Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott / Hos oss har vi koll på vår barn- och ungdomsverksamhet

Hos oss har vi koll på vår barn- och ungdomsverksamhet

Det här är en samlingssida med dokument och vidare läsning till materialet "Vi har koll på vår barn- och ungdomsverksamhet".

Bildspel "Hos oss har vi koll på vår barn- och ungdomsverksamhet"

Arbetsmaterial "Hos oss har vi koll på vår barn- och ungdomsverksamhet"

1. Vi skapar förutsättningar för hållbar och långsiktig utveckling

Strategi 2025 
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Strategi2025/ 

Bildspel Strategi 2025 
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/ovrigt/strategi-2025-baspresentation.pptx

Rörelseförståelse 
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Strategi2025/introduktiontillrorelseforstaelse/  

Introduktionsutbildning för tränare 
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/pw/Introduktionsutbildning-for-tranare/jag-traningen/ 

Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer (PG Fahlström, Mats Glemne & Susanne Linner - FoU-rapport 2016)
https://www.rf.se/contentassets/63dc43398f6b44f09732eede6621ec48/goda-idrottsliga-utvecklingsmiljoer.-fou-2016_6.-webversion.pdf 

2. Vi har en tydlig och levande värdegrund och policy

Riktlinjer för barn och ungdomsidrott 
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/riktlinjerforbarn-ochungdomsidrott/ 

Anvisningar för barn och ungdomsidrott 
https://www.rf.se/contentassets/2411db76c38044bd86f65c39db8925e1/anvisningar-for-barn--och-ungdomsidrott.pdf 

Barnkonventionen 
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/Barnkonventionenblirlag/ 

Handbok om barnkonventionen för idrottsledare 
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen-och-foreningsidrotten-handbok-for-idrottsledare 

Ungdomsbarometern – Unga och idrott 2021
https://www.rf.se/contentassets/998a1dae69d0439e8912cfb79afa4926/ungdomsbarometern-unga-och-idrott-2021---aret-som-gatt.pdf 

3. Vi har en samsyn om hur barn- och ungdomsidrott ska bedrivas i praktiken

Viktiga begrepp inom barn och ungdomsidrott 
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/Viktigabegreppinombarn-ochungdomsidrott 

Anvisningar för barn och ungdomsidrott 
https://www.rf.se/contentassets/2411db76c38044bd86f65c39db8925e1/anvisningar-for-barn--och-ungdomsidrott.pdf 

4. Vi har skapat förutsättningar för en trygg idrottsmiljö

Skapa trygga idrottsmiljöer 
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/ovrigt/skapa-trygga-idrottsmiljoer.pdf

Idrottens riskzoner - om vägar till trygg idrott 
https://centrumforidrottsforskning.se/kunskap-om-idrott/rapporter/idrottens-riskzoner-om-vagar-till-trygg-och-trovardig-idrott 

5. Vi har skapat förutsättningar för både organisations- och aktivitetsledare 

Introduktionsutbildning för föreningsledare 
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/idrottens-foreningsledare/introduktionsutbildning-for-foreningsledare-2021/introduktionsutbildning-for-foreningsledare-utb/ 

Arbetsmaterial för att ta fram en ledarförsörjningsplan
https://www.rfsisu.se/globalassets/riksidrottsforbundet-rf-sisu-skane/dokument/pdf-filer/2021/ledarforsorjningsplan-klar.pdf?w=900&h=700