Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd IF barn och ungdomsidrott 2022-2023 (Idrottsmedel)

Projektstöd IF

Under 2022–2023 kan idrottsföreningar söka projektstöd (Idrottsmedel) för sin verksamhet. Ansökan görs i samverkan med en av RF-SISU Värmlands idrottskonsulenter. Hitta din idrottskonsulent här

Projektstödet syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Den övergripande målsättningen med stödet är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande. Under perioden 2022-2023 kan föreningar söka stöd inom tre huvudområden:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
  • Utbildade barn- och ungdomsledare

För att nå målen i Strategi 2025 arbetar vi utifrån fem prioriterade utvecklingsresor:

  • Den moderna föreningen engagerar
  • Inkluderande idrott för alla
  • En ny syn på träning och tävling
  • Jämställdhet för en framgångsrik idrott
  • Ett stärkt ledarskap 

Projektstöd för anläggningar

Det kommer fortsatt vara möjligt för idrottsföreningar att, via sitt distriktsidrottsförbund, ansöka om stöd för att bygga idrottsanläggningar.
Läs mer om projektstöd för anläggningar.

1. Inkludering av underrepresenterade grupper

Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. Idag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för delaktighet och insatser för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del eller avviker mot idrottens normer.
Projektstödet kan med fördel riktas till områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga områden”).
Insatserna behöver inte nödvändigtvis riktas mot en specifik underrepresenterad grupp av utövare. I stället kan de exempelvis handla om att höja ledares kunskap om hur idrottens normer påverkar individer och grupper eller säkerställa att föreningen har inkluderande träning- och tävlingsformer.
Inom de inriktningar som anges finns det även möjlighet att ge stöd till nya föreningar eller ny föreningsverksamhet.

Inriktningar som beviljas av RF-SISU distrikt

Projekt får beviljas för:
• att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar
• att i områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga områden”) ge stöd till verksamhet och material efter föreningars behov

Exempel på område/aktiviteter
Sänka trösklar
Lovaktivitet
Samverkan över idrottsgränser
Processarbete – nå nya målgrupper
Övriga idéer som stärker barn och ungdomar området

2. Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Vägen dit går genom att varje SF såväl breddar som behåller sin medlemsgrupp och säkerställer trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer som fokuserar på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.
Utgångspunkten för det sökbara området är idrottsrörelsens gemensamma utmaning med att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern.
Projektstödet ska således bidra till att säkerställa att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7-25 år ska vara trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Inriktningar som beviljas av RF-SISU distrikt
Projekt får beviljas för:
• att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
• att möjliggöra för IF att bedriva eller delta i idrottsövergripande samarbeten som involverar flera idrotter
• idrottsövergripande utbildningar – aktivitet och organisationsledarutbildningar så som de nationellt idrottsövergripande tränar- och föreningsledarutbildningarna eller andra ubildningar som stärker kompetensen hos deltagarna kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling.

Avgränsningar
Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.
Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom båda sökbara områden:
• Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
• Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
• Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Exempel:
Mötesplatser
Idrottsskola/lovaktivitet/ Samverkan Fritidsbanken/Prova på aktiviteter
Processarbete i IF
Värdegrundsarbete
IF initiativ

3. Utbildade barn- och ungdomsledare
Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Definition av aktivitetsledare
En ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar.

Målgrupp
Målgruppen ska vara aktivitetsledare för barn och ungdomar.

Inriktningar som beviljas av RF-SISU distrikt
Projekt ska beviljas för:
idrottsövergripande utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom idrottsgemensamma områden så som SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande tränarutbildning eller utbildningar kopplat till ökade kunskaper kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling. 

Exempel:
Grundutbildning för tränare
För övriga utbildningar som är idrottsöverskridande kontakta din idrottskonsulent

Gör en ansökan

Innan ansökan görs via IdrottOnline ta kontakt med föreningens idrottskonsulent på RF-SISU Värmland. För idrottspecifika statsningar går det även att söka projektstöd från ditt specialidrottsförbund. För att få veta mer om hur du söker projektmedel eller för att få tips och idéer, kontakta din idrottskonsulent.