Hem / Vi arbetar med / Jämställdhet

Arbeta för ökad jämställdhet i föreningen

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Vi vill att flickor och pojkar, kvinnor och män i Västernorrland ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden.

LADDA NED AFFISCH HÄR

Idrottsrörelsen arbetar mot jämställdhetsmål 2025 som fastställdes vid RF-stämman 2017. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Nätverk för kvinnliga ledare i Västernorrland

Ni som förening och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) har allt att vinna på att sätta jämställdhetsfrågan högt på dagordningen och vi på RF-SISU Västernorrland finns här för att stötta er i ert fortsatta arbete för en jämställd idrott. 

I Västernorrland erbjuder vi:

- Fördjupat jämställdhetsarbete i föreningen, upplägg anpassat efter föreningens behov. 

- Nätverk för kvinnliga ledare, en satsning för att stärka kvinnliga ledare i länet. Vi har hittills haft två nätverksträffar med både erfarenhetsutbyte och inspirationsföreläsningar.

- Skippa Attityden, en metod för att skapa en trygg idrottsmiljö och en gemensam syn på hur vi ska vara mot  varandra i träningsgruppen/laget. 

Hur kan föreningen arbeta för ökad jämställdhet?

Genom att reflektera över hur föreningens arbete bedrivs, hur resurser fördelas, vem och vilka som får komma till tals och så vidare, kan ni hjälpas åt att se vilka normer som är rådande i just er förening. Att tillsammans fundera över vad ni skulle vilja förändra i er förening är en jättebra start på ett utvecklingsarbete mot en mer jämställd idrott. 

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Hur ser den ekonomiska fördelningen ut mellan könen, utifrån andel män/kvinnor, i er organisation?
  • Hur ser den procentuella fördelningen ut av träningstider mellan könen, utifrån andel män/kvinnor, i er organisation?
  • Finns det något kön som får mer resurser? I så fall, varför är det så?
  • Vilka representerar er organisation i olika sammanhang?
  • Vilka representerar vilka frågor?
  • Tycker ni att fördelningen är bra i föreningen eller finns det anledning att förändra något?
  • Hur tycker ni att vi ska se på jämställdhet i relation till inkludering av transpersoner inom idrotten?

Exempel på verktyg och stöd för en jämställd idrott

Inkluderandeidrott.se är en webbplats där ni kan hitta fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med jämställdhetsfrågor i er förening. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du och din förening kan forma en idrottsmiljö där alla har samma möjligheter att delta och påverka.

Fifty-fifty.nu är en gratis, digital utbildning som inspirerar och sprider kunskap om jämställdhet inom idrotten. I sex digitala lektioner á 45 minuter mixas inspiration fakta, diskussion och reflektion med fokus på vad du och din förening skulle vinna på att bli mer jämställda. Fifty-Fifty är öppen för alla idrottsföreningar och idrottsförbund i landet. Den riktar sig i första hand till styrelser och tanken är att de sex lektionerna genomförs i samband med lika många styrelsemöten.

Läs mer om idrottens jämställdhetsarbete på RF:s hemsida

Har du frågor kring jämställdhet så är du välkommen att kontakta vår idrottskonsulent Lena Andersson.