Hem / Egna nyheter / 2021 / Pandemins påverkan på idrottsrörelsen i Skåne

Pandemins påverkan på idrottsrörelsen i Skåne

I vår verksamhetsuppföljning svarar merparten av Skånes idrottsföreningar att de förlorat medlemmar under pandemin. Föreningarna anser att läget är allvarligt och uppger att de känner stor oro för hur pandemin ska fortsätta påverka sin verksamhet.

Under januari till mars 2021 genomförde RF-SISU Skåne tillsammans med Malmö Universitet en större enkätundersökning med idrottsföreningar i Skåne om deras upplevelser, bland annat med tanke på coronapandemin. De 647 svarande föreningarna representerar 61 olika idrotter i alla Skånes kommuner, jämnt fördelade mellan individuella idrotter och lagidrotter.

Undersökningen ger ett tydligt svar på att coronapandemin har haft en mycket stor påverkan på idrottsverksamheten i Skåne under 2020.

- Nästan alla av de tillfrågade föreningarna - 95 procent - uppgav att de tvingats ändra sitt sätt att organisera träning och tävling för att ta hänsyn till gällande råd och rekommendationer. Ungefär hälften säger sig även ha förlorat medlemmar, säger Johan R Norberg, professor i idrottsvetenskap vid Malmö Universitet.

Ju längre pandemin pågår desto mer märkbar blir effekterna för idrottsrörelsen. I media lyfts oftast elitidrottsföreningarnas svårigheter upp. Men vi ska komma ihåg att en mycket stor andel av Skånes övriga idrottsföreningar har och har haft det riktigt tufft.

Fyra tidiga tecken i pandemins framfart

Förutom den stora oron av att tappa medlemmar samt behovet av att förändra sin idrottsliga verksamhet är det två delar till som utmärker sig i enkätsvaren. I fråga om ledare uppger ungefär två av tre föreningar att pandemin inte gjort att man förlorat sina ledare.

- Detta kan låta positivt, men vi vet ännu inte vilka effekter pandemin får på lite längre sikt. Vi vet att många ledare är föräldrar till idrottande barn, och att man ofta avslutar sitt engagemang som ledare när barnen slutar. Dessutom uppgav nästan 30 procent av föreningarna att man tappat ledare, säger Johan R Norberg.

Vad gäller digitaliseringen så verkar den ha slagit genom stort när det gäller föreningarnas års-, styrelse- eller andra möten. Där anger 72 % av föreningarna att man använt sig av nya digitala verktyg. Det verkar däremot inte vara lika enkelt för föreningar att bedriva sin idrottsutövning via digitala alternativ, till exempel att träna hemma framför en skärm.

-Här behövs mer forskning. Det är positivt att många människor motionerat hemma under pandemin, men det är inte samma sak som att träna i en specifik idrott, till exempel tennis eller handboll. En viktig fråga framöver är om föreningarnas medlemmar kommer tillbaka när pandemin är över, eller om de istället kommer att fortsätta att motionera på egen hand framför en skärm, frågar sig Johan R Norberg.

Bekymmer och utmaningar på många olika sätt

Föreningarna upplever bekymmer på många olika sätt. Minskade intäkter från sponsorer, minskad möjlighet till försäljning, biljettintäkter och inställda evenemang har orsakat ekonomiska svårigheter för många föreningar. I enkäten lyfts också de mjuka värdena fram. Coronapandemin upplevs som ett hot mot grunden i den ideella idrottsrörelsen, både på kort och lång sikt. Idrottens kärnvärden som glädje, gemenskap, demokrati och delaktighet sätts på hårda prov och det finns en risk att pandemin åstadkommer skador för lång tid framöver. Minskade träningsgrupper, uteträning och andra anpassningar av verksamheten har satt sina spår.

- Det sociala kittet som binder samman medlemmarna i en förening har till stor del saknats sedan i mars 2020. Att träna i sin grupp/lag, medverka i cuper eller läger och arbetet med egna tävlingsarrangemang binder samman hela eller delar av föreningen, säger distriktsidrottschef Patrik Karlsson.

Många frågor och svar kvarstår

Hur coronapandemin kommer att påverka idrottsrörelsen långsiktigt kan vi bara vänta och se. Kommer föreningens förlorade medlemmar att hitta tillbaka till verksamheten igen? Hur många barn och unga kommer vi ha tappat på vägen? Vilka lärdomar och vilken förnyelse kommer att ske i efterdyningarna av pandemin? Frågorna är många och svaren är förnärvarande få. Nu väntar hela den skånska idrottsrörelsen på de lättnader av restriktionerna som kommer att ske efter den 1 juni.

Ungdomar i gymnasieåldern och vuxna är de som har drabbats extra hårt av restriktionerna. Föreningsledarna i undersökningen flaggar för att ungdomarna är mindre motiverade när träningar inte har kunnat genomföras som vanligt. De har ju inte heller fått delta i tävlingar och matcher under en mycket lång tid.

Fortsatt stöd är nödvändigt

För att mildra de ekonomiska effekterna behöver idrottsföreningarna stöd från omvärlden. RF-SISU Skåne har omfördelat projektmedel för att kunna erbjuda stöd till föreningar som behövt ställa om verksamhet och flytta träningen utomhus. Här kan du läsa mer om stödet

Via Riksidrottsförbundet (RF) har föreningar som drabbats av stora ekonomiska förluster haft möjlighet att ta del av regeringens kompensationsstöd - som ett sätt att mildra effekterna. Men långt ifrån alla föreningar har uppfyllt kriterierna för att söka stödet, ett stöd som har varit inriktat på att hjälpa föreningarna att överleva och som bara har ersatt en del de ekonomiska förlusterna. Vi vet nu att vi kommer att få ett fortsatt krisstöd av regeringen men föreningsidrotten kommer behöva ett starkt stöd i många år och från alla håll för hitta tillbaka till den nivå som vi var vana vid från tiden innan pandemin.

Många kommuner i Skåne har infört extra ekonomiskt stöd till idrottsföreningarna under pandemin. Stödet kan se olika ut men RF-SISU Skåne välkomnar initiativ som gör att föreningarna orkar kämpa vidare och inte går under. Det är viktigt både för folkhälsan och för samhället i stort att våra ideella krafter prioriteras.

- Det är en stor uppgift att få tillbaka medlemmarna till föreningarna och då måste föreningarna orka genom pandemin, för alternativet att återstarta hela föreningar med ny organisation, struktur och inte minst nytt engagemang är en ännu större utmaning, menar Patrik Karlsson

Ett orosmoln för idrottsföreningarna är vad som ska hända med LOK-stödet, ett viktigt tillskott till föreningens ekonomi som är kopplat till hur många idrottsaktiviteter och deltagare föreningen haft i verksamheten. Här vädjar RF-SISU Skåne till kommunerna att hantera det kommunala LOK-stödet på samma sätt som RF gjort vid fördelningen av det statliga stödet. Vi välkomnar också samtal med kommunerna kring hur de kan vara behjälpliga för att återstarta den lokala föreningsidrotten igen.

Allt är inte negativt

Men allt är inte nattsvart. Var tredje av föreningarna som svarat i enkäten kan se att pandemin kan leda till något positivt, om än i en liten grad.

- Flera idrottsföreningar menar att tävlingshetsen i breddidrotten har minskat och att omställningen har gjort att man har utvecklat nya sätt att träna som till exempel utomhusträning. En ny syn på träning och tävling ligger i linje med Strategi 2025, idrottsrörelsens egen utvecklingsresa. Den digitala utvecklingen är också välkommen, med möjlighet att delta i digitala utbildningar och anordna digitala träffar, träningsutmaningar, styrelsemöten och årsmöten, säger Patrik Karlsson.

Ett litet ljus i mörkret är att individuella utomhusidrotter som framförallt golf men även tennis och ridsport har föreningar som märkt av ett ökat intresse, tvärt emot många andra idrotter. Tyvärr uppger mer än varannan förening att de har tappat medlemmar. Och rädslan finns att tappet ska bli större nästa gång som medlemsavgiften ska betalas in.
- Läget är bekymmersamt, slår distriktsidrottschefen fast.

 

Om undersökningen

647 idrottsföreningar i Skåne svarande under perioden jan-31 mars 2021 på en enkätundersökning från RF-SISU Skåne i samarbete med Malmö Universitet.

Idrotter mest flest svarande föreningar: (%)
Fotboll (12,7), Skyttesport (6,5), Ridsport (5,9), Gymnastik (5,6), Handboll (3,9)
Flersektionsföreningar (8,5)

Kommuner med flest svarande föreningar:
Malmö (15,5), Kristianstad (8,2), Lund (7,9), Helsingborg (7,3), Hässleholm (7,1)

Svarandes roll i föreningen
75 % styrelseledamot, 15 % anställd, 10 % annat

 

Ett urval av frågor och svar i enkäten

Fråga: Under covid-19 har er idrottsförening tvingats att förändra ert sätt att organisera träning och/eller tävling?

Stämmer helt

78,30%

Stämmer ganska bra

16,40%

Stämmer ganska dåligt

2,50%

Stämmer inte alls

2,30%

Vet ej

0,50%

 

Fråga: Under covid-19 har er idrottsförening tappat/förlorat medlemmar?

Stämmer helt

30,90%

Stämmer ganska bra

25,50%

Stämmer ganska dåligt

17,20%

Stämmer inte alls

22,30%

Vet ej

4,20%

   

Fråga: Under covid-19 har er idrottsförening tappat/förlorat ideella ledare?

Stämmer helt

13,20%

Stämmer ganska bra

16,70%

Stämmer ganska dåligt

21,50%

Stämmer inte alls

45,50%

Vet ej

3,10%

 

Fråga: Under covid-19 har er idrottsförening använt nya digitala verktyg (surfplattor, webbtjänster etc) i er träningsverksamhet?

Stämmer helt

11,90%

Stämmer ganska bra

17,20%

Stämmer ganska dåligt

14,90%

Stämmer inte alls

53,60%

Vet ej

2,30%

 

Fråga: Under covid-19 har er idrottsförening använt nya digitala verktyg (surfplattor, webbtjänster etc) för årsmöte, styrelsemöten, kommunikation med medlemmar etc.?

Stämmer helt

49,70%

Stämmer ganska bra

22,10%

Stämmer ganska dåligt

7,40%

Stämmer inte alls

20,40%

Vet ej

0,30%

 

Fråga: Under covid-19 har er förening fått nya insikter och positiva erfarenheter som kan utveckla er verksamhet i framtiden?

Stämmer helt

8,60%

Stämmer ganska bra

26,70%

Stämmer ganska dåligt

28,80%

Stämmer inte alls

20,80%

Vet ej

15,10%

 

 

Inom kort släpper Riksidrottsförbundet rapporten ”Ett år med corona” vars syfte är att ge en samlad och nyanserad bild av påverkan på idrottsrörelsen under pandemin, vad som oroar idrottsföreningar och specialidrottsförbund framåt samt vilket stöd Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna bör prioritera nationellt och lokalt. Mer information om rapporten kommer på www.rf.se