Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott

Idrott på barn och ungas villkor

De allra flesta barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt – på barn och ungas villkor.

Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. En bra barn- och ungdomsverksamhet är en verksamhet som är välkomnande, trygg och som präglas av delaktighet och de aktivas egen lust att lära och utvecklas. Barns och ungas bästa ska vara det som styr verksamhetens beslut och prioriteringar.

Stöd och hjälp att få från RF-SISU Västernorrland

Vi vet att det är viktigt för både fysisk och psykisk hälsa att röra på sig regelbundet, både som barn och vuxen. Det är därför också viktigt att vi bedriver idrott som är inkluderande, en idrott där så många som möjligt kan vara med så länge som möjligt. Även om det inte finns något facit så finns det riktlinjer att förhålla sig till. 

Barn är inte små vuxna

En gång i tiden utvecklades idrottsrörelsen av vuxna för vuxna och den växte fram i ett samhälle som är olikt dagens. Mycket har hänt längs vägen men mycket av det vi gör idag kan fortfarande spåras till den tiden. För att se till att idrottsrörelsen bedriver en verksamhet på barns och ungas villkor behöver vi se över verksamheten och göra nödvändiga förändringar.

Barnkonventionen är svensk lag sedan 1 januari 2020 och ett grundläggande folkrättsligt dokument som listar barns rättigheter. Redan 2009 beslutade idrottsrörelsen gemensamt att föra in barns särskilda rättigheter i de gemensamma stadgarna. Sedan dess omfattas all verksamhet för barn och ungdomar inom den svenska idrottsrörelsen av barnkonventionen.

I RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott beskrivs vad barns och ungdomars rättigheter innebär i den praktiska idrottstillämpningen. Riktlinjerna omfattar verksamhet för alla barn och ungdomar upp till och med 19 år. Riktlinjerna som pdf

Indelning av barn och ungdomar

Vid en första anblick kan det verka lätt att dela in unga inom idrotten, då indelning sker efter ålder och ambitionsnivå. Samtidigt är det mycket viktigt att inte slentrianmässigt gruppera efter födelseår eller utifrån antaganden om ambition. Forskning visar nämligen att idrottens verksamhetsformer riskerar att påverka barns och ungas välbefinnande negativt. Idrottens tränings- och tävlingssystem och sätt att dela in barn och unga riskerar dessutom att motverka barn och ungas lust och möjlighet att vara en del av idrottsrörelsen. RF har därför gjort några förtydliganden och ställningstaganden kring att dela in barn och ungdomar inom idrotten.

Samsyn Västernorrland

Forskningen visar att barn vinner mycket på att inte specialisera sig för tidigt inom idrotten. Ett barn som håller på med flera olika sporter under uppväxten får en varierad ”rörelsebank” vilket är en fördel för det fortsatta idrottandet, men också ur ett folkhälsoperspektiv. För att underlätta för barn och unga att hålla på med flera idrotter har vi, RF-SISU Västernorrland och några av distriktets stora lagidrotter, beslutat att följa dialogmetoden Samsyn.

Har du funderingar som rör barn- och ungdomsidrott så kan du vända dig till distriktets kontaktperson för barn- och ungdomsidrott Magnus Forsberg.