Hem / Vi arbetar med / Antidoping, idrott och krim... / Samverkansgrupp "Idrott & kriminalitet Skåne"

Samverkansgrupp "Idrott & kriminalitet Skåne"

Nätverket "Idrott & kriminalitet, Skåne" samverkar representanter från RF-SISU Skåne, Länsstyrelsen, Polisen, Tullverket, Region Skåne, Kommunförbundet och skånska kommuner. Den samverkan mellan myndigheter och personer som finns i gruppen är ovärderlig för skånsk idrott. Den ger möjlighet till fortsatta förebyggande informationsinsatser.

Vår vision är en idrott fri från doping. Inom lagidrotterna ska inga matcher vara uppgjorda på förhand och det förekommer inga mutor eller korruption. Idrottsmiljön är fri från våld och hot. Skånska idrottsföreningar ska erbjuda idrott och rörelse i säkra idrottsmiljöer, där ingen mobbning eller trakasserier förekommer.

Bakgrund

Samverkansgruppen skapades 2015 under namnet Skånsk Antidoping för att gemensamt göra större skillnad inom antidopingarbetet.

I samband med Riksidrottsförbundet utökade sitt mot arbete idrottsrelaterad brottslighet beslöt  RF-SISU Skåne styrelsen 2018 att gruppen ”Skånsk Antidoping” skulle bredda sin verksamhet, och ändra gruppens namn till:  ”Idrott och Kriminalitet, Skåne".

Riksidrottsförbundet har under de senaste åren stärkt sitt arbete mot idrottsrelaterad brottslighet, bland annat genom krafttag i arbete mot doping och matchfixning. Även arbetet mot hot, våld och trakasserier mot olika funktioner inom idrottsrörelsen samt brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang har ökat.

Idrottens uppförandekod

Samverkansgruppen Idrott & Kriminalitet Skåne bygger sitt arbete på Riksidrottsförbundets värdegrund, som beskrivs i Idrottsrörelsens uppförandekod:

1. DEMOKRATISK FÖRENINGSMILJÖ

Idrottsrörelsen bygger på demokratiska principer – alla har rätt att vara med och alla har rätt att uttrycka sin mening och sin åsikt.

2. TRYGG FÖRENINGSMILJÖ

Barnrättsperspektivet

Idrottsrörelsen följer FN:s Barnkonvention. Det innebär att verksamheten och alla beslut du fattar ska ha barnens bästa för ögonen.

Diskriminering, trakasserier och kränkningar

Alla inom idrottsrörelsen är skyldiga att arbeta aktivt för att främja idrottsrörelsens människosyn: respekt för varje människas unika och lika värde.

Sexuella övergrepp

Idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig trygga och där inga former av sexuella övergrepp är accepterade under några omständigheter.

Personlig integritet

Idrottsrörelsen säkerställer varje individs rätt till personlig integritet genom tydlig information om hur personuppgifter hanteras.

Våld

Våld, hot och trakasserier inom idrottsrörelsen är oacceptabla.

3. STÄRKT OBEROENDE

Jäv
Som en del av idrottsrörelsen ska du sträva efter objektivitet, transparens och neutralitet.
Korruption
All form av korruption ska motarbetas.

4. RENT SPEL

Doping

Idrottsrörelsen ska vara fri från doping.

Matchfixning och vadhållning

Alla som verkar inom idrottsrörelsen har ett ansvar för att motverka matchfixning och otillåten vadhållning.

Tävlingsfusk

Som en del av idrottsrörelsen är du skyldig att hålla dig inom ramarna för befintliga regelverk.

Ekonomiskt ansvar

Du är skyldig att redovisa underlag som stämmer, samt att kunna påvisa att pengarna används på rätt sätt.

Läs mer om Idrottens uppförandekod