Hem / Bidrag och stöd / Stöd till förbund (SDF) / Regionalt Specialidrottsstöd (SDF)

Ekonomiskt stöd till SDF (regionala förbund)

RF-SISU Skåne ansvarar för att fördela ekonomiskt stöd i form av verksamhets- och utvecklingsstöd till SDF:en. Syftet är att ge SDF:en ett grundstöd för sin verksamhet och stimulera till aktivitet och utveckling av specialidrotten inom distriktet. 

Det regionala specialidrottsstödet fördelas genom ett verksamhetsstöd och ett utvecklingsstöd, se beskrivning av dessa nedan. Stödet hanteras på likvärdigt sätt inom RF-SISU distrikten i Region Syd (Blekinge, Halland, Skåne och Småland). 

Mottagare av stöd

Mottagare av regionalt specialidrottsstöd är SDF (förbund) inom respektive SF-idrott. I de idrotter som saknar SDF krävs en dialog med respektive RF-SISU distrikt för att erhålla ekonomiskt stöd.

Verksamhetsstöd

En del av regionala specialidrottsstödet är ett verksamhetsstöd som fördelas som utifrån följande parametrar;
• Antal IF inom respektive idrott – 20 % av verksamhetsstödet
• Antal inrapporterade deltagartillfällen – 40 % av verksamhetsstödet
• Antal inrapporterade utbildningstimmar – 40 % av verksamhetsstödet

Verksamhetsstödet baseras på de uppgifter som finns inrapporterade i idrottens gemensamma administrativa verksamhetssystem IdrottOnline och är relaterade till föreningarnas verksamhet.

Detta innebär att SDF inte skall rapportera in ovanstående uppgifter till respektive RF-SISU distrikt. RF-SISU Skåne fastställer storleken på verksamhetsstödet årligen, senast 28 feb.

Min och maxbelopp för verksamhetsstöd
Maxbelopp är 33 % av det totala verksamhetsstödet. I Skåne gäller minimumbelopp 5 000 kr för Regionala SDF* och 10 000 kr för SDF med idrottsföreningar i enbart Skåne.

Utbetalning av verksamhetsstöd
För att utbetalning skall ske, ska verksamhetsberättelse med årsredovisning, undertecknad revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll för senaste verksamhetsåret skickas in till RF-SISU Skåne. Förbundet åläggs även att ha uppdaterade kontaktuppgifter i IdrottOnline.

Utvecklingsstöd

En del av det regionala specialidrottsstödet är ett utvecklingsstöd som fördelas utifrån dialog med ett eller flera RF-SISU distrikt beroende på SDF:ets geografiska omfattning. Stöd ges till satsningar som utvecklar idrotten inom respektive distrikt, utifrån idrottsrörelsen gemensamt antagna mål 2025 och aktuell strategisk plan. Beviljande av medel kan ges till fleråriga utvecklingssatsningar.
Insatser för att stödja utvecklingsresor enligt idrottsrörelsens strategiarbete, läs mer på www.strategi2025.se

Ansökningsförfarande
1) SDF skall skicka in en ansökan om medel inom ramen för ovan nämnda områden. Ansökan görs via digitalt formulär nedan. För regionala* SDF måste en ansökan per RF-SISU distrikt göras.

Ansökan för stöd 2022 (öppen till sista december)(förlängt från 1 november)

2) Dialog med RF-SISU Skåne kan ske både innan inskickad ansökan och efter ansökan skickats in. Vi rekommenderar det förstnämnda. Dialog sker med idrottskontakt för resp idrott. Se lista här >>
3) Distriktets styrelse beslutar om stöd vid styrelsemöte i januari alt februari.
4) SDF erhåller återkoppling av beviljat stöd senast 1 mars.

Utbetalning av utvecklingsstöd
För att utbetalning skall ske, gäller samma förutsättningar som för utbetalning av verksamhetsstödet, dvs inkomna handlingar från SDF. 

Återrapport
Beviljade medel inom utvecklingsstödet skall årligen återrapporteras. Återrapport eller delrapport görs via ett digitalt formulär. 

Länk till återrapporteringsformulär

 

*Regionalt SDF (regionalt förbund, t.ex. Tennisförbundet Syd) är de SDF som har idrottsföreningar mer än ett RF-SISU distrikt.

 

Här kan du läsa Regelverk för specialidrottsstöd >> (pdf)

Här kan du läsa Riktlinjer för specialidrottsstöd >> (pdf)