Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd IF (fd Idrottslyftet)

Projektstöd IF

Under 2022–2023 kan idrottsföreningar söka projektstöd (fd Idrottslyftet) för sin verksamhet. Ansökan görs i samverkan med en av RF-SISU Värmlands idrottskonsulenter. Hitta din idrottskonsulent här

Projektstödet syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Den övergripande målsättningen med stödet är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande. Under perioden 2022-2023 kan föreningar söka stöd inom tre huvudområden:

 • Inkludering av underrepresenterade grupper
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
 • Utbildade barn- och ungdomsledare

Mer information om projektstödet 2022-2023 kommer i januari 2022.

För att nå målen i Strategi 2025 arbetar vi utifrån fem prioriterade utvecklingsresor:

 • Den moderna föreningen engagerar
 • Inkluderande idrott för alla
 • En ny syn på träning och tävling
 • Jämställdhet för en framgångsrik idrott
 • Ett stärkt ledarskap 

Tre typer av projektstöd 2021

Det finns tre olika typer av projektstöd att söka:

Projektstöd för anläggningar

Det kommer fortsatt vara möjligt för idrottsföreningar att, via sitt distriktsidrottsförbund, ansöka om stöd för att bygga idrottsanläggningar. Läs mer om projektstöd för anläggningar.

Projektstöd med inriktning mot inkludering av nyanlända

Idrottsföreningar kommer även framåt ha möjlighet att söka projektstöd för att inkludera nyanlända i föreningsverksamheten, vi återkommer med detaljer under februarimånad. Här hittar du mer information om projektstödet med inriktning mot idrott för nylända. 

Projektstöd med inriktning mot barn- och ungdomsidrott

Syftet projektstödet med inriktning mot barn- och ungdomsidrott är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Detta stöd går att söka med fokus på följande områden:

 • Utveckling av barn- och ungdomsidrott med fokus på målgruppen 13–20 år
 • Utbildning av barn- och ungdomsledare.
 • Stärka och utveckla föreningar i idrottsvaga områden (kan endast sökas via RF-SISU Värmland, ej via ditt specialidrottsförbund).

1. Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

Målgrupp
Målgruppen ska vara ungdomar i åldern 13–20 år.

Inriktning
Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och struktur för
att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Inriktningar som beviljas av Specialidrottsförbund
Projekt ska beviljas för att:
• utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
• anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen
fortsätter idrotta
• utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och
inkluderande.

Inriktningar som beviljas av RF-SISU Värmland
Projekt ska beviljas för att:
• utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande
och inkluderande
• möjliggöra för IF att bedriva eller delta i idrottsövergripande projekt som involverar
flera idrotter så som idrottsskolor eller organiserad spontanidrott för målgruppen.

Exempel:
Mötesplatser
Idrottsskola/lovaktivitet/ Samverkan Fritidsbanken/Prova på aktiviteter
Processarbete i IF
Värdegrundsarbete
IF initiativ

2. Utbildade barn- och ungdomsledare

Definition av aktivitetsledare

En ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar.

Målgrupp
Målgruppen ska vara aktivitetsledare för barn och ungdomar.

Inriktning
Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av
utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska,
sociala och idrottsspecifika utveckling.

Inriktningar som beviljas av Specialidrottsförbund
Projekt ska beviljas för:
idrottsspecifika utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen
utbildningsstruktur eller när SF bjuder in till mötesplatser (ex ledarsymposium) med
utbildningar riktade till aktivitetsledare.

Inriktningar som beviljas av RF-SISU distrikt
Projekt ska beviljas för:
idrottsövergripande utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom idrottsgemensamma områden så som SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande tränarutbildning eller utbildningar kopplat till ökade kunskaper kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling.

3. Idrottssvaga områden

Målgrupp
Målgruppen ska vara barn och ungdomar som bor i idrottssvaga områden.

Definition av idrottssvagt område
Ett område kan i detta sammanhang betraktas som idrottssvagt utifrån graden av idrottsförenings-deltagande och/eller att det finns särskilda utmaningar för idrottsföreningarna i området utifrån ett geografiskt perspektiv. RF-SISU Värmland avgör med beaktande av detta vilka områden som ska anses vara idrottssvaga i respektive kommun.

Inriktning
Projektstödet ska användas till att stärka och utveckla idrottsföreningar i att bedriva förenings- och idrottsverksamhet som riktar sig till målgruppen. Medel ska beviljas föreningar som arbetar med angiven målgrupp och antingen är verksamma i idrottssvaga områden eller avser att göra insatser i idrottssvaga områden. För att skapa långsiktighet skall en processkväll inleda satsningen. I processen som leds av
RF-SISU Värmland är önskvärt att förutom IF, även kommunen och ev andra parter deltar.

Exempel på område/aktiviteter
Sänka trösklar
Lovaktivitet
Samverkan över idrottsgränser
Processarbete – nå nya målgrupper
Övriga idéer som stärker barn och ungdomar området

4. Stöd för att anpassa träningar under coronakrisen
För att ge föreningar möjlighet att ställa om verksamheten och fortsätta träna under coronakrisen går det att söka stöd från RF-SISU Värmland. Det kan handla om utrustning till utomhusträning, att genomföra annorlunda idrottsverksamheter eller täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund stängda hallar. Läs mer om stödet under coronakrisen.

Gör en ansökan

Alla ansökningar görs via IdrottOnline efter kontakt med föreningens idrottskonsulent på RF-SISU Värmland. För idrottspecifika statsningar går det även att söka projektstöd från ditt specialidrottsförbund. För att få veta mer om hur du söker projektmedel eller för att få tips och idéer, kontakta din idrottskonsulent.