Hem / Egna nyheter / Barnkonventionensdag 20 november

Barnkonventionensdag 20 november

Sedan 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Idag uppmärksammar vi det och konstaterar att det förstärker idrottsrörelsens egna värdegrunder. Det finns även stöd och hjälp att få i hur föreningen kan arbeta med Barnkonventionen som den röda tråden.

Riksidrottsförbundet har tillsammans med UNICEF tagit fram Handbok för idrottsledare  för att bidra till att öka kun­skapen och stärka efter­levnaden av barn­konven­tionen i den svenska förenings­idrotten. Hand­boken foku­serar sär­skilt på barn­konven­tionens fyra grund­prin­ciper; barns lika värde, barnets bästa, barns rätt till liv och utveck­ling samt barns rätt att ut­trycka sin åsikt och få den respek­terad. Målet är att hand­boken ska inspi­rera fler idrotts­ledare till att disku­tera och skapa verk­samhet som är trygg och bra för barn.

Ladda ner Handbok för idrottsledare

I barnkonventionen artikel 31 slås fast att barn har rätt till vila, fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder. Idrottsföreningar kan både bidra till och dra nytta av förverkligandet av artikeln och därigenom bidra till en god relation till idrotten som kan fortgå hela livet. Forskningen visar att ungdomar som fortsätter att idrotta uppnår bättre hälsa genom hela livet. Dessutom visar forskningen att "så många som möjligt, så länge som möjligt i så bra verksamhet som möjligt" ger bäst avkastning på elitsidan. Och de vi har kvar länge i idrotten kan på ett mycket bättre sätt bidra till föreningsverksamheten som tränare, funktionärer/domare, styrelse, sponsorer och publik. Win-win på alla möjliga sätt genom att hedra barnkonventionens artikel 31.

Idrott och forskning har publicerat en artikel om ett projekt som vill göra att fler unga stannar i idrotten. Flera av åtgärderna tangerar barnkonventionens artiklar som rör sig om medbestämmanderätt, trygghet, rätt till fritid. Läs mer och bli inspirerade 

Idrott och forskning: Åtgärderna som får fler tonårstjejer att stanna i idrotten

Vad är barnidrottskonventionen? Se filmen för en snabb sammanfattning.