Hem / Bidrag och stöd / Anläggningsstöd

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

För att skapa nya och utveckla befintliga idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer. Om din förening är medlem i Riksidrottsförbundet kan du söka bidrag hos RF-SISU Småland, och det gör du i IdrottOnline.

Efter beslutsmötet den 6/10 har vi beslutat om tilldelning av samtliga medel. Våra medel för 2022 års anläggningsstöd är därför slut. Vi vill dock uppmana föreningarna till att ta kontakt med länsansvarig handläggare för en dialog så att vi får en bra bild över vilka föreningar som ligger i startgropen ifall vi skulle tilldelas ytterligare medel från RF.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av idrottsrörelsens prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd.

Ansökningsformuläret för anläggningsstödet 2022 är öppet och ni hittar detta på föreningens IdrottOnline-sida under Idrottsmedel. Föreningen ska ha haft en dialog med länsansvarig handläggare innan ansökan skickas in. Tänkt på att era projekt inte får vara påbörjade innan ansökan skickas in.

Prioritering och bedömning av ansökningar

För att nå våra mål, en stor idrottslig- och geografisk spridning av anläggningsstödet, kommer vi att prioritera ansökningar från sektionsföreningar som den senaste femårsperioden inte har beviljats anläggningsstöd. Detta innebär inte att en sektionsförening som har beviljats stöd under den senaste femårsperioden inte kan söka stödet igen. Dessa ansökningar kommer i de flesta fall att skjutas upp för beslut under hösten, dock kan vi göra bedömningen att särskilda skäl föreligger och ta ett tidigare beslut i det aktuella ärendet. I dessa fall är dialogen mellan länsansvarig handläggare och föreningen extra viktig.

Utöver våra övergripande mål kommer vi att utgå från den prioritering som skrivs fram i riktlinjerna under avsnittet ”Bedömning”. Ju fler områden en förening bockar av med sin ansökan ju starkare blir den. Prioriterade områden:

 • Projekt som avser aktivitetsytor (ytor där själva idrotten utövas)
 • Tillgänglighetsanpassning och utrustning för Parasport
 • Nytänkande och innovativa lösningar för idrottsmiljöer
 • Multifunktionella ytor och där flera idrotter kan verka
 • Projekt med tydligt fokus på jämställdhet och jämlikhet
 • Möjlighet till nyttjande året runt eller en längre period av året

En förening får inte beviljas stöd mer än en gång per år (om en förening har flera sektioner gäller begränsningen för respektive SF-idrott inom föreningen). Undantag gäller om en förening ska beviljas/har beviljats stöd till utrustning för Parasport.

Inom alla områden ska projekten genomföras inklusive moms med möjligt undantag för projekt som sker i samarbete med en kommun i rollen som byggansvarig.

Stöd att söka från Riksidrottsförbundet

Stöd till idrottsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)
Stöd till idrottsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd) 
(OBS! Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt, går ej att söka i Småland då vi har valt att prioritera de andra stödformerna framför denna stödform)
Stöd till energi- och miljöprojekt
Stöd till renoveringsprojekt
Stöd till säkerhetsprojekt 
Stöd till utrustning för parasport

Så ansöker du om anläggningsbidrag

För att säkerställa att ansökan görs korrekt ska föreningen alltid kontakta sin länsansvariga idrottskonsulent för anläggningsbidrag.

Jönköpings län:
David Lindberg
Kronobergs län: Janina Forslund
Kalmar län: Johan Erlandsson


Ansökningsformulär för att söka anläggningsstöd finns på respektive förenings IdrottOnline-sida under applikationen Idrottsmedel.

Med varje ansökan ska ett antal obligatoriska uppgifter skrivas in eller bifogas: 

 • En beskrivning av projektet och/eller utrustningen (En tydlig projektbeskrivning ska framgå i ansökan samt så ska föreningen med fördel bifoga ritningar och skisser på projektet/utrustningen).
 • En kostnadsberäkning och finansieringsplan (Föreningen ska tydligt redogöra projektets poster under ”Investeringskalkyl” och ”Finansieringsplan” samt bifoga de offerter/dokument som rör projektet).
 • Undertecknat styrelseprotokoll eller protokollsutdrag (En kopia som visar att styrelsen har tagit beslut om att söka stöd för projektet).
 • Föreningens senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning innehållande resultatrapport, balansrapport och undertecknad revisionsberättelse och ett undertecknat årsmötesprotokoll).
 • Energi- och miljörådgivning gjord av oberoende part (Gäller enbart stödformen energi- och miljöprojekt och denna ska vara gjord på hela anläggningen- Det är viktigt att projektet beskriver vilka energi-eller miljöåtgärder som ska genomföras och hur de åtgärderna förhåller sig till energi-och miljörådgivningen).

Handlingar som inte behövs för beslut men som måste bifogas före utbetalning av stöd:

 • Äganderättshandling eller arrende-/nyttjanderättsavtal (ska lämnas in innan beviljat stöd kan utbetalas till föreningen. 3/5/10 år beroende på stödform och storlek på beviljat stöd).
 • Medfinansieringsintyg (från projektets alla finansiärer ska lämnas in innan någon del av stödet kan utbetalas).

Läs dokumentet "Projektstöd IF Anläggning - riktlinjer" under respektive stöd för att säkerställa att du bifogar rätt information.

Fördelningsprinciper

 • Stöd till idrottsytor "mindre projekt", 
  I Småland beviljas max 50% av totalkostnaden och max 400.000 kronor
 • Stöd till idrottsytor "större projekt", 
  Går ej att söka i Småland
 • Stöd till energi- och miljöprojekt
  I Småland beviljas max 50% av totalkostnaden och max 100.000 kronor
 • Stöd till renovering
  I Småland beviljas max 50% av totalkostnaden och max 100.000 kronor
 • Stöd till säkerhetsprojekt
  I Småland beviljas max 50% av totalkostnaden och max 100.000 kronor
 • Stöd till utrustning för parasport
  I Småland beviljas max 75% av totalkostnaden och max 400.000 kronor

Beslutsdatum 2023

Nedan följer datum då anläggningsgruppen träffas för att fatta beslut kring anläggningsansökningar i Småland: 

 • Tisdagen den 7 mars – Sista ansökningsdag fredagen den 24 februari

 • Tisdagen den 16 maj – Sista ansökningsdag fredagen den 5 maj

 • Tisdagen den 10 oktober – Sista ansökningsdag fredagen den 29 september

Återrapport

Snarast efter projektets slutförande är föreningen skyldig att skicka in en återrapport i IdrottOnline. Återrapporten ska innehålla en beskrivning av hur projektet har fortlöpt och om det har gått i enlighet med plan samt eventuella avvikelser från plan.
Även de faktiska kostnaderna och finansieringen ska redovisas i återrapporten och kostnadsunderlag (fakturor/kvitton) ska bifogas för verifiering.

Delta i en anläggningsträff

RF-SISU Småland anorndar varje år ett antal träffar om anläggningsbidrag vid namn "Investering anläggning". De riktar sig till föreningar som vill utveckla sin anläggning. Fokus ligger på de olika stöd som finns inom anläggning.

Träffar 2023

Under 2023 erbjuds två digitala träffar kring anläggning:

 • Tisdagen den 31 januari kl 18.00-20.30, digitalt

 • Onsdagen den 5 april kl 18.00-20.30, digitalt

Energieffektivisering

Den rådande utvecklingen av elpriser påverkar alla idrottsföreningar på ett eller annat sätt och för många har priserna inneburit en tuff situation.

Här kan du ta del av tips till föreningar för minskad elförbrukning på Riksidrottsförbumdets webbplats.

Detta informationsblad från Riksidrottsförbundet ger också några enkla tips om hur ni som förening kan minska er elförbrukning.

Digitala träffar om energieffektivisering hos idrottsföreningar

RF-SISU Småland bjuder in idrottsföreningar och idrottsförbund till tre digitala träffar på temat energieffektivisering, i samverkan med Energikontor Sydost.
Läs mer om träffarna här.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från din kommun. Rådgivaren hjälper dig med tips för att bli mer energismart och med att få en överblick av de alternativ du har att välja mellan. Här kan du söka efter rådgivningen i just din kommun.