Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd (fd Idrottslyftet) / Barn- och ungdomsidrott

Barn- och ungdomsidrott

RF-SISU Västerbotten vill skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottens gemensamma vision, Strategi 2025. En del i det arbetet är att erbjuda ett särskilt projektstöd med inriktning mot barn och ungdomar.  

Detta projektstöd går att söka för insatser som syftar till att:

 1. få fler barn att stanna kvar i idrotten (fokus på barn och unga 13-20 år).
 2. utbilda barn- och ungdomsledare.
 3. stärka och utveckla idrottsföreningar i idrottssvagare områden*.
 4. bibehålla/anpassa verksamhet under coronarestriktionerna (tillfälligt extra område). 

Nedan beskrivs respektive område närmare och hur du gör för att ansöka. 

* ett idrottssvagare område är ett område där deltagandet i idrottsförening är lågt och/eller där det finns särskilda utmaningar för idrottsföreningarna utifrån ett geografiskt perspektiv. 

1. Få fler ungdomar 13-20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten

Idrottsrörelsen är stark vad gäller att attrahera barn 7–12 år. Cirka 90 procent av alla barn är någon gång med i en idrottsförening, men efter att barn fyllt elva år minskar deltagandet i idrotten kraftigt. För att vända den negativa trenden måste vi förändra idrottens kärnlogik. Målet är att föreningar utvecklar sin föreningsmiljö och den idrottsliga verksamheten så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar.

Projektstöd beviljas för att: 

 • utveckla föreningsmiljön så att barn och unga 13–20 år upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande
 • möjliggöra för föreningar att bedriva eller delta i idrottsövergripande projekt som involverar flera idrotter så som idrottsskolor eller organiserad spontanidrott för barn och unga 13-20 år. Obs! Gäller ej läger.
 • få föreningarna att förändra sin kultur och struktur för att få barn och unga 13-20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten.
 • låta gruppen själv vara med och ta fram förslag på hur föreningen ska nå barn och unga 13-20 år.

Ansökan sker genom att du tar kontakt med din idrottskonsulent. Därefter gör föreningen ansökan (kan göras tillsammans med konsulenten) via idrottsmedelapplikationen under ”Projektstöd IF 2020/2021 – DF”. Vid inköp av material bekostar föreningen själva 50 procent av inköpskostnaden. Maxbelopp 25 000 kr.

2. Utbildning av barn- och ungdomsledare

Ungdomsbarometern konstaterar att aktivitetsledaren är den vuxne som står ungdomar närmst, näst efter föräldrarna. Det är aktivitetsledaren som möter barn och ungdomar i den idrottsliga verksamheten och som påverkar både individernas utveckling och deras upplevelse av idrott. Ska idrottsrörelsen kunna ge barn och ungdomar en verksamhet där de får må bra, ha roligt och utvecklas så är aktivitetsledaren en nyckelperson i arbetet, det vill säga en ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar.

Projektstöd beviljas för:

 • idrottsövergripande utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom idrottsgemensamma områden så som SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande tränarutbildning eller utbildningar kopplat till ökade kunskaper kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling. Detta kan ske genom SISU idrottsutbildarnas utbildningar alternativt via en annan arrangör.

Ansökan sker genom att du tar kontakt med din idrottskonsulent. Därefter gör föreningen ansökan (kan göras tillsammans med konsulenten) via idrottsmedelapplikationen under ”Projektstöd IF 2020/2021 – DF”. Maxbelopp 25 000 kr.

3. Stärka och utveckla idrottsföreningar i idrottssvagare områden*

Projektstödet ska användas till att stärka och utveckla idrottsföreningar i att bedriva förenings- och idrottsverksamhet i ett idrottssvagare område*. ​Medel kan beviljas föreningar som är verksamma i eller avser att göra insatser i området. ​

*ett idrottssvagare område är ett område där deltagandet i idrottsförening är lågt och/eller där det finns särskilda utmaningar för idrottsföreningarna utifrån ett geografiskt perspektiv. 

Ansökan sker genom att du tar kontakt med din idrottskonsulent. Därefter gör föreningen ansökan (ev tillsammans med konsulent) via idrottsmedelapplikationen under ”Projektstöd IF 2020/2021 – DF”. Ingen maxbeloppsgräns finns.

4. Bibehållen verksamhet under coronarestriktionerna

Vi lever i mycket osäkra tider på grund av den pågående pandemin. Inom många sektorer försöker man snabbt ställa om utifrån det svåra läget och hitta innovativa lösningar för att hålla igång verksamhet. Detta behöver även idrotten göra och därför utvidgas nu möjligheten för föreningar att söka projektstöd. Syftet med stödet är att i största möjliga mån, men med respekt för de rekommendationer som finns, fortsätta med den dagliga idrottsverksamheten – med andra ord att anpassa idrottsverksamhet till rådande omständigheter och öka möjligheterna till aktivitet under pågående restriktioner. 

Projektstöd kan beviljas för att exempelvis: 

 • köpa in utrustning för att bedriva anpassad träning.
 • genomföra annorlunda idrottsverksamhet (till exempel i digital form)
 • täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund av att kommuner stängt ner anläggningar. 

Medel kan beviljas för verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet. Medel beviljas i första hand för att täcka kostnader för att ställa om verksamhet som tydligt påverkats av coronarestiktionerna. Området är aktuellt till och med 31 december 2021. 

Ansökan sker genom att du tar kontakt med din idrottskonsulent. Därefter gör föreningen ansökan (ev tillsammans med konsulent) via idrottsmedelapplikationen under ”Projektstöd IF 2020/2021 – DF”. Maxbelopp 25 000 kr. Ansökan kräver en tydlig budget.

Avgränsningar och förtydligande

Projektstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna och inte till ordinarie eller löpande verksamhet. Undantag gäller för att anpassa eller bibehålla verksamhet som tydligt påverkats av coronarestriktionerna.

Vi beviljar inte stöd för:

 • Läger, vilka betraktas som ordinarie verksamhet. 
 • Material för befintlig verksamhet. Inköp ska vara en anpassning av idrottsytan och leda till förändring av den idrottsliga verksamheten eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp. Undantag kan göras för att anpassa eller bibehålla verksamhet som tydligt påverkats av coronarestriktionerna.
 • Individuella kostnader, som till exempel individers medlems- eller träningsavgifter.

 Bedömningskriterier för projektstödet:

 • Föreningen har skickat in alla sina återrapporter 2017, 2018 och 2019
 • Geografisk spridning
 • Idrottslig mångfald
 • Anpassning till målgrupp och dess delaktighet
 • Jämställdhet
 • Samverkan med andra
 • Nytänkande
 • Långsiktighet
 • Konsulentens bedömning av föreningens möjlighet

 Redovisning av erhållet stöd:

 • Föreningen måste, senast den 30 januari 2021 (men gärna direkt efter avslutat projekt) inkomma med en återrapport av genomfört projekt.
 • Tidigare erhållet stöd ska vara redovisat innan nya stöd kan beviljas inom samma område.
 • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 30 januari 2021, får ej beviljas nya medel kommande projektperiod 2021.
 • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 1 mars 2022 ska återbetala erhållet stöd.

Kontakt

För att ta del av projektstödet kontaktar föreningen i första hand sin idrottskonsulent. Har du frågor kontakta vår sakkunniga i projektstöd, Linda Hjortborg. Har du frågor om idrottssvaga områden kan du kontakta Ola Svensson.