Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott

En mer välkomnande och inkluderande idrott i distriktet

Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder för ett livslångt idrottande. Alla ska ha samma möjlighet att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. 

RF-SISU Sörmland arbetar med olika insatser för föreningar som varit aktiva i inkluderingsarbetet. Vårt huvudfokus är att förändra attityder och värderingar för att individers olikhet ska ses, förstås, värdesättas och tillvaratas. På så sätt rustar vi föreningarna med kompetens, verktyg och möjligheter för att så bra som möjligt arbeta för en mer öppen rekrytering och organisation. 

Idrottens värdegrund vilar på fyra fundament:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Inom idrottsfamiljen ska alla värderas lika – oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Verktyg och stöd för en inkluderande idrott

Inkluderandeidrott.se är en webbplats fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du, din förening och idrottsrörelsen kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.

Tre områden med extra fokus

RF-SISU Sörmland har tre fokusområden kring inkludering; Parasport, Idrottare med dolda funktionsnedsättningar och Integration där vi erbjuder extra stöd, utbildning och kunskapshöjning till föreningar i Sörmland.

Parasport

I RF-SISU Sörmlands arbete med Parasport bidrar vi med processledning, expertkompetens samt utbildning för föreningar och Specialdistriktsförbund, oavsett om föreningen redan har en etablerad parasportverksamhet i distriktet eller är i startgroparna. 

På vår sida om Parasport kan du läsa mer om det stöd vi erbjuder. 

Idrottare med dolda funktionsnedsättningar

Forskning visar att barn och unga med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), som ADHD, Autism och Asperger, inte idrottar i lika stor utsträckning som andra barn. RF-SISU Sörmland arbetar därför för att föreningar i distriktet ska få mer kunskap om NPF-diagnoser och hur man skapar bättre förutsättningar så att alla har möjligheten att delta i idrotten.

På vår sida om idrottare med dolda funktionsnedsättningar kan du läsa mer om ämnet och arbetet som vi gör. 

Integration

Idrotten är en viktig arena för integration. RF-SISU Sörmland vill stärka arbetet med mångfald i distriktets föreningar och därmed bidra till ett mer integrerat samhälle. Vi erbjuder rådgivning, utbildningsinsatser och ekonomisk stöd för föreningar i distriktet som vill starta integrationssatsningar och därmed bidra till en mer inkluderande idrott.

På vår sida om Integration kan du läsa mer omvårt arbete i idrottssvaga områden och vilken stöttning vi kan ge er förening i ert integrationsarbetet. 

Kontakta oss

Önskar ni stöd för att komma vidare i ert eget jobb med inkludering så är ni välkomna att ta kontakt med oss. Kontakta din idrottskonsulent på RF-SISU Sörmland.

Mänskliga rättigheter och barnkonventionen

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. Alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Barnkonventionen säger att barn inte är små vuxna och de får extra skydd i barnkonventionen som är bestämmelser om barns rättigheter. Barnkonventionen slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter.

Idrottsrörelsen säger att all idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv. Från och med den 1 januari 2020 blir barnkonventionen även svensk lag.

Läs mer om RF-SISU Sörmlands arbete med Barn- och ungdomsidrott.