Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd Återstart

Projektstöd Återstart

Nu finns ett återstartsstöd att erhålla från RF-SISU Sörmland för insatser som behåller, får tillbaka och hittar nya ungdomar, ledare och funktionärer till er idrott. Stödet riktar sig till de föreningar som förlorat en väsentlig andel av den tidigare genomförda verksamhet.

Syftet med "Projektstöd Återstart" är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter för särskilt utsatta föreningar. Stödet ska säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. 

Föreningar räknas som utsatta om de har förlorat en väsentlig del av sin tidigare genomförda verksamhet. Det kan handla om en minskning av LOK-stödsaktiviteter, minskning i antal deltagare i barn- och ungdomsidrotten eller i idrott för personer med funktionsnedsättning och/eller minskat antal engagerade ledare/funktionärer. 

Huvudområden att bevilja stöd till

Det är möjligt för RF-SISU Sörmland att bevilja stöd för att:
• Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom barn- och ungdomsidrotten
• Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom idrott för personer med funktionsnedsättning

Därutöver kan stöd beviljas för andra målgrupper.

Projektstöd

Stödet ska ges till tidsbestämda insatser och återrapporteras efter genomförd insats.

Stödet fördelas av RF-SISU Sörmland till berörda utsatta föreningar. Dialog sker mellan ansvarig idrottskonsulent och berörd förening. Förening skall göra en analys av sin verksamhet och sedan görs en överenskommelse om vilka insatser som föreningen ska genomföra och ett projektstöd betalas ut via IdrottOnline. Föreningen skall inte själva söka stödet utan RF-SISU Sörmland sköter ärendehanteringen i IdrottOnline. Föreningen ska dock återrapportera sitt projekt via IdrottOnline.

För mer information och stöd i ansökan: kontakta er lokala förenings idrottskonsulent på RF-SISU Sörmland, som du hittar här.

Tips på arbete med analysen för återsstarten

Föreningen genomför en lärgrupp för att samtala kring sin återstartssituation. Det finns ett särskilt arbetsmaterial framtaget - en lärgruppsplan med tillhörande dialogduk att använda, se nedan. Framtagande kan göras på egen hand av förening i en lärgrupp eller i ett processarbete tillsammans med idrottskonsulent från RF-SISU Sörmland. Lärgruppen registreras sedan i IdrottOnline.

Länk till bra lärgruppsmaterial