Hem / Vi arbetar med / Särskilda uppdrag / Du som förskriver FaR

Du som förskriver FaR

FaR är en metod som du som vårdgivare kan använda för att stödja din patient till ökad fysisk aktivitet. All legitimerad personal med grundläggande kunskaper i metoden kan använda den. FaR kan användas i förebyggande syfte, exempelvis balansträning och träning av muskelstyrka för fallprevention. FaR kan användas som sekundärprevention, exempelvis kan fysisk aktivitet minska risken för återinsjuknande i lätt till måttlig depression. FaR kan också användas som sjukdomsbehandling. Vid behandling av diabetes typ 2 och artros är fysisk aktivitet en av grundstenarna.  Evidens och fakta för att använda metoden finns i kunskapsstödet FYSS (Fysisk aktivitet som sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling).  Receptet ska vara en individanpassad ordination som skrivs ut som ett komplement till, eller som ersättning för läkemedel och annan behandling. Det kan vara fysisk aktivitet på egen hand eller hos någon friskvårdsaktör som finns i vår databas.

Kom igång med FaR

Åtgärder för att främja hälsa och förebygga sjukdom genom att erbjuda patienterna stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor är en av hälso- och sjukvårdens viktiga uppgifter.

Det finns nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder avseende tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Region Skånes vårdprogram förtydligar de nationella riktlinjerna och utgör vägledning vid handläggning av stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor för all personal på alla vårdnivåer.

För att komma igång med förskrivning av FaR rekommenderar vi att du deltar vid en förskrivarutbildning som Region Skånes Kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention arrangerar några gånger varje år. Där får du grunderna i hur du förskriver ett recept på fysisk aktivietet, vilka riktlinjer som gäller och var du hittar mer information. 

Viktigt att tänka på när du förskriver ett FaR:

  • Ett FaR ges som ett komplement till ett rådgivande samtal kring fysisk aktivitet och ska följas upp av förskrivaren efter 3 månader.
  • Det är en individanpassad ordination, där det tydligt ska framgå i receptet hur länge och hur ofta patienten ska vara fysiskt aktiv, samt om det är något som patienten bör undvika. 
  • FYSS finns som stöd vid förskrivning av FaR.
  • FaR ingår ej i högkostnadskortet, patienten betalar själv den avgift som FaR aktörern har för 3 månaders träning.

FaR metoden i tre steg

Steg 1, Individuellt rådgivande samtal: 
Rådgivande samtal är grundläggande för att skapa motivation och öka följsamheten för en beteendeförändring. Vi använder en personcentrerad samtalsmetodik med öppna frågor och nyfiket utforskande runt patientens tidigare erfarenheter, vardagssituation och attityder till fysisk aktivitet. Att utforska patientens uppfattning om hur viktig en beteendeförändring känns, men också tilltron till sin förmåga att lyckas med en förändring, utgör bra diskussionsunderlag. Ofta är patienten med på noterna från början, men ibland kan man behöva återkomma till dialogen vid senare besök. 

Steg 2, Skriftlig ordination på fysisk aktivitet: 
Ordination av FaR innefattar typ av aktivitet och dos (frekvens, duration och intensitet). I FYSS finns kunskapsstöd och rekommendationer på ordination vid olika diagnoser, men även allmänt om ordination för gravida, äldre, vid stress och sömnproblem etc. Det är grundläggande att ha god kännedom om patientens förutsättningar avseende fysiska och psykiska begränsningar, men även vad gäller tidigare erfarenheter och praktiska möjligheter. FaR-blanketten finns som dokument i både Melior och PMO, och skrivs med fördel ut och ges till patienten i handen. 

KVÅ koder:
DV131 Enkla råd om fysisk aktivitet
DV132 Rådgivande samtal om fysisk aktivitet
DV133 Kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet
DV200 Utfärdande av FaR

I databasen finns aktiviteter organiserade av föreningar och andra aktörer t.ex. styrketräning, dans, vattengympa etc. Det finns också information om platser att utföra aktiviteter på egen hand tex , ”Hälsans stig”, utegym och Skåneleden. Det är viktigt att informera patienten om att FaR inte är kopplat till högkostnadsskyddet, vilket betyder att patienten själv står för ev. kostnader.  Ordinationen kan kompletteras med tillägg i form av stegräknare eller aktivitetsdagbok. Stegräknare finns i nästan varje mobiltelefon, annars finns det separata stegräknare som patienten kan köpa eller om enheten har att låna ut. När det gäller steg brukar man starta med att notera aktuellt antal steg /dag under en vecka. En rekommendation är att sedan uppmuntra patienten att öka antalet steg med 10%/ vecka. Siffran 10 000 steg/ dag känner många till som en nivå för att undvika de hälsofaror som stillasittande och otillräcklig fysisk aktivitet kan innebära. De patienter som har den största hälsovinsten när det gäller fysisk aktivitet är de som går från en inaktiv livsstil till fysisk aktivitet på måttlig nivå.

 

Steg 3, Individuellt planderad uppföljning: 
Uppföljning är en viktig del av metoden FaR och ska enligt vårdprogrammet ske senast efter 6 månader. Det är ofta effektivt att försöka följa upp sina patienter med tätare intervall. Uppföljning kan ske som besök eller via telefon. Uppföljningen stödjer patienten till följsamhet och kan ge dig som vårdgivare möjlighet att vid behov justera ordinationen i receptet. Det är naturligtvis viktigt att utvärdera effekter och resultat av den ökade fysiska aktivitetsnivån. Att använda sig av olika självskattningsskalor t.ex. hälsobarometern, sömn och upplevd stress är ett tillvägagångssätt. Mätvärden som syreupptagningsförmåga, blodsockervärden eller midja/stuss kvot kan vara andra parametrar att följa.

 

FaR för barn och unga

Läs mer här.

 

Informationsmaterial

Vi tillhandahåller två olika informationsmaterial för FaR, en handbok till våra friskvårdsaktörer och en broschyr som vänder sig till allmänheten. 

Vi skickar kostnadsfritt ut broshyrer till den adress ni uppger i beställningen. Önskas fler v.v ta kontakt med oss.

Allmän informationsbroschyr 
Broschyren kan med fördel placeras ut på vårdmottagningar och hos friskvårdsaktörer.
Klicka här för att beställa.
Handbok till friskvårdsaktörer Broschyren är till för personal och ledare hos friskvårdsaktörer.
Klicka här för att beställa.

 

Litteraturtips

Lättsam träning - SISU Idrottsböcker

Styrketräning för idrott, motion och rehabilitering

Fysisk aktivitet som medicin

Träna bort den stressrelaterad ohälsan

Motivation för motion

Träna med medicinboll

Stavgång- effektiv träning

Lättsam träning

Kvinnor och träning

Hjärnstark

Löpning

Senior Power - styrketräning för äldre

Utomhusträning - utmanande övningar med enkla redskap

Träna med kroppen

Motiverad till träning – med MI som metod

Har du frågor om FaR-förskrivning eller andra frågor kopplat till Hälso- & sjukvård?


Kontakta:

Annette Holm Leg. fysioterapeut 
Region Skåne, Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention 
Telefon: 0725-477478
E-post: This is a mailto link

Helene Henriksson, Leg. fysioterapeut
Region Skåne, Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention 
Telefon:0725-477478
E-post:This is a mailto link