Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott / Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

2015 fattades beslut om gemensamma mål för idrottsrörelsen 2025 (Strategi 2025). Målen 2025 ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans prioritera verksamheten i riktning mot visionen; Svensk idrott världens bästa. För att nå idrottsrörelsens mål kan idrottsföreningar i Småland kan söka stöd för att arbeta med att utveckla barn- och ungdomsidrotten.

Vad kan man söka stöd för

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Här är de övergripande områden som främjas under 2020-2021 för att styra utveckling i riktning mot målen 2025:

  • Prioriterade områden
  • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
  • Utbildade barn- och ungdomsledare i idrottsföreningarna
  • Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemin

Projektstöd barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. 

1. Prioriterade områden

Det önskade läget år 2025 är att alla, oavsett ålder, kön, förutsättningar och bakgrund känner sig välkomna till idrottsföreningen samt att medlemmar­na i idrottsrörelsen speglar befolkningen i Sverige. Att möjlighet att träna, tävla och engagera sig i en förening inte är beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor.

2. Få fler ungdomar (13–20 år) att stanna kvar i den organiserade idrotten

Idrottsrörelsen är stark vad gäller barn 7–12 år. Cirka 90 procent av alla barn är någon gång med i en idrottsförening och många är medlem i flera förening­ar eller aktiv inom flera idrotter. Samtidigt har många idrotter en nedåtgående medlemskurva vad gäller ungdomar. För varje ålderskull, efter elva år, minskar antalet medlemmar i ungdomsåren. Anledningen varför ungdomar slutar med idrott kan variera men en bidragande faktor är idrottens struktur. Hur vi tränar och tävlar samt hur föreningskulturen är, påverkar i slutändan hur attraktiv idrottsrörelsen är för ungdo­mar att stanna kvar i. För att vända utvecklingen handlar det om att förändra idrottens kärnlogik. Att föreningar utvecklar sin föreningsmiljö och hur den idrottsliga verksamheten organiseras och bedrivs så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar.

3. Utbildade barn- och ungdomsledare i idrottsföreningarna

Ungdomsbarometern konstaterar att aktivitetsleda­ren är den vuxne som står ungdomar närmst, näst efter föräldrarna. Det är aktivitetsledaren som möter barn och ungdomar i den idrottsliga verksamheten och som påverkar både individernas utveckling och deras upplevelse av idrott. Ska idrottsrörelsen kunna ge barn och ungdomar en verksamhet där de får må bra, ha roligt och utvecklas så är aktivitetsledaren en nyckelperson i arbetet.

4. Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemin

Under rådande omständigheter har ett fjärde område lagts till i Projektstöd barn- och ungdomsidrott. Det ska finnas möjlighet för föreningar att söka projektstöd för att öka möjligheterna till aktivitet under pågående restriktioner. Det kan handla om att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning, genomföra annorlunda idrottsverksamhet (t.ex. digital) eller täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund av att kommuner stängt ner anläggningar. Helt enkelt om att i så stor utsträckning som möjligt kunna bedriva ordinarie verksamhet.

Så ansöker du

Genom dialog med idrottskonsulenten på RF-SISU Småland i din kommun.

Beslutsdatum

Ansökningar hanteras löpande under hela året.