Hem / Egna nyheter / Smittspridning av coronaviruset – Vad kan/bör föreningen göra?

Corona och idrotten – Vad gäller just nu?

För idrottsföreningar gäller just nu att ha koll på vilka restriktioner som gäller i respektive kommun, ta hänsyn till den nya pandemilagen och därutöver alltid följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd till idrotten.

Restriktioner i kommunernas verksamhet

Regeringen uppmanar "icke nödvändiga verksamheter" som drivs av staten, regioner eller kommuner att hålla fortsatt stängda åtminstone till och med 17 maj.

Kommunala gym, idrottsanläggningar och badhus omfattas inte av uppmaningen att hålla stängt då de redan omfattas av pandemilagen (begränsningsförordningen). Det är dock upp till varje kommun eller region att avgöra vad som är icke-nödvändig verksamhet. I det beslutet vägs lokal och regional smittspridning in. Håll koll på vad som gäller i just din kommun!

Särskilda råd i Västerbotten

Fram till i första hand 23 maj gäller särskilda rekommendationer i Västerbotten. Här ser du vilka regionala råd som gäller just nu.

Regionens smittskyddsläkare har med anledning av förlängda regionala råd för Västerbotten kommit med ett tydliggörande kring hur Folkhälsomyndighetens direktiv om enstaka, lokala matcher/tävlingar bör tolkas. Smittskyddet uttrycker en rekommendation som innebär att man endast bör spela/tävla mot lag/utövare i sitt närområde och avstå från resor mellan kommunerna.

OM smittspridningen går mot stabilisering kan rekommendationen komma att ändras till att omfatta resor inom de tre områdena Södra Lappland, Skellefteåområdet (inklusive Norsjö) och Umeåområdet (inklusive kranskommunerna), men för tillfället är det resor inom kommunen som rekommenderas.

Pandemilagen

Sedan 10 januari gäller den nya pandemilagen i Sverige. Nedan finns en sammanställning av hur idrottsrörelsen påverkas av lagen och vem som bär ansvar.

Begränsning i antal deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Pandemilagen tillåter max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottsevenemang med publik. 

Vid idrottstävlingar på en tydligt avgränsad arena räknas enbart åskådarna in i begreppet deltagare. Vid idrottstävlingar som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena, och där syftet med tävlingen är att locka deltagare snarare än publik, räknas även idrottsutövarna som deltagare.

Idrottsevenemang med upp till 300 personer i publiken tillåts, om personerna anvisas sittplatser och håller minst en meters avstånd till varandra. Två personer i samma sällskap ska kunna sitta tillsammans utan avstånd mellan sig. Länsstyrelsen kan dock besluta om att antalet personer i publiken ska vara lägre inom länet eller del av det. I dagsläget har samtliga länsstyrelser begränsat sittande publik till max åtta.

Begränsning i maxantal besökare för gym, idrottsanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten 

Pandemilagen anger en begränsning för maxantalet besökare som samtidigt får befinna sig i gym, idrottsanläggningar och badhus. Maxantalet ska beräknas så att varje besökare inom varje avgränsat utrymme ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

När träffar pandemilagen föreningens verksamhet?

Pandemilagen utgår från lokalen eller anläggningen och om lokalen eller anläggningen normalt är öppen för allmänheten. Idrottsverksamhet i lokaler eller anläggningar öppna för allmänheten omfattas av pandemilagen. Om föreningen i dessa lokaler eller anläggningar erbjuder verksamhet för sina medlemmar, om än uppdelade i fasta träningsgrupper, är lokalen eller anläggningen att anse som öppen för allmänheten. Det gäller oavsett om lokalen eller anläggningen är offentligt ägd eller privatägd. 

Om pandemilagen gäller för föreningens verksamhet – vem är då ansvarig?

I pandemilagen och i förordningen anges att ansvaret enligt pandemilagen vilar på den som bedriver verksamhet på gym- och idrottsanläggningar, badhus och andra platser för fritidsverksamhet öppna för allmänheten.

Idrottsföreningar som varaktigt och på heltid äger eller hyr en lokal eller anläggning ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med pandemilagen, dess förordning och föreskrifter.

Idrottsföreningar som hyr en lokal, en anläggning eller en del av en anläggning för en mycket avgränsad tid, till exempel någon eller några timmar per vecka, bär som utgångspunkt inte ansvaret. Detta ansvar vilar istället på den som äger anläggningen. Föreningen ska i sin verksamhet följa de regler som anläggningsägaren meddelar för lokalen eller anläggningen.

Här kan du läsa mer om pandemilagen och vilka ågärder den som träffas av lagen ska vidta.

Oavsett om föreningens verksamhet omfattas av pandemilagen eller inte ska föreningen bedriva sin verksamhet utifrån de nationella råd som gäller från 14 december.

Nationella allmänna råd

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller i hela landet. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning. Verksamheter – som idrotten – ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

Specifika råd till idrottsrörelsen

Personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott får (precis som tidigare) fortsätta träna och tävla och undantas från råden. Här ser du Riksidrottsförbundets definition av yrkesmässig idrott.

Personer födda 2001 eller tidigare tillåts träna om de:

 1. håller avstånd till varandra,
 2. inte delar utrustning med varandra,
 3. när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus,
 4. undviker gemensamma omklädningsrum,
 5. reser till och från aktiviteten individuellt,
 6. utför aktiviteten i mindre grupper (8 personer är nomerande).

Personer som är födda 2002 eller senare får träna både inomhus och utomhus samt delta i enstaka matcher/tävlingar utomhus. Med enstaka match eller tävling avses:

 • för lagidrotter maximalt en match eller en endagstävling per lag och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande, och
 • för individuella idrotter maximalt en match eller tävling omfattande en tävlingsdag per utövare och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande.

Regionens smittskyddsläkare har med anledning av förlängda regionala råd för Västerbotten kommit med ett tydliggörande kring hur "begränsat resande" bör tolkas. Smittskyddet uttrycker en rekommendation som innebär att man endast bör spela/tävla mot lag/utövare i sitt närområde och avstå från resor mellan kommunerna.

Fortsätt med det grundläggande

För att bromsa smittan är det viktigt att alla också fortsätter att:

 • Tvätta händerna. Ofta. 
 • Hålla avstånd. Både inomhus och utomhus.  
 • Stanna hemma när du är sjuk.  
 • Testa dig om du har symtom. 

Att tänka på när aktiviteter genomförs

I de fall aktiviteter genomförs gäller folkhälsomyndighetens specifika råd till idrotten:

 • Genomför en riskbedömning
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Den som insjuknar under en idrottsaktivitet ska gå hem direkt.
 • Uppmana till att byta om hemma före och efter aktiviteter
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Ha en god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går – tillgång till handsprit. Det är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
 • Informera om allmänna hygienråd (exempelvis via affischer). Här hittar du Folkhälsomyndighetens affischer på olika språk.

Råd om smitta uppstår i föreningen

Om smitta skulle uppstå i föreningen bör följande åtgärder vidtas:

Vem bestämmer vad?

Regeringen är det organ som ytterst fattar beslut om vilka åtgärder och restriktioner som krävs för att begränsa smittspridningen i samhället. Folkhälsomyndigheten är experter på området och formulerar på uppdrag av regeringen rekommendationer och råd för olika samhällssektorer. Enskilda regioner har även möjlighet att i samråd med Folkhälsomyndigheten införa lokala restriktioner för hela eller delar av regionen.

Idrottsrörelsen är inte experter på smittspridning men har, precis som alla andra i samhället, ansvar för att minska smittspridningen. Varje enskild förening ansvar för att fatta nödvändiga beslut för sin verksamhet, utifrån gällande råd och rekommendationer och utifrån de riktlinjer som respektive specialidrottsförbund beslutat om. Då idrottsrörelsen i Sverige består av 72 medlemsförbund med över 200 idrotter som har helt olika förutsättningar, är det svårt att ge detaljerade råd och rekommendationer som gäller för alla. Därför behöver varje förbund och förening, som känner sin verksamhet bäst, göra sin egen riskbedömning och utifrån det formulera passande åtgärder.

Håll dig uppdaterad

I en tid av snabba förändringar och nya rekommendationer är det viktigt att hålla koll på det senaste. På Riksidrottsförbundets hemsida finns mer information som löpande hålls uppdaterad. Här kan du även ta del av de vanligaste frågorna om coronaviruset och idrottsrörelsen. Har du frågor kan du använda Riksidrottsförbundets särskilda kanal This is a mailto link eller vända dig till ditt specialidrottsförbund.

Mer information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet och har all information om coronaviruset samlad på sin webbplats. Där hittar du senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset. Ring 113 13 om du har allmänna frågor om till exempel smittspridning av coronaviruset.

1177.se hittar du mer information om hur viruset smittar, vad du bör göra vid symptom och vad som gäller kring provtagning. Här ser du även vad som specifikt gäller för Västerbotten.