Hem / Utbildning/Folkbildning / Lärandematerial / Idrottsnutrition och kost

Studiematerial om idrottsnutrition och kost

Idrottsnutrition är ett område inom forskning som handlar om hur maten kan användas för att påverkar hälsa och i förlängningen prestation.

Kosten påverkar alla processer kroppen där energiproduktion och återhämtning är centrala delar.  Ett balanserat kostintag, anpassat för den enskilda individens energi- och näringsbehov, är en förutsättning för att kunna optimera prestation.

Säker mat i idrottsrörelsen

Riksidrottsförbundet har tagit fram en handbok i ”Säker mat i idrottsrörelsen” – som uppmärksammar idrottsföreningarnas styrelser, medlemmar och andra berörda att hantering och försäljning av mat och dryck vid olika idrottsarrangemang kräver kunskap och god planering. Statens Livsmedelsverk har bedömt riktlinjerna i handboken och kan därmed betraktas som nationella branschriktlinjer.

Det är angeläget att helst alla idrottsföreningar som har egna cafeterior/serveringar eller säljer mat och dryck vid arrangemang får tillgång till den här handboken.

Läs mer om säker mat i idrottsrörelsen här.

Ätstörningsproblematiken inom idrotten

Med jämna mellanrum uppmärksammas ätstörningsproblematiken inom idrotten genom att kända elitidrottare drabbas, men problemen finns på alla nivåer inom idrotten och i samhället i övrigt och det är alltid lika tragiskt och problematiskt när någon drabbas.

Problematiken kring ätstörningar är mycket komplex och det är därför angeläget att utbilda ledare, tränare och aktiva för att öka medvetenheten hos dem om problemen. Dels för att undvika att ledare och tränare genom obetänksamhet medverkar till att utlösa ätstörningar och dels för att i ett tidigt stadium kunna upptäcka aktiva som har problem. 

RF-SISU Småland kan erbjuda föreläsningar inom området och vi har här nedan också samlat ihop material och hemsidor som kan vara till stöd för dig som på något sätt kommer i kontakt med frågor som rör ätstörningar: