Hem / Egna nyheter / Gemensam skrivelse till kommunfullmäktige

För en bättre folkhälsa – låt oss vara med i arbetet med en idrottspolitisk strategi

Idrotten är extremt viktig för folkhälsan. Samtidigt finns ett skriande behov av fler och bättre anpassade idrottsanläggningar. ”Låt oss vara med i arbetet med en idrottspolitisk strategi" skriver idrottsrepresentanter i en gemensam skrivelse.

BAKGRUND:
Redan 2013 fattade kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun beslut om att ta fram en idrottspolitisk strategi. Än har strategin inte blivit verklighet och samtidigt som idrotterna själva larmar om att idrottsanläggningarna inte är tillräckliga så aviseras stora sparkrav. Dessutom har coronapandemin ytterligare försvårat läget för såväl idrottsrörelsen som kommunen.
Nu har idrotter i kommunen gått samman för att försöka bidra till att det sker. Den här skrivelsen skickades till samtliga kommunfullmäktigeledamöter den 8 juni och överlämnas också skriftligt vid kommunfullmäktige den 22 juni.

 

Till ledamöter i Sundsvalls kommunfullmäktige:

Vi vet att idrotten är extremt viktig för folkhälsan och att ohälsotalen i Västernorrland är bland de högsta i Sverige. Vi ser samtidigt att det finns ett skriande behov av fler och bättre anpassade idrottsanläggningar.  
”Låt oss vara med i arbetet med en idrottspolitisk strategi” skriver nybildade arbetsgruppen med företrädare från olika idrotter i kommunen samt RF-SISU Västernorrland. 

RF-SISU Västernorrlands uppdrag är att företräda, stödja och leda idrottsrörelsen i Västernorrland. Under en lång tid har idrotterna i kommunen framfört att det finns stora behov av fler anläggningar och träningsmöjligheter i Sundsvalls kommun. Därför bjöd RF-SISU in de idrotter som verkar i Sundsvalls kommun till ett dialogmöte en vardagkväll i februari, för att lyssna in vilka behov som finns och strategiskt titta framåt för hur idrotterna kan samverka kring det på bästa sätt.  

Flera idrotter vittnar om liknande erfarenheter. Företrädare från gymnastiken berättar om svårigheterna med att träna då det saknas redskap och utrymme i många hallar och innebandyn konstaterar att trycket på träningstider är enormt men att alla, små som stora, begränsas till två träningstillfällen i veckan. Basketen konstaterar att de måste säga nej till barn och ungdomar som är intresserade av att prova och fotbollen ser behov av anläggningar även vintertid. För att bara nämna några exempel. Det påtalas också om bristande möjligheter att hålla stora arrangemang på grund av för få idrottshallar eller avsaknaden av en större arrangemangsarena. Samtidigt minskar antalet aktiva inom föreningslivet.  

Vi menar att allt hänger ihop.  

Vi behöver tillsammans skapa förutsättningar för framförallt barn och unga i Sundsvalls kommun att idrotta på de villkor som de vill. Det gäller både hur, var och när. När det inte är tillräckligt tillgängligt eller attraktivt gör de andra val.

Sundsvalls kommun har genom dess kultur- och fritidsförvaltning tagit fram förslag till en lokalbehovsplan som omfattar behovet av lokaler och anläggningar för idrott, fritid, kultur, bibliotek och fritidsgårdar under de närmaste tio åren. Samtliga specialidrottsförbund i Sundsvalls kommun har fått chansen att svara på frågor som rör nuvarande tillgång på anläggningar för bredd- och elitverksamhet, samt om dessa bedöms motsvara dagens och framtidens behov. Idrottsrörelsen i Sundsvall sätter stort värde på denna initiala dialog. Det är bästa tänkbara start av den strategiska planeringen för att tillsammans utveckla idrotten och folkhälsan i Sundsvalls kommun. Svaren från idrotterna visar på ett skriande behov av fler och bättre anpassade idrottsytor/anläggningar för att kunna ta hand om alla de som vill idrotta och motionera i föreningsregi året runt. 

Träffarna mellan RF-SISU Västernorrland och specialidrottsförbunden med start i februari 2020 resulterade i att en arbetsgrupp nu har bildats med ambitionen att företräda idrottens gemensamma åsikter när det gäller anläggningsbehov för idrotten i Sundsvall. Där har RF-SISU en samordnande roll.

Redan under våren har vi tillsammans med företrädare för Sundsvalls kommun identifierat en rad åtgärder för att maximera nyttjandet på befintliga anläggningar. Det handlar bland annat om mer och bättre utrustade anläggningar, samträning mellan olika idrotter/föreningar och dialog med uthyrningen på kultur och fritidsförvaltningen i syfte att minimera antalet lediga tider på Sundsvalls idrottsanläggningar. Flera idrotter har också utvecklat nya träningsmetoder som i större grad är anpassade till barnets och ungdomarnas behov av allsidighet, individanpassad träning, variation och att bli sedd av ledare och träningskamrater. Nya tävlingsbestämmelser kommer också att öka anläggningarnas nyttjandegrad. Som exempel kan nämnas att inom både ishockeyn, fotbollen och innebandyn utvecklas smålagsspel i fler och fler åldersgrupper. Tävlingar/matcher anpassas till barnens utveckling och det viktigaste är att barnen har kul.  

  • Det finns åtskilliga forskningsrapporter som visar på sambandet mellan idrottsutövarens hälsa och samhällskostnader oavsett ålder.  
  • Vi vet att ohälsotalen i Västernorrlands län när det bland annat kommer till fetma och psykisk ohälsa är bland de högsta i hela landet.  
  • Vi vet att det är en socioekonomisk fråga då stora grupper står utanför vårt traditionella föreningsliv.  
  • Vi ser ett samband mellan idrotternas utveckling, samhällets utveckling och behovet av anläggningar.  

I tider av besparingar som ska ge ekonomisk effekt på kort tid är det lätt att minska på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Det gäller oavsett om det rör fastighetsunderhåll, barn med särskilda behov eller frivilligverksamhet såsom idrott och kultur. 

Vi vet att idrotten och föreningslivet har en stor betydelse för folkhälsan på lång sikt och att besparingar på barn och unga resulterar i högre kostnader. 

Vi ser att det saknas en idrottspolitisk strategi som utifrån forskningen, egna och andras erfarenheter, lägger fast ett antal principer och strategiska vägval för att på bästa sätt stödja unga och äldres vilja att röra på sig. Detta, för att i framtiden tydligare kunna svara på frågan var nya anläggningar ska placeras och hur befintliga anläggningar ska nyttjas, utvecklas eller avvecklas. 

Vi har tagit del av förslaget till lokalbehovsplanen och ser den som ett utmärkt dokument för planering av idrottsanläggningar under de kommande tio åren. Vi har naturligtvis också följt nyhetsrapporteringen om de stora besparingar som aviserats för budgetåret 2021 och framåt. Vi har förståelse för att kommunens ekonomi begränsar vad som går att göra på kort sikt men vi ser att det finns stora möjligheter för kommunen och idrottsrörelsen att tillsammans skapa stor framtida samhällsnytta. 

Idrott och fysisk aktivitet är livsviktigt. För att intresset ska fortsätta under hela livet vill vi att lokalbehovsplanen kompletteras med fler idrotters behov. Vi önskar också att det samtidigt påbörjas ett arbete med en idrottspolitisk strategi under 2020 enligt det beslut som fattades 2013 i Kommunfullmäktige och som skulle genomföras under 2020, där RF-SISU Västernorrland och vår nybildade arbetsgrupp är en självklar part för Sundsvalls kommun när det gäller idrottsanläggningar och föreningsutveckling. 

Arbetsgruppen vill ha återkoppling från kommunfullmäktige i Sundsvall om hur vi tillsammans kan bidra till kloka investeringar i idrottsanläggningar för att ta hand om alla de som vill idrotta och motionera i förening. Det kommer att ha betydelse för folkhälsan i Sundsvalls kommun.

Undertecknat av:

Arbetsgruppen

RF SISU Västernorrland
Pia Thoresson, styrelseledamot
Håkan Melker, idrottskonsulent och sammankallande för arbetsgruppen 

Medelpads Ishockeyförbund
Helene Ersson

Medelpads Fotbollförbund
Göran Amund

Västernorrlands Innebandyförbund
Anki Timståhl

Gymnastikförbundet Mitt
Malin Westman

Medelpads Friidrottsförbund
Jan Holmsten

Mellannorrlands Bilsportförbund
Göran Svensson

Parasport Västernorrland
Marcus Holm

 

Övriga SDF som ställer sig bakom skrivelsen:

Korpen Västernorrland
Jörgen Grundström

Mellannorrlands Basketdistriktsförbund
Monica Sandström

Östsvenska Volleybollförbundet
Anders Birgersson

Mellersta Norrlands Styrkelyftförbund
Andreas Lind

Nordsvenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet
Urban Lyxell

Södra Norrlands Flygsportförbund
Anders Dillner

Södra Norrlands Tyngdlyftningsförbund
Lars Nilsson, ordf

Svenska Tennisförbundet Norr
Bertil Sundman, regionchef

Fotnot: Står ert SDF inte med på listan och ni vill ställa er bakom skrivelsen? Kontakta This is a mailto link