Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott / Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Barnidrott på barnens villkor

I svensk idrotts verksamhetsidé står att vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Där beskrivs också att barnidrott ska utgå från lek.

Med barnidrott avser RF-SISU Sörmland i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. I verksamhetsinriktningen står specifikt beskrivet hur vi ser på barnidrott:

”I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.”

Barn- och ungdomsidrotten ska följa FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). I vårt idéprogram Idrotten Vill utvecklar vi tankarna med riktlinjer för hur både barnidrotten och ungdomsidrotten ska bedrivas.

Riktlinjer – idrott för barn

 • Idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa barnkonventionen.
 • Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt.
 • Idrott för barn ska utformas så att de kan lära sig idrotten och få ett livslångt intresse för den.
 • Idrott för barn ska i första hand bedrivas i enkla former i närområdet. Även tävlingsverksamheten ska huvudsakligen ske lokalt och resultaten ska ges liten uppmärksamhet.
 • Idrottsföreningarna ska erbjuda alla barn en kamratlig och trygg social miljö, där de kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och andra.
 • Idrott för barn ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.
 • Barn ska i idrottsverksamheten få lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel.
 • Barn mår bra av att utöva flera olika idrotter och ska ha rätt att göra detta i olika föreningar.
 • Idrottsrörelsen ska i samverkan med skolan bidra till ökad fysisk aktivitet inom ramen för den samlade skoldagen.

Riktlinjer – breddidrott för ungdom

 • Idrott för ungdomar upp till 18 år ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa barnkonventionen.
 • Övergången mellan barn- och ungdomsidrotten ska ske successivt och hänsyn tas till individernas olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt.
 • Övergången mellan breddidrott och elitinriktad tävlingsidrott eller omvänt för ungdomar ska ske successivt.
 • Idrottsrörelsen ska i större utsträckning utveckla tränings- och tävlingsformer som svarar mot flickors och pojkars behov av breddidrott.
 • Idrottsrörelsen ska ta tillvara ungdomarnas egna erfarenheter och synpunkter i utformning och ledning av tränings- och tävlingsverksamhet.
 • Ledare inom ungdomsidrotten i föreningar och förbund ska få möjlighet att fördjupa sina kunskaper såväl om träningsplanering inom den egna idrotten som om flickors och pojkars fysiska, psykiska och sociala utveckling.
 • Ledarskap ska vara en naturlig del av ungdomars idrottsutbildning som en stimulans till och förberedelse för framtida ledaruppdrag.

Riktlinjer – elitinriktad idrott för ungdom

 • Idrott för ungdomar upp till 18 år ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa barnkonventionen.
 • Alla flickor och pojkar som har talang och ambition att göra en seriös elitsatsning ska ges möjlighet att göra detta under socialt trygga former.
 • Övergången mellan barn- och ungdomsidrotten ska ske successivt och hänsyn tas till flickors och pojkars olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt.
 • Tävlingsverksamheten för såväl flickor som pojkar ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling, och motverkar utslagning.
 • De som leder ungdomsidrotten i föreningar och förbund ska få möjlighet att fördjupa sina kunskaper såväl om träningsplanering inom den egna idrotten som om flickors respektive pojkars fysiska, psykiska och sociala utveckling.
 • Den så kallade svenska modellen, där möjligheter ges att kombinera elitsatsningen med studier på gymnasial nivå, ska utvecklas ytterligare genom att idrottsgymnasieverksamheten knyts närmare till stödsystemet för den elitinriktade idrotten.
 • Ungdomar som satsar på elitinriktad tävlingsidrott ska få möjlighet att skaffa sig kunskaper om de faktorer som påverkar deras idrottande och få inflytande över besluten i frågor som rör dessa.
 • Svensk ungdomsidrott ska utvecklas enligt idrottens etiska värderingar. Alla inblandade ska aktivt motverka bruket av doping och andra regelöverträdelser samt kontinuerligt diskutera var de etiska gränserna går för de ständigt förfinade metoder som används för att uppnå bättre resultat.

Anvisningar för barn- och ungdomsidrott

För att förstå hur riktlinjerna ska följas i praktiken har Riksidrottsstyrelsen beslutat om mer konkreta anvisningar för barn- och ungdomsidrotten. De är uppdelade i fyra avsnitt: träning och tävling, ledarskap, delaktighet samt trygghet och säkerhet. Ladda ner anvisningarna för barn- och ungdomsidrott.

Barnens spelregler

RF har i samarbete med Bris tagit fram materialet "Barnens spelregler" som tar upp barns rättigheter inom idrotten. Lär dig mer på Barnens spelreglers webbplats.

Trygg idrott

En trygg idrottsmiljö förutsätter att verksamheten går i linje med barnkonventionen och att vi arbetar efter våra strategiska målsättningar. Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta. Läs mer om hur vi jobbar för trygg idrott.