Hem / Vi arbetar med / Jämställdhet

Ett jämställt Idrottssörmland

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Vi vill att flickor och pojkar, kvinnor och män i Sörmland ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Idrott på lika villkor. 

Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. RF-SISU Sörmland fokuserar på att, tillsammans med föreningar och förbund, bryta upp gamla strukturer och därmed forma en mer jämställd idrottsrörelse i sörmland.

Så arbetar vi med jämställdhet

Vårt jämställdhetsarbete omfattar vår egen organisation samt vårt riktade arbete mot föreningar genom kommunikation och utbildning. Som en följd av att Sörmlands idrottsföreningar satsar på jämställdhet kommer distriktet på sikt att bli starkare, tryggare och mer attraktivt. Vi utbildar styrelser, tränare, aktiva och föräldrar i jämställdhet.

Hur kan föreningen arbeta för ökad jämställdhet?

Genom att reflektera över hur föreningens arbete bedrivs, hur resurser fördelas, vem och vilka som får komma till tals och så vidare, kan ni hjälpas åt att se vilka normer som är rådande i just er förening. Att tillsammans fundera över vad ni skulle vilja förändra är en jättebra start på ett utvecklingsarbete mot en mer jämställd idrott. 

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Hur ser den ekonomiska fördelningen ut mellan könen, utifrån andel män/kvinnor, i er organisation?
  • Hur ser den procentuella fördelningen ut av träningstider mellan könen, utifrån andel män/kvinnor, i er organisation?
  • Finns det något kön som får mer resurser? I så fall, varför är det så?
  • Vilka representerar er organisation i olika sammanhang?
  • Vilka representerar vilka frågor?
  • Tycker ni att fördelningen är bra i föreningen eller finns det anledning att förändra något?
  • Hur tycker ni att vi ska se på jämställdhet i relation till inkludering av transpersoner inom idrotten?

Verktyg och stöd för en jämställd idrott

Inkluderandeidrott.se är en webbplats där ni kan hitta fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med jämställdhetsfrågor i er förening. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du och din förening kan forma en idrottsmiljö där alla har samma möjligheter att delta och påverka.

RF-SISU Sörmland stöttar idrottsföreningar och förbund i utvecklingen mot en mer jämställd idrott. Önskar ni stöd för att komma vidare i ert arbete så är ni välkomna att ta kontakt med oss. Kontakta en idrottskonsulent.

Webbutbildning Fifty/Fifty

Webbutbildningen Fifty/Fifty riktar sig till förenings- och förbundsstyrelser och är öppen och kostnadsfri att genomföra för alla idrottsföreningar och idrottsförbund i landet. Syftet med utbildningen är att du och din förening ska få mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet och vilka vinster det ger både föreningen och individerna. Fifty/Fifty ska så frön till nya tankar och leda till att du och din förening kan göra förändringar i form av mikrohandlingar – handfasta, förhållandevis små förändringar, som i förlängningen har stor betydelse.

Fifty/Fifty lanserades för drygt ett år sedan av Värmlands Innebandyförbund, RF-SISU Värmland och Svenska Innebandyförbundet. Genom ett samarbete med RF och SISU kan Fifty/Fifty användas kostnadsfritt av idrottsrörelsen i hela landet fram till november i år (2021).

Läs mer på fifty-fifty.nu.

Varför jämställdhet?

Jämställdhet - anger målet. Rör relationen män och kvinnor. Att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Det gäller eget arbete och försörjning, inflytande i samhället, vård av hem och barn samt kroppslig integritet.

Ojämställdhet - anger den faktiska situationen. Att det inom såväl samhället som idrotten ännu inte uppnåtts jämställdhet.

Jämställd idrott - flickor och pojkar, kvinnor och män inom idrottsrörelsen ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och ska dela infly­tande och ansvar.
(Ur Riksidrottsförbundets jämställdhetsplan)

I värdegrunden för Svensk idrott hävdar vi Allas rätt att vara med. Trots detta ser vi en ojämställd representation av män och kvinnor bland förtroendevalda och ledare samt en snedfördelning av de resurser som är avsedda för alla. Med insikt i hur könsmaktordningen påverkar våra attityder kan vi förändra villkoren så att idrotten välkomnar och utvecklar oss efter individuella kvaliteter och förutsättningar. 

Idrottensrörelsens samlade jämställdhetsarbete

Idrottsrörelsen arbetar mot jämställdhetsmål 2025 som fastställdes vid RF-stämman 2017 i Karlstad. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

På riksidrottsförbundets webbplats hittar du information om idrottsrörelsens samlade insatser. Där finns även historiska milstolpar och frågor och svar om jämställdhet.

Till jämställdhet på rf.se