Hem / Bidrag och stöd / Anläggningsstöd

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

För att skapa nya och utveckla befintliga idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer. Om din förening är medlem i Riksidrottsförbundet kan du söka bidrag hos RF-SISU Småland, och det gör du i IdrottOnline.

Efter beslutsmötet den 24/5 har vi, i stort sett, beslutat om tilldelning av samtliga medel. Det finns en del medel kvar som är riktade till utrustning för parasport samt tillgänglighetsanpassningar kopplat till idrottsytor mindre projekt och renovering.

Dock vill vi uppmana föreningarna till att fortsätta skicka in sina ansökningar efter att föreningen har haft en dialog med länsansvarig handläggare. Det finns nämligen en del beviljade satsningar som kanske inte kommer att genomförs och då kommer dessa medel att gå tillbaka till potten för beslut och då prioriterar vi bland de ansökningar som har inkommit i systemet.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av idrottsrörelsens prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd.

Ansökningsformuläret för anläggningsstödet 2022 är öppet och ni hittar detta på föreningens IdrottOnline-sida under Idrottsmedel. Föreningen ska ha haft en dialog med länsansvarig handläggare innan ansökan skickas in. Tänkt på att era projekt inte får vara påbörjade innan ansökan skickas in.

Prioritering och bedömning av ansökningar

För att nå våra mål, en stor idrottslig- och geografisk spridning av anläggningsstödet, kommer vi att prioritera ansökningar från sektionsföreningar som den senaste femårsperioden inte har beviljats anläggningsstöd. Detta innebär inte att en sektionsförening som har beviljats stöd under den senaste femårsperioden inte kan söka stödet igen. Dessa ansökningar kommer i de flesta fall att skjutas upp för beslut under hösten, dock kan vi göra bedömningen att särskilda skäl föreligger och ta ett tidigare beslut i det aktuella ärendet. I dessa fall är dialogen mellan länsansvarig handläggare och föreningen extra viktig.

Utöver våra övergripande mål kommer vi att utgå från den prioritering som skrivs fram i riktlinjerna under avsnittet ”Bedömning”. Ju fler områden en förening bockar av med sin ansökan ju starkare blir den. Prioriterade områden:

 • Projekt som avser aktivitetsytor (ytor där själva idrotten utövas)
 • Tillgänglighetsanpassning och utrustning för Parasport
 • Nytänkande och innovativa lösningar för idrottsmiljöer
 • Multifunktionella ytor och där flera idrotter kan verka
 • Projekt med tydligt fokus på jämställdhet och jämlikhet
 • Möjlighet till nyttjande året runt eller en längre period av året

En förening får inte beviljas stöd mer än en gång per år (om en förening har flera sektioner gäller begränsningen för respektive SF-idrott inom föreningen). Undantag gäller om en förening ska beviljas/har beviljats stöd till utrustning för Parasport.

Inom alla områden ska projekten genomföras inklusive moms med möjligt undantag för projekt som sker i samarbete med en kommun i rollen som byggansvarig.

Stöd att söka från Riksidrottsförbundet

Stöd till idrottsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)
Stöd till idrottsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd) 
(OBS! Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt, går ej att söka i Småland då vi har valt att prioritera de andra stödformerna framför denna stödform)
Stöd till energi- och miljöprojekt
Stöd till renoveringsprojekt
Stöd till säkerhetsprojekt 
Stöd till utrustning för parasport

Så ansöker du om anläggningsbidrag

För att säkerställa att ansökan görs korrekt ska föreningen alltid kontakta sin länsansvariga idrottskonsulent för anläggningsbidrag.

Jönköpings län:
David Lindberg
Kronobergs län: Janina Forslund
Kalmar län: Johan Erlandsson


Ansökningsformulär för att söka anläggningsstöd finns på respektive förenings IdrottOnline-sida under applikationen Idrottsmedel.

Med varje ansökan ska ett antal obligatoriska uppgifter skrivas in eller bifogas: 

 • En beskrivning av projektet och/eller utrustningen (En tydlig projektbeskrivning ska framgå i ansökan samt så ska föreningen med fördel bifoga ritningar och skisser på projektet/utrustningen).
 • En kostnadsberäkning och finansieringsplan (Föreningen ska tydligt redogöra projektets poster under ”Investeringskalkyl” och ”Finansieringsplan” samt bifoga de offerter/dokument som rör projektet).
 • Undertecknat styrelseprotokoll eller protokollsutdrag (En kopia som visar att styrelsen har tagit beslut om att söka stöd för projektet).
 • Föreningens senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning innehållande resultatrapport, balansrapport och undertecknad revisionsberättelse och ett undertecknat årsmötesprotokoll).
 • Energi- och miljörådgivning gjord av oberoende part (Gäller enbart stödformen energi- och miljöprojekt och denna ska vara gjord på hela anläggningen- Det är viktigt att projektet beskriver vilka energi-eller miljöåtgärder som ska genomföras och hur de åtgärderna förhåller sig till energi-och miljörådgivningen).

Handlingar som inte behövs för beslut men som måste bifogas före utbetalning av stöd:

 • Äganderättshandling eller arrende-/nyttjanderättsavtal (ska lämnas in innan beviljat stöd kan utbetalas till föreningen. 3/5/10 år beroende på stödform och storlek på beviljat stöd).
 • Medfinansieringsintyg (från projektets alla finansiärer ska lämnas in innan någon del av stödet kan utbetalas).

Läs dokumentet "Projektstöd IF Anläggning - riktlinjer" under respektive stöd för att säkerställa att du bifogar rätt information.

Fördelningsprinciper

 • Stöd till idrottsytor "mindre projekt", 
  I Småland beviljas max 50% av totalkostnaden och max 400.000 kronor
 • Stöd till idrottsytor "större projekt", 
  Går ej att söka i Småland
 • Stöd till energi- och miljöprojekt
  I Småland beviljas max 50% av totalkostnaden och max 100.000 kronor
 • Stöd till renovering
  I Småland beviljas max 50% av totalkostnaden och max 100.000 kronor
 • Stöd till säkerhetsprojekt
  I Småland beviljas max 50% av totalkostnaden och max 100.000 kronor
 • Stöd till utrustning för parasport
  I Småland beviljas max 75% av totalkostnaden och max 400.000 kronor

Beslutsdatum 2022

Nedan följer datum då anläggningsgruppen träffas för att fatta beslut kring anläggningsansökningar i Småland: 

 • Tisdagen den 22/3 – sista ansökningsdag fredagen den 11/3
 • Tisdagen den 24/5 – sista ansökningsdag fredagen den 13/5
 • Torsdagen den 6/10 – sista ansökningsdag fredagen den 23/9

Återrapport

Snarast efter projektets slutförande är föreningen skyldig att skicka in en återrapport i IdrottOnline. Återrapporten ska innehålla en beskrivning av hur projektet har fortlöpt och om det har gått i enlighet med plan samt eventuella avvikelser från plan.
Även de faktiska kostnaderna och finansieringen ska redovisas i återrapporten och kostnadsunderlag (fakturor/kvitton) ska bifogas för verifiering.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från din kommun. Rådgivaren hjälper dig med tips för att bli mer energismart och med att få en överblick av de alternativ du har att välja mellan. Här kan du söka efter rådgivningen i just din kommun.

Delta i en anläggningsträff

RF-SISU Småland anorndar varje år ett antal träffar om anläggningsbidrag vid namn "Investering anläggning". De riktar sig till föreningar som vill utveckla sin anläggning. Fokus ligger på de olika stöd som finns inom anläggning.

Träffar 2022

Under 2022 erbjuds två digitala träffar kring anläggning: