Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd (fd Idrottslyftet) / Barn- och ungdomsidrott

Barn- och ungdomsidrott

RF-SISU Västerbotten vill skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottens gemensamma vision, Strategi 2025. En del i det arbetet är att erbjuda ett särskilt projektstöd med inriktning mot barn- och ungdomsidrott.  

Detta projektstöd går att söka genom insatser som syftar till att:

 • få fler barn att stanna kvar i idrotten (fokus på barn och unga 13-20 år).
 • utbilda barn- och ungdomsledare.
 • stärka och utveckla idrottsföreningar i idrottssvagare områden*.

* ett idrottssvagare område är ett område där deltagandet i idrottsförening är lågt och/eller där det finns särskilda utmaningar för idrottsföreningarna utifrån ett geografiskt perspektiv. 

Få fler ungdomar 13-20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten

Idrottsrörelsen är stark vad gäller att attrahera barn 7–12 år. Cirka 90 procent av alla barn är någon gång med i en idrottsförening, men efter att barn fyllt elva år minskar deltagandet i idrotten kraftigt. För att vända den negativa trenden måste vi förändra idrottens kärnlogik. Målet är att föreningar utvecklar sin föreningsmiljö och den idrottsliga verksamheten så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar.

Projektstöd beviljas för att: 

 • utveckla föreningsmiljön så att barn och unga 13–20 år upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande
 • möjliggöra för föreningar att bedriva eller delta i idrottsövergripande projekt som involverar flera idrotter så som idrottsskolor eller organiserad spontanidrott för barn och unga 13-20 år. Obs! Gäller ej läger.
 • få föreningarna att förändra sin kultur och struktur för att få barn och unga 13-20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten.
 • låta gruppen själv vara med och ta fram förslag på hur föreningen ska nå barn och unga 13-20 år.

Ansökan sker genom att du tar kontakt med din idrottskonsulent. Därefter gör föreningen ansökan (kan göras tillsammans med konsulenten) via idrottsmedelapplikationen under ”Projektstöd IF 2020/2021 – DF”. Konsulenten kan bevilja projekt redan innan ansökan skickats in. Vid inköp av material bekostar föreningen själva 50 procent av inköpskostnaden. Maxbelopp 25 000 kr.

Utbildning av barn- och ungdomsledare

Ungdomsbarometern konstaterar att aktivitetsledaren är den vuxne som står ungdomar närmst, näst efter föräldrarna. Det är aktivitetsledaren som möter barn och ungdomar i den idrottsliga verksamheten och som påverkar både individernas utveckling och deras upplevelse av idrott. Ska idrottsrörelsen kunna ge barn och ungdomar en verksamhet där de får må bra, ha roligt och utvecklas så är aktivitetsledaren en nyckelperson i arbetet, det vill säga en ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar.

Projektstöd beviljas för:

 • idrottsövergripande utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom idrottsgemensamma områden så som SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande tränarutbildning eller utbildningar kopplat till ökade kunskaper kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling. Detta kan ske genom SISU idrottsutbildarnas utbildningar alternativt via en annan arrangör.

Ansökan sker genom att du tar kontakt med din idrottskonsulent. Därefter gör föreningen ansökan (kan göras tillsammans med konsulenten) via idrottsmedelapplikationen under ”Projektstöd IF 2020/2021 – DF”. Konsulenten kan bevilja projekt redan innan ansökan skickats in. Maxbelopp 25 000 kr.

Stärka och utveckla idrottsföreningar i idrottssvagare områden*

Projektstödet ska användas till att stärka och utveckla idrottsföreningar i att bedriva förenings- och idrottsverksamhet i ett idrottssvagare område*. ​Medel kan beviljas föreningar som är verksamma i eller avser att göra insatser i området. ​

*ett idrottssvagare område är ett område där deltagandet i idrottsförening är lågt och/eller där det finns särskilda utmaningar för idrottsföreningarna utifrån ett geografiskt perspektiv. 

Ansökan sker genom att du tar kontakt med din idrottskonsulent. Därefter gör föreningen ansökan (ev tillsammans med konsulent) via idrottsmedelapplikationen under ”Projektstöd IF 2020/2021 – DF”. Konsulenten kan bevilja projekt redan innan ansökan skickats in, ingen maxbeloppsgräns finns.

Avgränsningar och förtydligande

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet. 

Vi beviljar inte stöd för:

 • Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger. 
 • Material för anpassning av idrottsytan ska leda till förändring av den idrottsliga verksamheten eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet. 
 • Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

 Bedömningskriterier för projektstödet:

 • Föreningen har skickat in alla sina återrapporter 2017, 2018 och 2019
 • Geografisk spridning
 • Idrottslig mångfald
 • Anpassning till målgrupp och dess delaktighet
 • Jämställdhet
 • Samverkan med andra
 • Nytänkande
 • Långsiktighet
 • Konsulentens bedömning av föreningens möjlighet

 Redovisning av erhållet stöd:

 • Föreningen måste, senast den 30 januari 2021 (men gärna direkt efter avslutat projekt) inkomma med en återrapport av genomfört projekt.
 • Tidigare erhållet stöd ska vara redovisat innan nya stöd kan beviljas inom samma område.
 • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 30 januari 2021, får ej beviljas nya medel kommande projektperiod 2021.
 • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 1 mars 2022 ska återbetala erhållet stöd.

Kontakt

För att ta del av projektstödet kontaktar föreningen sin idrottskonsulent från SISU Idrottsutbildarna i första hand. Har du frågor kontakta vår sakkunniga i projektstöd This is a mailto link. Har du frågor om idrottssvaga områden kan du kontakta This is a mailto link.