gäller kompensation för ökade kostnader eller minskade intäkter, det är det som kallas kompensationsstöd).

Projektstöd

Stödet, som max kan uppgå till 50 000 kronor, ska ges till tidsbestämda insatser och återrapporteras efter genomförd insats.

Stödet fördelas av RF-SISU Västernorrland till berörda utsatta föreningar. Dialog sker mellan ansvarig idrottskonsulent och berörd förening. Förening skall göra en analys av sin verksamhet och sedan görs en överenskommelse om vilka insatser som föreningen ska genomföra och ett projektstöd betalas ut via IdrottOnline. Föreningen skall inte ansöka i IdrottOnline om stöd utan RF-SISU Västernorrland sköter beviljningen i systemet. Föreningen ska dock återrapportera sitt projekt via IdrottOnline.

För mer information och stöd i ansökan: kontakta er lokala förenings idrottskonsulent på RF-SISU Västernorrland.

Tips på arbete med analysen för återsstarten

Föreningen genomför en lärgrupp för att samtala kring sin återstartssituation. Det finns ett särskilt arbetsmaterial framtaget - en lärgruppsplan med tillhörande dialogduk att använda, se nedan. Framtagande kan göras på egen hand av förening i en lärgrupp eller i ett processarbete tillsammans med idrottskonsulent från RF-SISU Västernorrland. Lärgruppen registreras sedan i IdrottOnline 

Informations- och arbetsmaterial vid genomförande av lärgrupp

Välkommen som deltagare i en lärgrupp (pdf)

Lärgruppsplan – Återstartsarbete i förening (pdf)

Dialogduk - Återstart förening (pdf)

Återstartsstöd via nationellt idrottsförbund (SF)

Vi vill även informera om att RF beviljat återstartsstöd till de nationella idrottsförbunden (SF) att fördela inom sina organisationsled och till sina medlemsföreningar. Läs mer om RF:s stöd här