Hem / Utbildning/Folkbildning / Om lärgrupper och lärgruppsledare

Om lärgrupper och lärgruppsledare

Utveckla din förening genom att samtala om viktiga och värdefulla frågor i en så kallad Lärgrupp. Gemensamma samtal sätter idéer i rörelse, skapar kraft i ert arbete och möjligheter till ett gemensamt lärande. Se gärna till att ni i lärgruppen har olika bakgrund och perspektiv för att få mesta möjliga erfarenhetsutbyte. Vi på RF-SISU Värmland hjälper er att komma igång och kan bidra med bra verktyg för ert lärande.

Om lärgrupper

Viljan att lära och nyfikenheten att upptäcka tillsammans är det som kännetecknar en lärgrupp. Deltagarnas olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser är det centrala i samtalet. Att lära av och med varandra leder till utveckling. En lärgrupp är ett sätt att skapa ett lärande i en avgränsad grupp i din förening. Samtalar utgår ifrån ett specifikt tema och som är strukturerad med reflektions- och samtalsfrågor.

En lärgrupp riktar sig till ledare, tränare, föräldrar eller utövare och kan i stort sett utgå ifrån vilket tema som helst allt ifrån vision- och målarbete eller att utvecklas och må bra som tränare eller ledare till samtal kring värdegrundsfrågor, ledarrekrytering, utbildningsplan, föreningens ”röda tråd” med mera. Det viktiga är att temat är meningsfullt för er grupp, skapar ett engagemang och utgår ifrån ett framtaget underlag – en s.k. lärgruppsplan.

En lärgrupp kan genomföras när och var som helst, antingen i anslutning till något av era planerade möten eller under flera helt separata träffar. En lärgrupp bygger på viljan att mötas, lyssna, ta del och dela med sig av varandras erfarenheter och perspektiv. Ett medskapande i lärandet!

Ålder

Deltagare i lärgruppsverksamhet ska vara 13 år eller äldre under verksamhetsåret. Avsteg kan dock göras från denna regel och låta deltagare från 7 år delta i lärgruppsverksamhet under förutsättning att verksamheten är pedagogisk och tidsmässigt är anpassat för målgruppen.

Vad är en lärgruppsplan?

Till en lärgrupp finns dessutom en lärgruppsplan som ger dig och din förening möjlighet att skapa strukturerade, värdefulla och utvecklande samtal. Det är antingen en lärgruppsplan som finns framtagen av SISU Idrottsutbildarna eller en plan sin ni tagit fram själva i er förening i samverkan med er kontakt på närmaste distrikt. Här hittar du ett stort antal samtalsunderlag samlade.

De framtagna lärgruppsplanerna är som en guide som stimulerar till samtal kring ett specifikt tema samt hjälpa er att sortera era idéer och tankar och samtidigt skapa en plan för ert fortsatta arbete.

Vad är en lärgruppsledare?

Även om alla i lärgruppen förväntas delta aktivt i samtalen behöver någon ta på sig ledartröjan, vilket vi har valt att kalla lärgruppsledare. Utsedd lärgruppsledare har i uppgift att leda samtalen framåt och samtidigt se till att alla i gruppen får utrymme i samtalen. Alla i gruppen har sitter på värdefulla erfarenheter och perspektiv som bör tas tillvara. Lärgruppsledare är en viktig roll för att se till att skapa bra förutsättningar för samtal, en tillit och öppenhet i gruppen.

Lärgruppsledaren ska vara godkänd av RF-SISU Värmland och ha den kompetens som krävs för att fullfölja uppdraget.

Tid och omfattning?

En lärgrupp pågår under minst 3 utbildningstimmar och består av minst 3 deltagare inklusive lärgruppsledaren. Gruppmedlemmarna i den specifika lärgruppen avgör själva hur många gånger som ni vill träffas och hur länge ni ses varje gång.

Erfarenhetsmässigt fungerar en lärgrupp som bäst med 5–8 deltagare och att varje träff är mellan 1–3 timmar lång. Ni lägger själva upp er plan för hur och när ni ska träffas och vad ni vill fokusera mer på och samtala om.

Registrering och rapportering

För att en lärgrupp ska kunna vara rapporteringsbar inom RF-SISU:s verksamhet krävs att din förening har haft en kontakt med er idrottskonsulent. Tillsammans lägger din förening och konsulenten en plan för era gemensamma aktiviteter för en period framåt i tiden.

Till kontaktlista för idrottskonsulenter

Efter genomförd lärgrupp registreras deltagare och antal timmar av föreningen i ett digitalt rapporteringssystem. Hur du gör berättar vi för dig när du kontaktar oss.