Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott

Inkluderande idrott

Inkludering handlar om att ta tillvara på möjligheter och undanröja hinder – att vi på alla plan och nivåer – tar tillvara på olika kompetenser, erfarenheter och talanger. RF-SISU Skåne delar Riksidrottsförbundets övergripande mål om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett bakgrund.

RF-SISU Skåne arbetar med olika insatser för föreningar som varit aktiva i inkluderingsarbetet. Vårt huvudfokus är att förändra attityder och värderingar för att individers olikhet ska ses, förstås, värdesättas och tillvaratas. På så sätt rustar vi föreningarna med kompetens, verktyg och möjligheter för att så bra som möjligt arbeta för en mer öppen rekrytering och organisation. 

Idrottens värdegrund vilar på fyra fundament:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Inom idrottsfamiljen ska alla värderas lika – oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.   

Ta del av vår utbildningsinsats, Inkluderingsserien, som Mångkulturellt centrum tagit fram som består av 5 delar där normer och rättigheter står i fokus. Tillfällena är digitala och kan göras enskilt eller i grupp. Läs mer och anmäl:

Inkluderingsserien

Inkluderandeidrott.se är en webbplats fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du, din förening och idrottsrörelsen kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.

Det finns projektstöd att söka satsningar för att inkludera fler i verksamheten, med målet att målgruppen väljer att bli och välkomnas som, medlemmar i idrottsrörelsen. Syftet är att stödja idrottsföreningarnas utveckling mot att bedriva inkluderande verksamheter och göra riktade insatser för målgrupperna. Läs mer om projektstödet här.

Önskar ni stöd för att komma vidare i ert eget jobb med inkludering så är ni välkomna att ta kontakt med oss. Ni kan även söka ekonomiskt stöd för utvecklingsarbete kopplat till inkludering. Kontakta din idrottskonsulent på RF-SISU Skåne.

RF-SISU Skåne har även samarbete med ett antal olika aktörer för att verka för en mer inkluderande idrott. Läs mer här om våra samarbeten inom inkluderingsområdet